Jak zostać słuchaczem SUTW


 

Jak zostać słuchaczem
Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w roku akademickim
2020/2021

 

 

 

• Nie trzeba zdawać wstępnych egzaminów.
• Nie trzeba dokumentować posiadanego wykształcenia

 

Wystarczy tylko:

 

• przeczytać Statut Stowarzyszenia,
• wypełnić ankietę dla nowo wstępujących,
• dołączyć dwa zdjęcia,
• wpłacić wpisowe 10,00 zł jednorazowo,
• zapłacić składkę członkowską 24,00 zł/rok,
• uczestniczyć w otwartych wykładach i już się jest studentem,

                                              

Można dodatkowo:

 

1. zapisać się na fakultet;

a) lektoraty językowe;
                                    (angielski, niemiecki, włoski, francuski, rosyjski)
b) malarstwo,
c) obsługa komputera,
d) historia sztuki,
e) przyroda.

 

nauka obejmuje 2 godz. lekcyjne jeden raz w tygodniu – łącznie 60 godz. w roku akademickim.
Słuchacz płaci czesne w wysokości (150,00 zł/rok) za jeden kierunek w grupie nie mniejszej niż 12 osób.

 

2. zapisać się na fakultet gimnastyki;

a) gimnastyka na sali gimnastycznej,
b) gimnastyka na basenie,

 

zajęcia obejmują 1 godz. lekcyjną jeden raz w tygodniu – łącznie 30 godz. w roku akademickim.
Słuchacz płaci czesne w wysokości (80,00 zł/rok) za jeden kierunek w grupie nie mniejszej niż 12 osób.

Uwaga!

W przypadku mniejszej liczby słuchaczy w grupie prowadzone mogą być zajęcia po uprzednim wyrażeniu zgody na wyższą stawkę czesnego.

 

W roku akademickim
2020/2021
planujemy prowadzić  oktresową edukację
w zakresie;

 

 

• warsztaty;

 

  • fotograficzne,
  • kulinarne,
  • robienia kwiatów z bibuły i liści,
  • robótki ręczne,

• tańca towarzyskiego

 

uwaga!

Rozpoczęcie warsztatu uzależnione jest od ilości zgłoszonych osób.

(zgłoszeń 12-osobowych w grupie)

 

• w każdą środę otwarte wykłady z różnych dziedzin nauki i życia,
• 1 raz w tygodniu jednodniowe wycieczki turystyczne.

 

Zarząd SUTW


 okresow

[pobierz] 0.2 MB deklaracja-czlonkowska

Deklaracja członka stowarzyszenia
SANOCKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Imię i nazwisko;.............................................................................................
Data i miejsce urodzenia;..............................................................................
Adres zamieszkania;......................................................................................

 

PESEL; └ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘
kom;...................................................
E-mail;…………………………………………………………………………………..
Wykształcenie;……………………………………………………………………….....

 

1. Zgłaszam przystąpienie w charakterze członka zwyczajnego do Stowarzyszenia Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku i jednocześnie wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia stosownie do przepisu § 13 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia.
2. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu i regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia – rozumiem ich zapisy, akceptuję te dokumenty w całości i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
3. Zobowiązuję się do terminowego wpłacania składki członkowskiej.
4. Oświadczam, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym wizerunku w związku z realizacja celów statutowych i budowaniem dobrego wizerunku przez Stowarzyszenie.
5. Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie mojego wizerunku oraz nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w przestrzeni publicznej i mediach w związku z realizacją celów statutowych i budowaniem dobrego wizerunku przez Stowarzyszenie.
6. Oświadczam. iż zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania moich danych osobowych przez Stowarzyszenie.

 

              Data                                                                               Podpis

…………………………….                                                   ………………………………

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKA STOWARZYSZENIA
SANOCKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok.
2. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. Kontakt do administratora danych: tel 13 46 55 948.
3. Rodzaj gromadzonych danych: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, wiek, PESEL, wykształcenie, status.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
1) realizacji zadań statutowych Administratora,
2) członkostwa w Stowarzyszeniu,
3) budowania dobrego wizerunku Administratora,
4) techniczno-organizacyjnych,
5) statystycznych.
5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1) przetwarzanie Pani/Pana danych wizerunkowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody, tj. na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO,
2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit c) RODO,
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit e) RODO,
4) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/ powierzone wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także współpracownikom Administratora, zewnętrznemu biuru rachunkowemu oraz firmom ubezpieczeniowym w przypadku wykupienia polisy ubezpieczeniowej.
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla udokumentowania działalności Administratora.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie gdy przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia Pani/Pana w poczet członków Stowarzyszenia/członkostwa w Stowarzyszeniu oraz uczestniczenia i korzystania z wydarzeń organizowanych i prowadzonych przez Administratora w ramach działalności statutowej. Wyrażanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych wizerunkowych jest dobrowolne.
11. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
Profilowanie to-zgodnie z art. 4 pkt 4) RODO dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
12. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


 

 


Kiedy zbieramy ZGODY na przetwarzanie danych osobowych?


Organizacja pozarządowa, która chce przetwarzać dane osobowe (np. dane swoich darczyńców, wolontariuszy, pracowników) musi mieć tzw. przesłankę legalizacyjną – czyli spełniać określone warunki. RODO wskazuje 6 przesłanek – warunków. Wymienia je artykuł 6 RODO.
Pierwszą przesłanką legalizacyjną wymienioną we wskazanym artykule jest ZGODA. RODO poświęca zgodzie sporo miejsca. Czy jest to więc pierwsza przesłanka, o której powinny myśleć organizacje pozarządowe przetwarzające dane osobowe? Czy możemy stosować zgody - a więc też w odpowiedni sposób je zbierać - w każdej sytuacji? Zdecydowanie lepiej będzie jeśli organizacja pozarządowa zastosuje zgodę wtedy, kiedy stwierdzi, że do jej sytuacji nie pasuje żadna inna przesłanka legalizacyjna.
Zgodę stosujmy kiedy nie ma możliwości zastosowania innej przesłanki legalizacyjnej – tzn. kiedy nie spełniamy żadnego innego warunku spośród warunków wskazanych w art. 6 ust. 1 RODO.

(więcej o przesłankach legalizacyjnych – innych niż zgoda - napiszemy w kolejnym materiale)
Czym jest ZGODA na przetwarzanie danych osobowych?
Rozporządzenie zawiera definicję legalną zgody. Artykuł 4 punkt 11 RODO stanowi, że zgoda musi łącznie spełniać cztery warunki. Musi być:
1. dobrowolna;
2. konkretna;
3. świadoma;
4. jednoznaczne wyrażać wolę.
Z pomocą w wyjaśnieniu tych przesłanek przychodzi preambuła RODO i wytyczne Grupy Roboczej art. 29 (odesłanie na końcu artykułu).
Co oznacza dobrowolność ZGODY?
Dobrowolność zgody jest oceniana w kontekście sytuacyjnym. Jako punkt wyjścia należy przyjąć tezę, że jeżeli odmowa udzielania zgody wywoła negatywne konsekwencje dla odmawiającej osoby, to nie będzie to zgoda dobrowolna. Konsekwencje te mogą być różnorakie: od zwiększenia ceny produktu lub usługi, aż po brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
W praktyce powstaje wątpliwość czy jeżeli zgoda jest bezpośrednio związana z daną usługą to odmowa jej wyrażenia jest negatywną konsekwencją. Przykładem może być zapisanie się na szkolenie, które wymaga podania danych do wystawienia faktury. W takiej sytuacji trzeba zwrócić uwagę na dwa aspekty.
1. Po pierwsze czy istnieje inna przesłanka niż zgoda, na podstawie której dane osobowe mogą być przetwarzane. Trzeba przeanalizować artykuł 6 RODO. W tym przykładzie (zapisanie się na szkolenie) będzie to przesłanka zawarta w art. 6 ust. 1 lit. b: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą”. W takim wypadku nie jest konieczne pozyskiwanie zgody. Co więcej nie powinno się tego robić, na co wprost wskazują wytyczne Grupy Roboczej art. 29.
2. Po drugie należy zbadać czy ilość pozyskiwanych danych jest minimalna dla realizacji celu. W przypadku szkolenia może być to imię, nazwisko i e-mail lub inny środek kontaktu (raczej nie ma potrzeby pozyskiwania innych danych, np. adresu zamieszkania).
Badając dobrowolność szczególną uwagę należy zwrócić na sytuacje, w których nie ma równowagi między administratorem i osobą, od której pozyskiwane są dane. Taka sytuacja może np. wystąpić podczas pracy z grupami defaworyzowanymi.
Warto również pamiętać, że dobrowolność zgody jest związana z jej formą. Kiedy, przykładowo, uczestnictwo w wycieczce organizowanej przez NGO jest warunkowe - udział w wycieczce zależy od udzielenia zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych - to w takim przypadku zgoda nie będzie uznawana za dobrowolną. Aby spełnić ten warunek (dobrowolności) konieczne jest takie sformułowanie treści zgody, aby brak jej wyrażenia nie uniemożliwiał uczestnictwa w wydarzeniu (zgoda na zbieranie danych, koniecznych do zorganizowania wyjazdu, oddzielona od zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych).
Co oznacza konkretność ZGODY?
Konkretność zgody odnosi się do jej precyzyjnego sformułowania. Zgoda powinna wprost wskazywać cele, w jakich dane będą przetwarzane. Za konkretną nie jest uważana zgoda, która jest częścią umowy, a także zgoda będąca częścią regulaminów świadczenia usług.
Możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych powinna być wyraźnie rozdzielona od treści normatywnej umów lub innych aktów.

Co oznacza, że ZGODA ma być świadoma?
Zgoda jest świadoma, jeśli osoba, która ją wyraża zostanie poinformowana:
• kto będzie przetwarzał jej dane osobowe,
• w jakim celu będą przetwarzane,
• jakie uprawnienia jej przysługują.
Kiedy wyrażenie woli dotyczące ZGODY jest jednoznaczne?
Jednoznaczne wyrażenie woli oznacza, że dana osoba będzie musiała podjąć działanie w celu wyrażenia zgody. Niedopuszczalne jest zatem przyjęcie, że milczenie lub brak działania oznacza zgodę. Podobnie należy ocenić sytuację, w której zgoda na przetwarzanie danych jest domyślnie zaznaczona w formularzu internetowym.
Milczenie lub brak działania nie oznacza zgody. Zgoda nie może być również opcją domyślną (np. domyślnie odznaczona w formularzu internetowym).

Sposób złożenia zgody
Według RODO zgoda może być złożona w innej formie niż pisemna. Dopuszczalna jest forma elektroniczna (np. poprzez e-mail, SMS, portale społecznościowe czy komunikatory). Dopuszczalna jest również forma dokumentowa w rozumieniu art. 773 Kodeksu cywilnego (o formie dokumentowej pisaliśmy w informacji: Czy można zerwać umowę SMS-em?). W pewnych wypadkach możliwa jest zgoda w formie ustnej, ale będzie ona miała charakter wyjątkowy.
Skutecznej zgody będzie mogła udzielić osoba z pełną zdolnością do czynności prawnych. Wyjątkiem są sytuacje dotyczące usług społeczeństwa informacyjnego – chodzi o umowy i inne usługi, które są zawierane lub przekazywane online. Dotyczy to np. gier online, świadczenia usług w chmurze, czy sprzedaży przez internet. RODO przesuwa tu granicę na 16 lat, tzn. przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat jest w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego zgodne z prawem, ale zezwala też państwom członkowskim na obniżenie granicy wieku. Przetwarzanie danych młodszych osób będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego, albo po niezwłocznym potwierdzeniu przez przedstawiciela zgody wyrażonej przez taką osobę.
Co powinna zawierać ZGODA?
Nie ma żadnego wzoru zgody na przetwarzanie danych osobowych. W wytycznych Grupy Roboczej art. 29 można znaleźć informację, że zgoda powinna zawierać co najmniej:
1. tożsamość administratora – dane podmiotu, który decyduje o celach i zasadach przetwarzania danych. W kontekście NGO będą to dane podmiotu, np. stowarzyszenia lub fundacji, a nie dane zarządu, ponieważ ten działa w imieniu osoby prawnej;
2. cel każdej operacji przetwarzania, dla której prosi się o zgodę – tu wskazujemy po co nam dane określonej osoby: np. dla celów statystycznych, marketingu swoich usług lub wysyłania informacji o zbieraniu 1%;
3. jakie dane będą zbierane i wykorzystywane – wskazujemy te, które osoba dostarcza bezpośrednio (np. wpisując do formularza swoje imię i nazwisko) oraz pozyskiwane pośrednio (np. adres IP);
4. informacje o prawie do wycofania zgody (o wycofaniu / odwołaniu zgody piszemy poniżej);
5. informacje na temat wykorzystywania danych do decyzji opartych jedynie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowania – jeżeli przetwarzamy dane w ten sposób to należy poinformować o tym osobę, która nam dane przekazuje;
6. jeżeli zgoda dotyczy przekazywania - informacje na temat możliwych zagrożeń związanych z przekazywaniem danych do krajów trzecich. Tę informację należy przekazać tylko w wypadku, gdy brak jest decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w kraju, do którego dane są przekazywane.
Odwołanie zgody
RODO w art. 7 ust. 3 wskazuje, że zgoda może być odwołana w każdym momencie. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie. Nie można nakładać negatywnych konsekwencji z tytułu cofnięcia zgody.
Odwołanie wywołuje skutek natychmiastowy, czyli od momentu otrzymania oświadczenia woli w tym zakresie nie można przetwarzać danych osoby. Odwołanie nie wywołuje skutków wstecz. To znaczy, że operacje przetwarzania danych, które były dokonane w czasie gdy zgoda obowiązywała, są zgodne z prawem.
Każda zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą organizacja pozarządowa pozyska od danej osoby, może zostać odwołana.

Ważność już pozyskanych zgód po wejściu w życie RODO
Po uchwaleniu RODO powstały wątpliwość czy zgody pozyskane przed 25 maja 2018 r. zachowają dalej swoją ważność. Wątpliwości wynikają m.in. z faktu, że poprzedzające RODO przepisy nie nakładały obowiązku informowania o prawie do cofnięcia zgody - a jest to wymagane przez RODO. Niepewność rozwiało zarówno stanowisko Grupy Roboczej art. 29, jak i opinia polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z nimi stare zgody, co do zasady, utrzymają ważność. Należy jednak zbadać czy były one pozyskane zgodnie z zasadami dobrowolności, konkretności, świadomości i jednoznacznego wyrażenia zgody. Ponadto jeżeli zmieni się cel przetwarzania zebranych danych lub potrzebne będzie pozyskanie zgody na nowo z innych powodów, konieczne będzie zadośćuczynienie wszystkim obowiązkom wynikającym z RODO.
Warto zapoznać się:
• Wytyczne dotyczące zgody na mocy rozporządzenia 2016/679, przyjęte 28 listopada 2017 r, 17/PL WP259 – nieoficjalne tłumaczenie na język polski
• Stanowisko GIODO dotyczące ważności zgód na przetwarzanie danych osobowych