O nasStowarzyszenie

Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku
im. Jana Grodka


Kalendarium 

 

 • Powołanie Komitetu Założycielskiego  - styczeń  2007,
 • Zebranie założycielskie - 26 marzec 2007,
 • Rejestracja w KRS  - 29.06.2007 r.,  [KRS 0000283828]
 • Pierwsze Walne Zebranie Członków   - 27 wrzesień 2007,
 • Ukonstytuowanie się władz SUTW   - 27 wrzesień 2007,
 •  Wybory uzupełniające do władz SUTW   - 11 marzec 2008
 • Rejestracja Organizacji Pożytku Publicznego  - 26 listopad 2008  
 • Ponowne ukonstytuowanie Zarządu  -  26 styczeń 2011
 • Wybory nowych władz Stowarzyszenia  -  2 wrzesień 2011

 


Organy Stowarzyszenia SUTW


 

 • Zarząd – 4-letnia kadencja,
 • Komisja Rewizyjna – 4-letnia  kadencja,
 • Rada Programowa – 4-letnia kadencja.

 


Cele Stowarzyszenia SUTW


 

 

 • upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych wśród osób starszych,
 • aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych,
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,
 • ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki rehabilitacyjne, organy administracji państwowej i samorządowej, itp.
 • angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska,
 • podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.
 • dążenie do zmiany stereotypów dotyczących miejsca i ról społecznych ludzi w wieku starszym,
 • dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej dojrzałości i starości,
 • propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia się przez całe życie,
 • umożliwienie i ułatwianie ludziom starszym dostępu do zdobyczy   nowoczesnej nauki i techniki,
 • promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia,
 • przyczynianie się do aktywnego udziału ludzi starszych w życiu  społecznym i politycznym regionu i kraju, angażowanie osób starszych do różnych form aktywności intelektualnej i fizycznej, odpowiednio do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.

 


Sposoby realizacji celów


 

 

 • prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej,
 • organizowanie wykładów otwartych dla jego członków i osób zainteresowanych, seminariów, lektoratów, dyskusji, warsztatów, itp.,
 • promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów,
 • prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych,
 • organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, imprez kulturalnych,
 • pomoc koleżeńską w załatwianiu życiowych spraw członków,
 • współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych,
 • inne działania sprzyjające rozwojowi celów statutowych Stowarzyszenia.
 • Realizując cele statutowe, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy jego członków.
 • Działalność Stowarzyszenia w zakresie realizacji celów statutowych jest nieodpłatna.

 


Struktura


 

 

 • Stowarzyszenie SUTW nie posiada jednostek podległych.

 


Ekonomia społeczna


 

 

 • Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 • Stowarzyszenie  prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego.

 


Finanse


 

 

 • Opłaty za oferowane usługi – działalność statutowa;

1)      Wpisowe – 10,- zł,

2)      Składka członkowska – 2,- zł/m-c,

3)      Czesne – 150,- zł/rok.

 • Źródłem dochodu dla Stowarzyszenia jest deklaracja przekazania 1% odpisu podatku od sponsorów,
 • Źródłem dochodu dla Stowarzyszenia jest realizacja zadań w ramach prac zleconych przez administrację samorządową.

                                            


Miejsce prowadzenia działalności statutowej


Stowarzyszenie nie posiada własnego lokalu, zarówno siedziba biura jak sale wykładowe są własnością instytucji, z którymi współpracujemy, a w szczególności;

 

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Sanoku,
 • Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku,
 • Gimnazjum nr 4 im. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Sanoku,
 • Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku,
 • Zespół Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku,
 • Kółko Rolnicze w Sanoku,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 • Sanocki Dom Kultury,
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku,
 • Osiedlowy Dom Kultury "Puchatek" - Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • Osiedlowy dom Kultury "Gagatek" - Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 


Na podstawie uchwały nr 1/2016 Zarządu z dnia 15.02.2016 r. powołano na terenie miasta Brzozowa jednostkę terenową Stowarzyszenia Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku.

Jednostka Terenowa otrzymała nazwę „Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka Filia w Brzozowie”.

Filia nie posiada odrębnej osobowości prawnej i działalność swą opiera, jako terenowa jednostka organizacyjna na zapisach statutu Stowarzyszenia Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku.

Od dnia 15.02.2016 r. w ewidencji księgowej Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku ujmowane są przychody i koszty działalności jednostki terenowej – Filia w Brzozowie.


Uchwałą nr 17 /2017 z dnia 12 września 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku podjął decyzję o likwidacji Filii Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka z siedzibą w Brzozowie.


 

 

nagroda za dotychczasową działalność
nagroda za dotychczasową działalność

Nagroda Burmistrza Miasta Sanoka dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku za osiągnięcia  w działalności społecznej na rzecz miasta Sanoka

ceremonia wręczenia nagrody
ceremonia wręczenia nagrody