Statut


Statut

Stowarzyszenia

Uniwersytet Trzeciego Wieku Sanocki

im. Jana Grodka

 

 


Doceniając znaczenie pięknej idei, by ludzie starsi mogli aktualizować swoją wiedzę, by mogli orientować się w zmieniającej się rzeczywistości, mogli być aktywni, by mogli także pomagać innym osobom w starszym wieku i sobie nawzajem, grupa sanoczan, przyszłych słuchaczy „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, wsparta przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku postanowiła w Sanoku w dniu 29 marca 2007 roku zawiązać Stowarzyszenie pod nazwą: „Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku” oraz uchwalić treść jego Statutu, w następującym brzmieniu:


DZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§ 1

Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: „Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku”,  w dalszej treści Statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych  i prawnych, zawiązanym na czas nieoznaczony dla propagowania  i realizacji aktywności życia osób starszych i przyczyniania się do wszechstronnego rozwoju człowieka.
 2. Stowarzyszenie działa przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, zwanej dalej PWSZ w Sanoku, zgodnie z postanowieniami stosownych umów pomiędzy Stowarzyszeniem a PWSZ w Sanoku, promuje PWSZ w Sanoku, dba o Jej dobre imię oraz korzysta z jej patronatu, w szczególnośc w zakresie dydaktyki.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sanok.
 2. Terenem działania jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może działać także poza granicami kraju.
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 5. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 9Dz.U z 2001 r. nr 79 poźn. zm.; ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jeden. Dz.U. z 2000 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz na podstawie tego Statutu.

§ 4

Stowarzyszenie ma własne środki materialne, prawo używania pieczęci i odznak, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z organizacjami o podobnych celach, istniejącymi w kraju i za granicą
 2. Stowarzyszenie może być członkiem, na zasadach pełnej autonomii, krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji, których cele są zbliżone do jego zadań i celów.

 


DZIAŁ II
Cele i działalność


§ 6

Celami Stowarzyszenia są:

1)  upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych wśród osób starszych,

2)  aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych,

3)  poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,

4) ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki rehabilitacyjne, organy administracji państwowej i samorządowej, itp.

5)  angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska,

6)  podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

7)  dążenie do zmiany stereotypów dotyczących miejsca i ról społecznych ludzi w wieku starszym,

8) dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej dojrzałości i starości,

9) propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia się przez całe życie,

10)  umożliwienie i ułatwianie ludziom starszym dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki,

11)  promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia,

12) przyczynianie się do aktywnego udziału ludzi starszych w życiu społecznym i politycznym regionu i kraju,

13)  angażowanie osób starszych do różnych form aktywności intelektualnej i fizycznej, odpowiednio do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)  prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej,

2) organizowanie wykładów otwartych dla jego członków i osób zainteresowanych, seminariów, lektoratów, dyskusji, warsztatów, itp.,

3)  promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów,

4)  prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych,

5)  organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, imprez kulturalnych,

6)  działalność klubu seniora,

7)  działalność wydawniczą,

8)  pomoc koleżeńską w załatwianiu życiowych spraw członków,

9) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych,

10)  inne działania sprzyjające rozwojowi celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 8

1. Realizując cele statutowe, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy jego członków. Może również zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. Zatrudniony pracownik może być członkiem Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Działalność Stowarzyszenia w zakresie realizacji celów statutowych jest nieodpłatna.
2. Stowarzyszenie korzysta z udostępnionych przez PWSZ w Sanoku sal wykładowych, pracowni, lokalu biurowego i klubowego na podstawie i na zasadach określonych w odrębnej umowie.
3. Zajęcia o charakterze dydaktycznym dla członków Stowarzyszenia prowadzą nauczyciele akademiccy zatrudnieni w PWSZ w Sanoku oraz inni specjaliści.

§ 9

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, w tym po uzyskaniu stosownego wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 4. Działalność gospodarcza prowadzona przez stowarzyszenie może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 9 A

1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

2. Statutowa działalność, o której mowa w § 7 statutu jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez stowarzyszenie jako działalność nieodpłatna.

3. Działalność określona w § 7 statutu może mieć także charakter odpłatny. Decyzję
w sprawie podjęcia odpłatnej działalności pożytku publicznego w którymkolwiek
z wyodrębnionych w § 7 zakresów podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

4. Prowadzona przez Fundację działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.

5. Dochód stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) jest w całości przeznaczany na działalność pożytku publicznego.


 


DZIAŁ III
Prawa i obowiązki członków


§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym; działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§ 11

Stowarzyszenie posiada członków:

1)  zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych
§ 12

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby starsze, które osiągnęły wiek emerytalny albo uzyskały status rencisty i przekroczyły pięćdziesiąty rok życia lub też osoby w wieku powyżej pięćdziesięciu lat, które pozostają bez zatrudnienia, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawione praw publicznych.

§ 13

1.Członkostwo zwyczajne nabywa się przez złożenie deklaracji pisemnej i  wpłacenie opłaty wpisowej.

2.Decyzję o przyjęciu w poczet członków lub odmowie przyjęcia kandydata podejmuje Zarząd SUTW.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową, organizacyjną lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Nabycie tej formy członkostwa następuje po złożeniu pisemnej deklaracji    i uzyskaniu akceptacji Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Statutowym członkiem wspierającym jest PWSZ w Sanoku.

§ 15

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność Stowarzyszenia lub w inny sposób realizująca idee Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
 2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zebranie Członków na wiosek Zarządu.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2) korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia i jego dorobku,

3) zgłaszania opinii i wniosków co do działalności Stowarzyszenia, w tym pod adresem

władz Stowarzyszenia,

4) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków.
§ 17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2)przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

4) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,

5) szerzenia idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
§ 18

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 19

Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz szerzenia idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 20

Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich. Są obowiązani dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz szerzenia idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 21

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Drugi termin posiedzenia władz jest dopuszczalny, jeżeli został zaplanowany w zawiadomieniu o posiedzeniu odpowiedniego organu.

2. Głosowanie tajne odbywa się w sprawach osobowych, oraz gdy Statut tak stanowi lub też na żądanie co najmniej 1/4 liczby członków danego organu obecnych na jego posiedzeniu.

§ 22

Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia na członka lub pozbawienia członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.DZIAŁ IV

Struktura organizacyjna

 


Rozdział I

Władze


§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

1)  Walne Zebranie Członków,

2)  Zarząd,

3)  Komisja Rewizyjna.

§ 24

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej, tj. wybieralnych władz Stowarzyszenia, trwa 4 (cztery) lata. Kadencja zarówno Zarządu, jak i Komisji Rewizyjnej, rozpoczyna się z dniem zebrania się Zarządu na pierwsze posiedzenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Zarządu następnej kadencji.
 2. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu niejawnym, bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.
 3. Uzupełnienie składu wybieralnych władz Stowarzyszenia w trakcie ich kadencji może nastąpić poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
 4. Członkowie wybierani do wybieralnych władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję przez dowolną ilość kadencji.
 5. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru w danym roku. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 6. Mandat członka powołanego w przypadku, o którym mowa w § 24 ust. 5 wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.

§ 25

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, chyba że Statut stanowi inaczej. Przepis ten stosuje się odpowiednio do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Głosowanie tajne odbywa się w sprawach osobowych, oraz gdy Statut tak stanowi lub też na żądanie co najmniej 1/4 liczby członków danego organu obecnych na jego posiedzeniu.

Rozdział II

Walne Zebranie Członków


§ 26

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział:

1) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,

2) członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§ 27

Walne Zebranie Członków obraduje zgodnie z przepisami Statutu.

§ 28

 1. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy, a w szczególnych przypadkach na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków Stowarzyszenia, które określają jego porządek obrad, termin i miejsce oraz powiadamiają członków Stowarzyszenia na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia, czyniąc to w sposób opisany w ust. 4 i 5.
 4. Zawiadomienie Członków Stowarzyszenia następuje w drodze pisemnego ogłoszenia, które sporządza Zarząd i zawiera termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
 5. Zawiadomienie jest wywieszane w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Stowarzyszenia na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 6. Pierwszy i drugi termin Walnego Zebrania Członków mogą zostać wyznaczone w tym samym dniu.

§ 281

Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

§ 29

 1. Prezydium Walnego Zebrania składa się z 3 członków, a mianowicie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza; wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na jego posiedzeniu spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Członek ustępujących władz wybieralnych Stowarzyszenia nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

§ 30

 1. Przebiegiem posiedzeń Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Prezydium, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący,  a w dalszej kolejności Sekretarz.
 2. Prezydium Walnego Zebrania Członków reprezentuje Walne Zebranie Członków w stosunkach z Zarządem i Komisją Rewizyjną.

§ 31

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa właściwości innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

1)  określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2)  uchwalenie Statutu i zmian jego treści,

3)  wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5)  udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6)  rozpatrywanie wniosków i odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich oraz wniesionych przez członków Stowarzyszenia, Zarząd lub Komisję Rewizyjną,

7)  podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia,

8)  podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji i wystąpieniu z nich,

9)  podejmowanie uchwał w sprawie nadawania i pozbawiania godności członka honorowego Stowarzyszenia,

10)  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, jego likwidacji i przeznaczeniu jego majątku,

11)  prawo żądania zwołania zebrania Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

12)  podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, a niezastrzeżonych, do wyłącznej kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.


 


Rozdział III

Zarząd


§ 32

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia,  kieruje i prowadzi całokształt działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz    i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków za swoje działania.

§ 33

1. Zarząd składa się z od 5 do 10 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, trzech zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 34

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych w jego imieniu i na jego rzecz, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust.3.
2. Pozostałe oświadczeniu woli o charakterze wewnętrznym lub niemajątkowym wymagają podpisu jednego członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust.3
3. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie Członków jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/ pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.
5. Komisja rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.

§ 35

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 36

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) realizowanie celów Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, i kierowanie bieżąca pracą i działalnością Stowarzyszenia,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3) ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,

4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

5) ustalanie wysokości wpisowego, wysokości składek członkowskich, wysokości czesnego, a także ulg oraz zwolnień od tych należności,

6) uchwalanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych,

7) sporządzanie projektów rocznych planów pracy,

8) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

10)  przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa,

11)  składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

12)  podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,

13)  powoływanie rady programowo-naukowej, komisji, sekcji i zespołów oraz określanie ich zadań,

14)  zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

15)  podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

16)  wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

17)  tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych oraz nadawanie im regulaminów,

18)  udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

2. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin Zarządu i plan pracy obejmujący rok akademicki, uchwalane przez Zarząd i zatwierdzany przez Komisję Rewizyjną.

§ 37

 1. Zarząd wspólnie z Rektorem PWSZ w Sanoku powołuje Radę Programową, w skład której wchodzą:

1)  2 przedstawicieli PWSZ w Sanoku,

2)  prezes Zarządu Stowarzyszenia i jego zastępca,

3)  3 przedstawiciele słuchaczy – członków Stowarzyszenia – wybrani przez Walne Zebranie Członków.

2. W Radzie Programowej mogą także uczestniczyć zaproszeni wspólnie przez Zarząd i Rektora PWSZ w Sanoku nauczyciele akademiccy – pracownicy PWSZ w Sanoku, przedstawiciele innych szkół oraz organizacji społecznych i naukowych.

3. Działalność Rady Programowej ma charakter doradczy i wspierający Stowarzyszenie, szczególnie w zakresie dydaktyki.Rozdział IV

Komisja Rewizyjna


§ 38

 1. Komisja Rewizyjna wybrana jest do sprawowania kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Zarządu i wszelkich jednostek organizowanych w ramach Stowarzyszenia  oraz składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań i wniosków z kontroli,

2) występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium Zarządowi,

3) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków, np. w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków lub w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,

4) prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,

5) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

3.  W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 3 lub 4 odpowiednio Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 39

1) Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2) Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.

3) Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a). nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b). nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c). mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,


 


DZIAŁ V

Majątek i fundusze


§ 40

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku są:

1) składki członkowskie, opłaty wpisowe,

2) dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych i europejskich, granty,

3) darowizny, spadki, zapisy,

4) dochody z własnej działalności statutowej,

5) dochody z majątku Stowarzyszenia,

6) dochodów z działalności gospodarczej, wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

7) wpływy z 1% , przychody z prowadzonej przez Stowarzyszenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

3.  Stowarzyszenie może, z zachowaniem obowiązujących przepisów, przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

4.  Składki członkowskie członkowie opłacają w terminach i w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

§ 41

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zabrania się:

  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

  b) przekazywania majątku organizacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


 


DZIAŁ VI

Postanowienia przejściowe i końcowe


§ 42

Walne Zebrani Członków winno zebrać się nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia przez założycieli o wpisaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 43

Uchwałę w sprawie zmiany treści Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
§ 44

 1. Stowarzyszenie może się rozwiązać na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków powziętejwiększością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia postanawia o wyznaczeniu likwidatora oraz o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

§ 45

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy prawa, a w szczególności ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”.


 


Tekst jednolity ustalony uchwałą nr 11/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka z dnia 15 lutego 2023 r.  w sprawie: zmian w Statucie Stowarzyszenia


 


[pobierz] 0.2 MB statut-po-zmianach-z-podpisami