Jak zostać słuchaczem SUTW


 

Jak zostać słuchaczem
Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w roku akademickim
2023/2024

 

 

 

• Nie trzeba zdawać wstępnych egzaminów.
• Nie trzeba dokumentować posiadanego wykształcenia

 

Wystarczy tylko:

 

• przeczytać Statut Stowarzyszenia,
• wypełnić ankietę dla nowo wstępujących,
• dołączyć dwa zdjęcia,
• wpłacić wpisowe 10,00 zł jednorazowo,
• zapłacić składkę członkowską 50,00 zł/rok,
• uczestniczyć w otwartych wykładach i już się jest studentem,

                                              

Można dodatkowo:

 

1. zapisać się na fakultet;

a) lektoraty językowe;
                                    (angielski, niemiecki, włoski, francuski, rosyjski)
b) malarstwo,
c) obsługa komputera,
d) historia sztuki,
e) przyroda.

 

nauka obejmuje 2 godz. lekcyjne jeden raz w tygodniu – łącznie 60 godz. w roku akademickim.

Odpłatność za czesne pobierana jest semestralnie tj. za 30 godzin zajęć.
Słuchacz płaci czesne w wysokości (180,00 zł/semestr) za jeden kierunek w grupie nie mniejszej niż 12 osób.

 

2. zapisać się na fakultet gimnastyki;

a) gimnastyka na sali gimnastycznej,
b) gimnastyka na basenie,

 

zajęcia obejmują 1 godz. lekcyjną jeden raz w tygodniu – łącznie 30 godz. w roku akademickim.

Odpłatność za czesne pobierana jest semestralnie tj. za 15 godzin zajęć.
Słuchacz płaci czesne w wysokości (90,00 zł/semestr) za jeden kierunek w grupie nie mniejszej niż 12 osób.

Uwaga!

W przypadku mniejszej liczby słuchaczy w grupie prowadzone mogą być zajęcia po uprzednim wyrażeniu zgody na wyższą stawkę czesnego.

 

W roku akademickim
2022/2023
planujemy prowadzić  oktresową edukację
w zakresie;

 

 

• warsztaty;

 

  • fotograficzne,
  • kulinarne,
  • robienia kwiatów z bibuły i liści,
  • robótki ręczne,

• tańca towarzyskiego

 

uwaga!

Rozpoczęcie warsztatu uzależnione jest od ilości zgłoszonych osób.

(zgłoszeń 12-osobowych w grupie)

 

• w każdą środę otwarte wykłady z różnych dziedzin nauki i życia,
• 1 raz w tygodniu jednodniowe wycieczki turystyczne.

 

Zarząd SUTW


 okresow

 


Deklaracja członka stowarzyszenia
SANOCKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

 

Imię i nazwisko;...........................................
Data i miejsce urodzenia;............................
Adres zamieszkania;....................................


PESEL; └ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘└ ┘
kom;...................................................
E-mail;………………………………………..
Wykształcenie;………………………….....

 

1. Zgłaszam przystąpienie w charakterze członka zwyczajnego do Stowarzyszenia Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku i jednocześnie wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia stosownie do przepisu § 13 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia.


2. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu i regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia – rozumiem ich zapisy, akceptuję te dokumenty w całości i zobowiązuję się do ich przestrzegania.


3. Zobowiązuję się do terminowego wpłacania składki członkowskiej.


4. Oświadczam, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym wizerunku w związku z realizacja celów statutowych i budowaniem dobrego wizerunku przez Stowarzyszenie.


5. Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie mojego wizerunku oraz nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w przestrzeni publicznej i mediach w związku z realizacją celów statutowych i budowaniem dobrego wizerunku przez Stowarzyszenie.


6. Oświadczam. iż zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania moich danych osobowych przez Stowarzyszenie.

 

                Data                                                                               Podpis

…………………………….                                                       ………………………………

 


 


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKA STOWARZYSZENIA
SANOCKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok.
2. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. Kontakt do administratora danych: tel 13 46 55 948.
3. Rodzaj gromadzonych danych: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, wiek, PESEL, wykształcenie, status.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
1) realizacji zadań statutowych Administratora,
2) członkostwa w Stowarzyszeniu,
3) budowania dobrego wizerunku Administratora,
4) techniczno-organizacyjnych,
5) statystycznych.
5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1) przetwarzanie Pani/Pana danych wizerunkowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody, tj. na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO,
2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit c) RODO,
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit e) RODO,
4) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/ powierzone wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także współpracownikom Administratora, zewnętrznemu biuru rachunkowemu oraz firmom ubezpieczeniowym w przypadku wykupienia polisy ubezpieczeniowej.
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla udokumentowania działalności Administratora.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie gdy przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia Pani/Pana w poczet członków Stowarzyszenia/członkostwa w Stowarzyszeniu oraz uczestniczenia i korzystania z wydarzeń organizowanych i prowadzonych przez Administratora w ramach działalności statutowej. Wyrażanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych wizerunkowych jest dobrowolne.
11. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
Profilowanie to-zgodnie z art. 4 pkt 4) RODO dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
12. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.