Aktualności


29.11.2018

Aktualności

ANDRZEJKI. Wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji (obchodzony 30 listopada dzień świętego Andrzeja jest świętem narodowym, Grecji i Rosji zwany i znany, jako Andrzejki. Pierwsza polska wzmianka literacka o nim pojawiła się w 1557 za sprawą Marcina Bielskiego. Dzień ten przypada na końcu lub na początku roku liturgicznego. Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Słuchacze Sanockiego UTW ten wieczór spedzili na wesołej zabawie w restauracji "BARTEK".

Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były tylko dla niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu;

 • na Kresach Wschodnich dziewczyny wysiewały w garnkach lub na skrawku pola ziarna lnu i konopi, które zagrabiano męskimi spodniami, w nadziei, że sprowadzi to do domu kandydata na męża;
 • powszechnie dziewczyna pościła przez cały dzień i modliła się do świętego Andrzeja, to we śnie mógł ukazać się jej przyszły ukochany;
 • również powszechnie uważno, że ucięta przez pannę w dniu świętego Andrzeja gałązka wiśni lub czereśni zakwitła w wigilię Bożego Narodzenia, dziewczyna mogła liczyć na rychłe pójście za mąż.

W czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci. Do popularnych zabaw należą np.;

 • losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu, np. listek oznaczał staropanieństwo, obrączka lub wstążka z czepka – bliski ślub, różaniec – stan zakonny;
 • ustawianie od ściany do progu jeden za drugim butów zgromadzonych panien: ta, której but pierwszy dotarł do progu miała, jako pierwsza wyjść za mąż;
 • uczestnicy zabawy pisali imiona na dwóch kartkach: imiona dziewczyn na jednej, a chłopców na drugiej. Potem dziewczyna przekłuwała z czystej strony kartkę z imionami chłopców tak, by ich nie widzieć. Dziewczyna miała potem wyjść za mąż za chłopca o imieniu, które przekłuła. Chłopcy natomiast przekłuwali kartkę z imionami dziewczyn;
 • wróżenie ze skórki jabłka – panna obiera jabłko tak, by skórka była jak najdłuższa; następnie rzuca ją za plecy przez lewe ramię. Litera, w jaką ułoży się skórka będzie pierwszą literą imienia jej narzeczonego.

Bardzo często do wróżb używano domowych zwierząt np.;

 • przyszły oblubieniec nadejdzie ze strony, od której zaszczekał pies;
 • dziewczyny dawały psu pieczone pierożki lub kulki z ciasta oznaczające jedną z nich i obserwowały, którą pies zje, jako pierwszą;
 • na Kujawach i w Małopolsce panny ustawiały się w koło i wpuszczały do środka gąsiora z zawiązanymi oczami;
 • dziewczyna, do której gąsior najpierw podszedł (albo skubnął), – jako pierwsza miała wyjść za mąż;
 • na Mazowszu dziewczyny kładły na ławie placki posmarowane tłuszczem i sprowadzały psa; ta dziewczyna, której placek został najpierw zjedzony, jako pierwsza miała wyjść za mąż;

Pochodzenie andrzejkowych wróżb matrymonialnych nie jest do końca znane – niektórzy autorzy wskazują na starożytną Grecję, podkreślając podobieństwo źródłosłowu imienia Andrzej (Andress) i greckich słów aner, andros oznaczających męża, mężczyznę; inni odwołują się do kultu starogermańskiego boga Frejra, dawcy bogactw, bóstwa miłości i płodności.

 

inż. Amelia Piegdoń
inż. Amelia Piegdoń
28.11.2018

Aktualności

Badania naukowe na terenach leśnych prowadzone są w celu poznania środowiska przyrodniczego, walorów krajobrazowych, kulturowych i historycznych oraz identyfikacji zagrożeń i wypracowania metod skutecznej ochrony. Ze względu na wyjątkową wartość przyrodniczą las był jest i będzie przedmiotem zainteresowania naukowców. Efektem wieloletnich działań w zakresie badań – głównie ekosystemów leśnych, nieleśnych, flory, fauny, walorów krajobrazowych oraz kontekstu społecznego –są opracowane materiały m.in. do ich ochrony. W lasach zrealizowano tematy badawcze wykonywane przez: instytucje naukowe, przedstawicieli służb ochrony przyrody, profesjonalne organizacje przyrodnicze, szkoły średnie i osoby indywidualne. Większość z nich (70%) dotyczyła wykonywania badań w ramach prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Pozostałe 30% prac wykonywano w ramach grantów i innych projektów badawczych. Znaczna część uzyskanych wyników została opublikowana na łamach naukowych periodyków lub wykorzystana w innych opracowaniach (monografiach, publikacjach po konferencyjnych).Większość tematów dotyczyła fauny bezkręgowców, płazów i gadów, ptaków, nietoperzy a także dużych i średnich ssaków (pod kątem ich liczebności, rozmieszczenia i biologii). Z botaniki zrealizowano wiele prac, w tym mykologii i lichenologii, z czego najwięcej dotyczyło badań florystycznych i fitosocjologicznych, związanych z poznaniem i uzupełnieniem wiedzy o świecie grzybów, porostów, roślin oraz zespołach i zbiorowiskach leśnych. Badania przyrodnicze - jak, gdzie, kiedy... To dzisiejszy wykład inż. Amelii Piegdoń - młodego naukowca z PWSZ w Sanoku, która znalazła się na liście stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pierwszym miejsce jest Wigierski Park Narodowy położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, czwartego pod względem wielkości zwartego kompleksu leśnego w Polsce. Badania dotyczyły różnorodności porostów występujących na korze dębów Quercus robur rosnących na siedliskach borowych i grądowych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Stwierdzono występowanie 98 taksonów porostów, co stanowi ponad 30% bioty Parku. Największą różnorodność gatunków stwierdzono na dębach rosnących w fitocenozach Tilio-Carpinetum. Wśród odszukanych porostów znaczna ich liczba jest prawnie chroniona (14) oraz zagrożona (18) w Polsce. Odnaleziono także 10 gatunków nowych dla bioty Wigry National Park. Kolejne miejsce to Krzesiński Park Krajobrazowy – położony w województwie lubuskim na terenie trzech gmin: Cybinka, Gubin, Maszewo, przy ujściu rzeki Nysy Łużyckiej do Odry. We wsi Kłopot znajduje się jedno z większych w Polsce stanowisk bociana białego. Tam w tym roku Amelia wraz z grupą naukowców prowadzą także badania na osikach. Kolejne miejsce, które odwiedziła nasza prelegentka to Białowieski Park Narodowy – położony w województwie podlaskim. Znany z ochrony najlepiej zachowanego fragmentu, ostatniego w Europie fragmentu lasu pierwotnego oraz liczącej kilkaset sztuk, największej na świecie wolnościowej populacji żubra. Amelia miała tam możliwość poznania ostępów puszczańskich w ramach projektu pt. „Ocena i monitoring zmian stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych” finansowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie. Jak sama mówi: to miejsce jest magiczne i bardzo uzależniające a pod okiem specjalistów mogłam zgłębiać wiedzę (jak się można było domyśleć porostów nie zabrakło).

21.11.2018

Aktualności

Wolontariat 50+ szansą na fajną aktywność.. W ramach realizacji projektu przewodniczącej Porozumienia Podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego Wieku spotkaliśmy się dzisiaj z jego autorką Małgorzatą Cisek-Kozieł aby porozmawiać o wolontariacie. Na spotkaniu przypomniano jego uczestnikom, że słowo wolontariusz pochodzi od łacińskiego voluntarius, czyli dobrowolny. Wolontariuszem może być każdy, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania, a pomagać można na wielu płaszczyznach życia społecznego. Czy zatem wnoszenie schorowanej sąsiadce zakupów na trzecie piętro można nazwać wolontariatem? A może jest nim dokarmianie bezpańskich psów? Czym dokładnie powinien cechować się wolontariat? Wolontariat to bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych, za którą nie otrzymujemy wynagrodzenia pieniężnego. Pomagając swoimi bliskim, również robimy to bezinteresownie i nie spodziewamy się korzyści finansowych. Nie jest to jednak wolontariat, gdyż ten wykracza poza związki rodzinno-koleżeńskie. Choć za tego typu pracę nie otrzymujemy pieniędzy, nie oznacza to, że wolontariat nie przynosi żadnych korzyści. Przede wszystkim, zdobywamy satysfakcję, że mogliśmy pomóc komuś w potrzebie lub zaangażować się w szczytną inicjatywę. Każdy kto miał okazję zaznać wolontariatu, potwierdzi, że wspaniale jest móc widzieć namacalne rezultaty swoich działań. Wolontariat przybiera różne formy, mniej lub bardziej sformalizowane. Jeżeli będziemy go świadczyć na rzecz organizacji pozarządowej czy instytucji publicznej, powinna ona podpisać z nami umowę wolontariacką. Taka umowa określa prawa i obowiązki obu stron, ramy czasowe i wymiar godzin, w jakim będziemy pracować oraz zakres świadczeń, jakie będziemy wykonywać na rzecz instytucji.

20.11.2018

Aktualności

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez przedstawicieli Centrum Działań Profilaktycznych tj. p. Dawida Droździkowskiego (psychologa, trenera i terapeuty) oraz p. dr Andrzeja Kobiałkę (pedagoga, profilaktyka i funkcjonariusza), pt.; ”Picie szkodliwe – charakterystyka problemu, formy pomocy dla osób z problemem”. Szkolenie obejmowało następujące tematy; paradoksy dnia codziennego, charakterystyka picia szkodliwego, błędne koło uzależnienia, wyniki badań ESPAD 2015, tendencję w badaniach osób dorosłych – najnowsze wyniki badań – czynniki chroniące i ryzyka oraz różne formy pomocy.

14.11.2018

Aktualności

W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane z mapy Europy. Pomimo licznych powstań, nie udało się doprowadzić do odzyskania niepodległości. Dopiero światowy konflikt, w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa zaborcze, stał się szansą na niepodległość. Na wyzwolonych terenach miał powstać zalążek państwa polskiego, które stopniowo miało odzyskać dawne terytorium. Na terenach zaborczych rozpoczęło się spontaniczne rozbrajanie wycofujących się oddziałów niemieckich. Polacy oczywiście od razu rozpoczęli od walki politycznej między sobą. Powstawały liczne ośrodki polskie w miastach. Powołanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w nocy 6-7 listopada 1918 spowodowało ustabilizowanie się sytuacji. Przełomowym momentem było przybycie do Warszawy Piłsudskiego 10 listopada 1918r. Został on mianowany naczelnym dowódcą wojska polskiego. Politycy w kraju porozumieli się wreszcie z przebywającym na emigracji rządem Dmowskiego i utworzono rząd z Jędrzejem Moraczewskim na czele. Wydał on dekret 22 listopada mianujący Piłsudskiego Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. Skupiając pełnię władzy w jednym ręku udało się ustabilizować sytuację w kraju. Było to praktyczne uzyskanie niepodległości, potwierdzone następnie w licznych walkach zarówno na Ukrainie, jak i w wojnie z bolszewikami. Wywalczone ziemie zostały później przyznane. Po oficjalnym uzyskaniu niepodległości przez Polskę, trzeba ją było jeszcze zachować. Oprócz postanowień traktatu wersalskiego, w kształtowaniu się powojennej Polski dużą rolę odegrały walki toczone z państwami sąsiadującymi. W ten oto burzliwy sposób ukształtowały się krótko po odzyskaniu niepodległości granice państwa polskiego. Jednak nie były one trwałe. Nadciągała, bowiem druga wojna, mająca zmienić oblicze Europy. O powodzeniu tych działań decydowali poszczególni ludzie będący patriotami a jednym z nich był Zygmunt Zalewski oraz jego rodzina. Aby zapoznać słuchaczy z jego działalnością i życiorysem przedstawiono słuchaczom film według scenariusza i reżyserii Rafaela Lewandowskiego pt.; Z dala od orkiestry.

plaża Panteleimonas
plaża Panteleimonas
07.11.2018

Aktualności

Podróże do Grecji dla każdego. W dniu dzisiejszym słuchacze naszego Uniwersytetu spotkali się z panem Tomaszem Wojnakowskim przedstawicielem Firmy turystycznej „Neo szavel travel”. Pan Tomasz wraz z Maciejem Szawelem są organizatorami wczasów, kolonii i obozów oraz wycieczek na terenie Grecji. Działalność obu panów kieruje się mottem Marka Twaina „Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj”. Firma dysponuje ośrodkami wypoczynkowymi posiadającymi podobny standard i zróżnicowane położenie wiec każdy może znaleźć ofertę najbardziej mu odpowiadającą. Wszystkie znajdują się na terenie miasteczka Panteleimonas w niewielkiej odległości od morza. Panteleimonas to niewielka wioska turystyczna posiadająca historyczne korzenie, jej protoplastą jest stara górska wioska Paleos Panteleimonas, którą obecnie odwiedzają turyści z powodu jej naturalnego piękna, wyjątkowej architektury oraz wspaniałych widoków. Największymi zaletami Panteleimonas są przepiękne widoki, wspaniała architektura, znakomita lokalizacja - położona w sercu Riwiery Olimpijskiej odwiedzana w sezonie głównie przez Greków, którzy cenią sobie spokój oraz soczystą zieleń dającą zbawienny cień w upalne lato. Ciche, spokojne, niezatłoczone, dysponujące najpiękniejszymi piaszczystymi plażami Riviery, pełne malowniczych greckich tawern, kafejek i beach-barów. Atrakcje turystyczne w okolicy Panteleimonas to:
• kościół Profitis Illias
• ruiny zamku w Platamonas, położone ok. 2 km od miejscowości
• Meteory - jeden z najciekawszych zabytków sakralnych w Grecji, przepiękne klasztory prawosławne, zbudowane na wysokich skałach, przez co sprawiają wrażenie „zawieszonych w powietrzu”
• Park Narodowy Góry Olimp - raj dla amatorów górskich wędrówek, kanyoningu, raftingu, skoków ze spadochronem... oraz dla tych, którzy pragną podziwiać malowniczą przyrodę
• Dion - ruiny starożytnego miasta oraz muzeum z ekspozycją poświęconą wykopaliskom. Na przełomie lipca i sierpnia w ruinach teatru są wystawiane sztuki klasyczne i opery
• Paralia Skotinas - tradycyjna miejscowość wypoczynkowa, w pobliżu której znajduje się wioska Ano Skotinas - stara osada, otoczona lasem bukowym i dębowym, położona na wysokości 750 m n.p.m., z XVII i XVIII-wiecznymi domami z kamienia i zabytkowymi kościołami
• Platamonas - wioska położona w pobliżu Olimpu, z malowniczym, charakterystycznym zamkiem, znana z odbywającego się tu w sierpniu Festiwalu Olimpu
• Dolina Tempi - wąwóz, którego dnem płynie rzeka Pinios, powstały według mitologii po kłótni Zeusa i Posejdona. Znajduje się tu XIII-wieczny kościół Agia Paraskewi oraz ruiny Kastro tis Oreas czyli zamku Pięknej Panny
• Korinos - miejscowość wypoczynkowa, w której warto odwiedzić klasztor Agios Georgios oraz niedawno odkryte grobowce macedońskie
• Katerini - stolica regionu Riwiera Olimpijska, gdzie podziwiać możemy katedrę Thia Analipsi, kościół świętej Katarzyny oraz Pondian Museum.

przy kościele w Mucznem
przy kościele w Mucznem
06.11.2018

Aktualności

Piękno jesiennych Bieszdzadów. Bieszczady uchodzą za najbardziej dzikie, tajemnicze i niedostępne góry. Kiedyś były to góry dla wytrawnych wędrowców, prawdziwych miłośników wędrówek. Wtedy na bieszczadzkich szlakach spotykało się głównie ludzi z plecakami. Obecne Bieszczady nie oparły się turystycznym modom. Na szczęście do niektórych zakątków bieszczadzkich lasów nie dotarła jeszcze komercja, a piękno połonin oraz bukowych lasów w jesiennej szacie sprawia, że Bieszczady są idealnym miejscem na jesienny wypoczynek. Wyjazd w Bieszczady jesienią ma wiele zalet. Przede wszystkim, spada liczba turystów. W listopadzie, kiedy uczniowie i studenci wracają do swoich zajęć, turyści pojawiają się tu głównie w weekendy. W ciągu tygodnia bieszczadzkie szlaki są praktycznie puste. Największą zaletą jesieni w Bieszczadach jest paleta barw, bowiem lasy, głównie z buków, jaworów i olszyn, mienią się niezliczoną ilością kolorów. Liście barwią się w odcieniach żółci, czerwieni, pomarańczy i zieleni. Kto był w Mucznem jesienią, ten musi przyznać, że nigdzie w Polsce jesienne lasy nie wyglądają tak pięknie jak tutaj. W dniu 6 listopada 2018 r. słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku udali się na jednodniową wycieczkę do Mucznego. Muczne to niewielka osada leśna u podnóża Bukowego Berda. W średniowieczu była wg. miejscowej legendy zniszczona przez Tatarów, a mieszkańcy uprowadzeni w jasyr. Stąd prawdopodobnie wywodzi się nazwa Muczne ("muka" po ukraińsku oznacza "męka"). Wg innych wyjaśnień, nazwa pochodzi od strumienia, który często był "mutny" (czyli "mętny"). W XIX wieku mieszkańcy Mucznego zajmowali się produkcją potażu. Na początku dwudziestego wieku przez Muczne przebiegała kolejka wąskotorowa, łącząca Ustrzyki Górne z Sokolikami. Przed II w. światową znajdowało się tu zaledwie 8 domów. Po wojnie wieś całkowicie opustoszała dopiero w latach siedemdziesiątych powstała tu osada leśna. W 1975 roku osadę przejął URM i powstał tu zamknięty rządowy ośrodek. Obecnie w dawnym hotelu powstaje ośrodek edukacji leśnej. W Mucznem znajduje się jedna z największych atrakcji, tej części Bieszczad, zagroda pokazowa żubrów. Niedaleko pokazowej zagrody żubrów w Mucznem wybudowano drewniany kościół. O tej świątyni już mówi się, że to prawdziwa perełka architektury drewnianej. To filialny kościół parafii w Ustrzykach Górnych pod wezwaniem św. Anny. Jego budowa rozpoczęła się wiosną ubiegłego roku. Siedmiu cieśli z Gronia na Podhalu postawiło świątynie w tradycyjnym pohalańskim stylu.

24.10.2018

Aktualności

"Sanok - tu też odradzała się Polska" to wykład jaki w dniu dzisiejszym dla zebranych w sali Gobelinowej Sanockiego Zamku wygłosił Andrzej Romaniak – absolwent Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, pracownik Muzeum Historycznego na stanowisku kierownika Działu Historycznego, komisarz wystaw poświęconych najnowszej historii Sanoka i Polski - m.in. Sybirakom, Żołnierzom Wyklętym. Autor wielu publikacji o tematyce historycznej, radny miasta Sanok najbliższek kadencji. Podczas multimedialnego pokazu zaprezentowano niepublikowane zdjęcia dotyczące omawianego okresu w historii naszego miasta. Oto niektóre fakty z omawianego okresu dotyczące miasta Sanoka przedstawione na spotkaniu przez p. Andrzeja Romaniaka.  Po pierwszym rozbiorze Sanok oraz ziemia sanocka weszły w skład Królestwa Galicji i Lodomerii. W czasie zaborów światli mieszkańcy naszego miasta czynnie uczestniczyli w walce o utrzymanie polskości oraz aktywnie walczyli z zaborcami w czasie powstań, np.; w powstaniu styczniowym brało udział przynajmniej kilkunastu znanych z nazwiska uczestników pochodzących z Sanoka. W dniu 3 sierpnia 1911, powołane zostały na terenie Sanoka Drużyny Bartoszowe, którymi kierował, jako rolnik, późniejszy generał Bronisław Prugar-Ketling rodem z Trześniowa. Pierwszym przykazaniem Drużyn było Przez całe życie służ sprawie oswobodzenia Polski. Pod koniec wojny 20 października 1918 został utworzony Komitetu Samoobrony Narodowej (na jego czele stanął jako przewodniczący Wojciech Ślączka, którego wspierał Adam Pytel, a ponadto funkcjonowały w nim osobistości miejskie, m.in. Feliks Giela, Jan Rajchel, Karol Zaleski, Marian Szajna oraz byłymi oficerami c.k. armii kpt. Antoni Kurka i kpt. Franciszek Stok; ten ostatni już od 1912 kierował wyszkoleniem „Drużyn Strzeleckich”, „Drużyn Bartoszowych” ), który przy udziale 3 Batalionu Strzelców Sanockich 31 października/1 listopada 1918 dokonał bez walki przejęcia władzy w Sanoku. Jednocześnie z budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na ulice wyszły uzbrojone patrole, zajmując strategiczne budynki; koszary przy ul. Mickiewicza (obecnie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka) i ul. Jana III Sobieskiego (obecnie Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego) oraz koszary w Olchowcach. W listopadzie 1918 powstał w fabryce Zieleniewskiego w Sanoku pociąg pancerny Kozak użyty następnie w wojnie polsko-ukraińskiej. 2 listopada 1918 powołano 3 Batalion Strzelców Sanockich – polska obywatelska formacja wojskowa, poczta polowa nr 20. Żołnierze tej formacji walczyli z Ukraińską Armią Halicką, w tym z oddziałami Strzelców Siczowych, oraz z ochotnikami ukraińskimi, broniącymi Republiki Komańczańskiej do stycznia 1919 roku.

17.10.2018

Aktualności

O niebezpiecznej wyprawie, której o mało nie przypłacił życiem, Łukasz Lagożny opowiadał podczas spotkania autorskiego, które odbyło się dziś w auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły w Sanoku. "Jak długa jest noc” to relacja z morderczej wyprawy Łukasza  na dwa najwyższe szczyty w środkowej Azji - Chan Tengri i Pik Lenina. Wyprawy jak się okazało bardzo niebezpiecznej, której himalaista z Sanoka o mało nie przypłacił życiem... To książka o podróży i górach  ale również o sztuce rezygnacji, zdrowym rozsądku i docenianiu rzeczy ważnych. O wielkiej przygodzie, która staje się stylem życia, o codzienności w górach i uroku. Prace nad publikacją trwały dwa lata. Na książkę składają się zapiski i zdjęcia z wyprawy z 2016 roku na Chan Tengri i Pik Lenina - dwa siedmiotysięczniki w środkowej Azji. Podczas spotkania autor pokazał zebranym film nakręcony podczas tej wyprawy. Uczestnicy spotkania mieli możliwość przyjrzenia się z bliska profesjonalnemu sprzętowi, w którym Łukasz zdobywa najwyższe szczyty świata, kupienia jego książki i zrobienia sobie z himalaistą pamiątkowego zdjęcia.

16.10.2018

Aktualności

W dniu dzisiejszym słuchacze naszego Uniwersytetu wzięli udział w jednodniowej wycieczce na Słowację tj. do Koszyc i jaskini Jasovskiej. Koszyce to drugie co do wielkości miasto Słowacji pod względem liczby mieszkańców (239 tys. mieszkańców w 2016 roku), trzecie – po Bratysławie i Wysokich Tatrach (Vysoké Tatry) – pod względem powierzchni (243,7 km²)oraz największe miasto wschodniej Słowacji. Koszyce to siedziba władz kraju koszyckiego (Košický kraj) i powiatu Koszyce-okolice (Košice-okolie), a także centralny ośrodek metropolitalny aglomeracji koszycko-preszowskiej (Košicko-prešovská aglomerácia). Stanowią one również centrum kulturowe, edukacyjne, rekreacyjno-turystyczne, gospodarcze. Położone są w historycznym regionie Abov (20 km od granicy z Węgrami, po 90 km od granicy z Ukrainą i z Polską). Nazywane są „żelaznym lub stalowym sercem” Słowacji, dzięki największej na Słowacji hucie żelaza, która znajduje się na terenie miasta. Koszyce leżą w Kotlinie Koszyckiej (Košická kotlina) nad rzeką Hornad. Od strony wschodniej miasto ograniczają Góry Tokajsko-Slańskie (Slanské vrchy), a od strony zachodniej – Góry Wołowskie.

10.10.2018

Aktualności

Koszyce czyli Cassa to Perła Słowacji. Wykladem inauguracyjnym pod tym tutułem w naszym Uniwersytecie kol. Grażyny Chytły - posiadającej uprawnienia przewodnika beskidzkiego kl. III na obszar Beskidów Wschodnich, przewodnika terenowy kl. II, przewodnika Bieszczadzkiego Parku Narodowego, pilota wycieczek, członka Polskiego Towarzystwa Geograficznego, geografa z wykształcenia, nauczyciela z zawodu, członka Sanockiego UTW rozpoczynamy nowy rok akademicki.

06.10.2018

Aktualności

Nasi przedstawiciele na 2-dniowej Konferencji "Woloska Koliba - folkowe spotkania na pasterskim szlaku" w Komańczy, Osławicy i Wisłoku Wielkim. Uczestnicy konferencji i turyści poznali kulturę wołoską oraz uczestniczyli w takich wydarzeniach jak m.in.: nawoływanie trąbitów do przybycia owiec, przepęd owiec i rozpoczęcie Osodu, powitanie gości przez bacę Władysława Franosa i poczęstunek bryndzą, obwołanie nowego Wojewody Wołoskiego przez Radę Wojewodów, koncerty zespołów folkowych, spacer zielarski z Jolantą Harną, warsztaty wokalno-muzyczne i z tworzenia kapeli karpackiej. Ponadto pokazy wytwarzania tradycyjnej biżuterii koralikowej oraz gry i zabawy pasterskie (konkurs na wyklejenie najładniejszej owieczki, geocaching rodzinny) oraz pokazy łucznictwa tradycyjnego/ strzelanie z łuku.

04.10.2018

Aktualności

Nasi przedstawiciele na inauguracji roku akademickiego i wreczeniu sztandaru w Jasielskim UTW. Uroczystościom inauguracyjnym roku akademickiego 2018/2019 Jasielskiego UTW  - w których udział wzięli nasi przedstawiciele - po raz pierwszy w 10. letniej historii Stowarzyszenia towarzyszył Sztandar, który został poświęcony na uroczystej mszy św. koncelebrowanej przez trzech księży w kościele pw. Chrystusa Króla. Uczestnicy mszy byli zachwyceni kazaniem (właściwiej byłoby nawet powiedzieć wykładem inauguracyjnym!) ks. dr. Mariana Putyry. Pięknie wybrzmiały pieśni chóru uniwersyteckiego i czuło się wokół podniosłą atmosferę całego kościoła.Uroczystość uświetnili w galowych strojach górnicy ze Sztandarem Związku Zawodowego Jedności Górniczej w Bytomiu. Pozostała część uroczystości miała miejsce w auli gościnnych murów Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. Prezes Jasielskiego Stowarzyszenia UTW Krystyna Wdowiak w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę Uniwersytetów Trzeciego Wieku dla senioralnego pokolenia jako możliwość realizacji marzeń poszerzania wiedzy i wypełniania wolnego czasu. Składając gratulacje z okazji otrzymania sztandaru prrezes SUTW wręczył w imieniu słuchaczy naszego Uniwersytetu na ręce Krystyny Wdowiak wizerunek Matki Bożej Pocieszenia.  Inaugurację uświetnił występ utalentowanych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Jaśle oraz uniwersytecki chóru, który od roku pracuje pod kierunkiem Jerzego Łąckiego.

JM Rektor dr Elżbieta Cipora
JM Rektor dr Elżbieta Cipora
02.10.2018

Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Zgodnie z kilkuletnia tradycją 2 października br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku rozbrzmiało Gaudeamus Igitur inaugurując nowy rok akademicki 2018/2019 w sanockiej Alma Mater. Wraz ze studentami rok akademicki zainaugurowali także słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość, w której udział wzięli rektorzy i delegaci szkół wyższych, przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, samorządowcy, duchowni, reprezentanci środowisk lokalnych, biznesu oraz studenci rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w intencji społeczności akademickiej i słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu III Wieku w Kościele Przemienienia Pańskiego. Mszy świętej przewodniczył ks. prof. dr hab. Janusz Mierzwa , homilię wygłosił ksiądz Prałat dr Andrzej Skiba. Aula CSD wypełniła się do ostatniego miejsca. Zgromadzonych licznie gości przywitała JM Rektor dr Elżbieta Cipora, docent PWSZ. Wśród przemawiających znaleźli się m.in. Senator RP Alicja Zając, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dorota Łukaszyk, Burmistrz Miasta Sanoka Tadeusz Pióro, Wicestarosta Sanocki Wacław Krawczyk, Andrzej Pańko – prezes Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku, przedstawiciel Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej i przedstawiciel Posła na Sejm RP Pana dr Piotra Uruskiego. Na zakończenie głos zabrał Rektor PWSZ w Tarnobrzegu dr Paweł Maciaszczyk. Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab Waldemar Gil, który w swoim wystąpieniu podkreślał rolę i znaczenie drewna we współczesnej gospodarce światowej. Ostatnim akcentem inauguracji roku akademickiego był występ artystyczny zespołu Soul pod dyrekcją i przy akompaniamencie dr Moniki Brewczak z koncertem pieśni patriotycznych nawiązujący do jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

26.09.2018

Aktualności

Spotkanie w grupie Porozumienia Podkarpackich UTW. Na zaproszenie przewodniczącej Porozumienia Podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego Wieku kol. Małgorzata Cisek-Kozieł – autorki projektu – 4-osobowa grupa przedstawicieli naszego Uniwersytetu w tym wolontariusze spotkali się w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na Konferencji „Wolontariat 50+ szansą na fajną aktywność „. Przedmiotem spotkania były m.in., sprawy związane udziałem w projekcie poszczególnych UTW oraz Porozumienia Podkarpackich UTW. Nasz Uniwersytet przystąpił do realizacji projektu, czego następstwem będą warsztaty, których przeprowadzenie planuje się na miesiąc listopad 2018 r.

20.06.2018

Aktualności

Zakończenie roku akademickiego 2017/2018. Rok akademicki ma swój początek i koniec. W tym roku uroczystości wiązane z zakończeniem roku akademickiego miały miejsce z zaprzyjaźnionej restauracji „Bartek”. Podczas tej uroczystości ogłoszono decyzję zarządu Stowarzyszenia na mocy, której Honorowy tytuł Przyjaciela Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymał Kanclerz PWSZ w Sanoku pan Lesław Siedlecki oraz decyzję komisji do sprawy rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego Uchwałą nr 20 /2017 z dnia 15 listopada 2017 r. przez Zarząd SUTW pt. „Aktywny słuchacz Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w roku akademickim, 2017/2018 którego laureatami zostali: Walentyna Płoskoń – miejsce pierwsze, Małgorzata i Marian Koźmowie oraz Anna Wolwowicz – miejsca trzecie, bowiem miejsca drugiego nie przyznano. Ponadto nagrodami książkowymi – publikacji jubileuszowej – nagrodzono kilku aktywnych uczestników środowych wykładów otwartych. Osobiste podziękowania za aktywne działanie w minionym roku otrzymali Czesława Kurasz, Genowefa Zahaczewska, Helena Kunik, Zbigniew Sabat oraz Andrzej Pańko i Lidia Garko. Podziękowania za zaangażowanie w nauczaniu słuchaczy naszego Uniwersytetu otrzymali nasi wykładowcy. Spotkanie w przyjemnej i przyjacielskiej atmosferze, smacznym obiedzie i śpiewie zakończyło kolejny rok akademicki naszej działalności. Bardzo serdeczne podziękowanie za obsługę muzyczna naszego spotkania kierujemy na ręce Lucjana Błażowskiego.

Tadeusz Szczepaniak
Tadeusz Szczepaniak
13.06.2018

Aktualności

Tadeusz Szczepaniak - wieloletni pracownik Polskiej Akcji Humanitarnej i koordynator projektów edukacyjnych. Dzisiejsze spotkanie z przedstawicielem Polskiej Akcji Humanitarnej pozwoliło słuchaczom naszego Uniwersytetu wiele dowiedzieć się o naszej misji, konkretnych działaniach, które prowadzą na całym świecie (aktualnie na Ukrainie, w Syrii, Sudanie Południowym, Somalii i Iraku) oraz problemach, którym starają się wychodzić tam, naprzeciw, czyli braku czystej wody, sanitariatów, czy żywności. Celem Polskiej Akcji Humanitarnej jest dotarcie do jak największej liczby ludzi z informacją o tym, na czym polega ich praca i jak ważne jest dla jej realizacji wsparcie Darczyńców.

06.06.2018

Aktualności

Co wiemy o Grecji? Tą tematyką a dokładniej mającymi źródła historyczne przyczynami powstania państwowości obecnej Grecji. Bardzo wiele faktów zaprezentowanych podczas multimedialnej sesji było nowością dla zgromadzonych słuchaczy. Historia i kultura grecka to część naszej europejski cywilizacji a jej wpływa na nasze życie osobiste nie pozostaje bez znaczenia.

30.05.2018

Aktualności

Dzisiejsze spotkanie przeznaczyliśmy na podsumowanie minionego roku kalendarzowego naszej działalności. Zaznaczyć należy, że był to rok szczególny w naszej dotychczasowej działalności, bowiem świętowaliśmy jubileusz 10-lecia naszego Uniwersytetu. Zwyczajowo prezes zarządu Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie merytoryczne natomiast przewodnicząca komisji rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z własnej działalności komisji oraz działalności finansowej. Efektem zebrania sprawozdawczego były podjęte uchwały zatwierdzające te sprawozdania oraz absolutorium dla zarządu za rok 2017.

23.05.2018

Aktualności

Sanocki Skansen u progu 60-lcia to tytuł dzisiejszego spotkania z dyrektorem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku panem Jerzym Ginalskim w sali prelekcyjnej Sanockiego Skansenu. Zebrani na wykładzie słuchacze naszego Uniwersytetu dowiedzieli się udostępnionych w zwiedzającym obiektach oraz o realizowanych obecnie i planowanych do realizacji nowych ekspozycjach. Do tych udostępnionych zaliczyć należy m.in.; rynek galicyjski, dworek, droga krzyżowa, przykłady mieszkaniowego budownictwa ziemiankowego. Do tych planowanych zaliczyć należy wszytko to, co zaprezentuje kulturę pasterską będącą kontynuacją kultury wołoskiej, która łukiem Karpat przywędrowała na nasze tereny z południa Europy.

ks. prałat Feliks Kwaśny
ks. prałat Feliks Kwaśny
16.05.2018

Aktualności

Dzisiejsze spotkanie w naszym Uniwersytecie to wizyta Honorowego Obywatela Miasta Sanoka ks. prałata Feliksa Kwaśnego, który służąc społeczeństwu Sanoka poświęcił 33 lata swojego życia kapłańskiego. Sanok zawdzięcza ks. prałatowi Feliksowi Kwaśnemu utworzenie parafii największej w naszej archidiecezji oraz powstanie pięknej i godnej świątyni, która zawsze będzie ozdobą naszego miasta. Każdy sanoczanin wie, kto tworzył i budował kościół na Wójtostwie. To osoba, która zawsze pracowała i nadal pracuje na rzecz miasta pracowała, ale przede wszystkim, to osoba wielce zasłużona dla dzielnicy Wójtostwo, dla kapłaństwa, dla wiernych. Podczas spotkania, ks. prałat opowiedział zebranym o swojej drodze dochodzenia do służby Bogu i kościołowi. Ks. Feliks zawsze miał ufność do Matki Bożej, nie bez powodu mówi się o nim, że wychowywał się w cieniu katedry. Szedł z Maryją przez życie. To ona dopomogła mu zrobić tek wiele. Opowiedział o bardzo wielu utrudnieniach, jakie spotkały go podczas budowy nowej parafii na terenie Sanoka tak ze strony instytucji jak niektórych osób fizycznych. Zaznaczył jak wielu uczynnych sympatycznych ludzi spotkał podczas trudu zaopatrywania materiałowego niezbędnego do realizacji budowy świątyni. Nigdy człowiek nie pracuje dla siebie, żeby się wywyższać - bo gdyby tak było to o takim człowieku można powiedzieć, że to jest człowiek mały – ale pracuję się dla bliźniego. mówił skromnie ks. prałat Feliks Kwaśny.

09.05.2018

Aktualności

Przypomnieniem działu medycyny zajmującego się diagnozowaniem i leczeniem m.in. chorób stóp było spotkanie z Panią Martą Gydą - właścicielką Gabinetu Podologicznego. Zabiegi podologiczne mają różnoraki charakter i wymagają od osoby praktykującej ten zawód wiedzy z zakresu nauk medycznych, tj.: diabetologia, dermatologia, chirurgia, ortopedia, opatrywania ran, technik zaopatrzenia ortopedycznego (ortezy, wkładki ortopedyczne). Podolodzy szczególnie często zajmują się profilaktyką i leczeniem stóp sportowców. W Polsce podologia jest jeszcze dziedziną raczkującą. Brak regulacji prawnych dotyczących zakresu działania i kompetencji, które w różnych krajach różnie wyglądają. Na spotkaniu przypomniano słuchaczom, że z zabiegów podologicznych przede wszystkim powinni korzystać pacjenci ograniczeni ruchowo, dotknięci chorobami skóry, kości i stawów, chorobami przemiany materii (cukrzyca), pacjenci z wadliwym ustawieniem stóp i deformacjami palców (haluksy, palce krogulcze), z dolegliwościami na stopach, tj.: odciskami, modzelami, brodawkami, a także wrastające, czy grzybicze paznokcie, pocące się stopy, rozpadliny na piętach.

11.04.2018

Aktualności

Wiosenne inspiracje muzyczne – Efektem naszej współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. w Sanoku było zaproszenie wszystkich miłośników muzyki w dniu 11 kwietnia 2018 r. na godzinę 17-tą. do Sali Koncertowej PSM na Koncert Młodej Sanockie Filharmonii pt. „Wiosenne inspiracje muzyczne”. Na scenie zaprezentowali się utalentowani, młodzi muzycy wykonujący utwory muzyki klasycznej jak i rozrywkowej. Wszyscy słuchacze naszego biorący udział w tym koncercie bardzo pozytywnie odebrali propozycję tego rodzaju aktywności seniora, który chętnie słucha bardzo różnych form muzyki.

21.03.2018

Aktualności

Obrzędy Wielkanocne. Ostatni tydzień Wielkiego Postu zwany popularnie Wielkim Tygodniem oraz cykl związanych z nim uroczystości i obrzędów to czas, przypadający pomiędzy dwiema wielkimi niedzielami: Palmową i Wielkanocną. Charakteryzuje się on bardzo bogatą liturgią, obfituje także w liczne tradycje ludowe, zwyczaje domowe oraz intensywne przygotowania świąteczne. W tradycji kościelnej palma posiada głębokie treści religijne, symbolizuje zarówno męczeństwo, jak i triumf, a zatem Mękę i Zmartwychwstanie Chrystusa oraz nieśmiertelność duszy ludzkiej. Ale to także tradycja ludowa, bowiem jako zielona gałązka palma jest przede wszystkim symbolem życia i sił witalnych, a także corocznej odnowy roślin, zapowiedzią ich kwitnienia i owocowania. Palmom przypisywano także właściwości życiodajne, lecznicze i magiczne. Po powrocie z kościoła święconymi palmami chłostano się dla zdrowia, połykano także pączki gałązek wierzbowych, co miało zapobiec bólom gardła i przeziębieniom. Poświęconą palmą kropiono dom, obejście i bydło, a następnie wkładano ją za święty obraz lub wieszano nad drzwiami wejściowymi, co miało przynieść błogosławieństwo Boże, chronić od pożaru i wszelkiego zła. W niektórych regionach Polski palmy wbijano w zagony w polu i ogrodzie, aby uchroniły uprawy przed gradem i szkodnikami.
Wielki Czwartek to dzień, w którym w sposób szczególny wspomina się obrzędy Wieczernika. W tym dniu milkną kościelne dzwony, które według wierzeń ludowych odpędzały demony i pioruny. Na znak żałoby zastępują je kołatki. Od tego dnia przez sześć kolejnych dni nie można było prać kijanką, rąbać drzewa, młócić i prząść. Na pamiątkę umycia nóg apostołom przez Chrystusa, biskupi, a wcześniej królowie i magnaci obmywali nogi dwunastu nędzarzom. Gest ten, w niektórych parafiach obecny do dziś, jest znakiem chrześcijańskiej pokory i braterskiej miłości. Na ziemi przemyskiej do dziś zachował się stary zwyczaj palenia (niszczenia, wieszania) Judasza. Polega on na tym, że najpierw przygotowuje się wielką kukłę, przypominająca postać męską o semickich rysach, z wymalowanym na piersiach napisem Judasz Zdrajca. Następnie jeszcze przed wschodem słońca w Wielki Czwartek wiesza się ją na drzewie tak, aby wszyscy mieszkańcy mogli ją oglądać. Wczesnym południem wybrany z tłumu sędzia oskarżyciel odcina kukłę, która wśród okrzyków wleczona jest po całej wsi. Na koniec kukła jest podpalana i wrzucana do wody. Zwyczaj ten przypomina rytuał topienia Marzanny. Ich idea jest analogiczna, związana z wegetacyjnym kultem wypędzania zimy.
Wielki Piątek to dzień żałoby. W Kościołach panuje cisza. W tym dniu nie odprawia się mszy, a głównym elementem wielkopiątkowej liturgii jest Adoracja Krzyża, która kończy się uroczystym przeniesieniem Najświętszego Sakramentu z Ciemnicy do Grobu Pańskiego. Procesja ta przypomina złożenie Jezusa do grobu. Przygotowywanie oraz odwiedzanie Grobów Chrystusa stało się naszą narodową tradycją. W wielu kościołach wciąż żywy jest także obyczaj straży grobowych. Z Wielkim Piątkiem nieodłącznie związane są misteria Męki Pańskiej. Najsłynniejsze widowiska pasyjne odbywają się w Kalwarii Zebrzydowskiej. Opiekę nad tym misterium sprawują bernardyni, a poszczególne postacie ewangeliczne odgrywane są przez mieszkańców pobliskich wsi. Misterium Męki Pańskiej odbywa się zazwyczaj w Niedzielę Palmową, a kulminacyjny moment osiąga w Wielki Piątek, kiedy to pielgrzymi wraz z postaciami widowiska przechodzą Drogę Krzyżową. Tradycyjnie Wielki Piątek w całej Polsce jest dniem skupienia, wzmożonej pobożności i umartwienia. Dawniej mieszkańcy wsi, na znak żałoby, zatrzymywali zegary, zasłaniali lustra, mówili przyciszonym głosem, zachowując się tak jakby w domu znajdował się zmarły.
Wielka Sobota jest dniem przygotowywania się do uroczystości Zmartwychwstania. Najważniejszym elementem liturgii w tym dniu jest poświęcenie ognia, paschału oraz wody.
Kilkusetletnią tradycję ma obyczaj święcenia w tym dniu pokarmów, z których gospodyni przygotowuje śniadanie wielkanocne. Dawniej święcono wszystkie pokarmy przeznaczone na święta m.in.; jajka, chleb, sól, mięso, ser, masło, chrzan i baranek – symbol Zmartwychwstałego Chrystusa. Najważniejszym atrybutem i symbolem Wielkanocy są pisanki, kolorowe, bogato i różnorodnie zdobione jaja, których nie może zabraknąć w koszyczku ze święconymi pokarmami i na świątecznym stole. Jajko to symbol życia, płodności, miłości i siły. Istnieje wiele wierzeń i obrzędów związanych z jajkiem, a niektóre zachowały się do dzisiaj. Według polskich wierzeń ludowych jajko przeciwdziałało wszelkiemu złu. Stosowano je w zabiegach na urodzaj i w obrzędach pasterskich, w magii, medycynie, w zwyczajach zalotnych i obrzędach zaduszkowych. I tak na przykład w pierwszy dzień Wielkanocy zakopywano jaja w skiby pól i w ogrodzie, aby zapewnić urodzaj. Skorupki pisanek dodawano do paszy kurom, aby dobrze się niosły. Wierzono również, że jaja zakopane pod węgły budowanego domu sprowadzą szczęście i pomyślność. Natomiast dzielone i uroczyście spożywane podczas śniadania wielkanocnego miały zapewnić zdrowie, pomyślność i płodność.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, nazywana także Paschą, jest największym i najstarszym świętem chrześcijan. W symbolice i obchodach wielkanocnych przetrwały pewne śladu odwiecznych wierzeń i mitów oraz relikty pradawnych świąt powitania wiosny i kultu roślin, odradzających się po zimowej wegetacji. Święto Zmartwychwstania, przypadające zazwyczaj na początek wiosny, jest przede wszystkim wielkim świętem zwycięskiego, nieustannie odradzającego się życia, świętem nadziei oraz obietnicy zmartwychwstania i nieśmiertelności. Wielkanoc rozpoczyna się mszą rezurekcyjną, połączoną z uroczystą procesją. Dawniej mszę tę odprawiano w Wielką Sobotę o północy, a obecnie celebruje się ją o świcie. Procesji rezurekcyjnej towarzyszy zazwyczaj huk wystrzałów i pękających petard. Zwyczaj ten jest pamiątką wielkiego huku, jaki zapewne towarzyszył Zmartwychwstaniu Pańskiemu podczas osuwania się kamienia grobowego. Po rezurekcji wszyscy udają się na śniadanie wielkanocne przygotowane z poświęconych pokarmów. Poprzedza je wspólne dzielenie się jajkiem i wzajemne składanie życzeń. Na stole wielkanocnym, oprócz żuru z kiełbasą, nie może zabraknąć wędzonego mięsa, białej kiełbasy, chrzanu oraz przeróżnych ciast: drożdżowych bab, mazurków i serników. Pierwszy dzień świąt upływał na ogół w ścisłym gronie, dopiero poniedziałek wielkanocny był dniem składania wizyt sąsiadom i znajomym.
Drugi dzień Świąt Wielkanocnych, nazywany Lanym Poniedziałkiem lub Śmigusem-Dyngusem, upływa zazwyczaj pod znakiem spotkań rodzinnych i towarzyskich, wesołych zabaw, lejącej się wody, zalotów, psot i żartów. Początkowo nazwą dyngus określano zwyczaj zbierania datków, stanowiący jednocześnie formę wykupienia się od oblewania. Słowo śmigus oznaczało natomiast uderzenie gałązką. Z czasem pierwotne znaczenie tych słów zatarło się, a połączenie tych określeń dało nazwę dla popularnego zwyczaju, sięgającego korzeniami czasów przedchrześcijańskich. Pierwotnie był to zabieg magiczny, mający na celu sprowadzenie deszczu, a z czasem nabrał cech o charakterze matrymonialnym. Na wsi w oblewaniu wodą nie było umiaru. Dziewczęta oczekiwały na wielki prysznic i pozornie broniąc się, piskiem i ucieczką podsycały zabawę. Była to, bowiem forma zalotów, w których sucha odzież świadczyłaby o obrażającym je braku powodzenia. Innym równie popularnym zwyczajem w tym dniu było tzw. chodzenie po dyngusie przybierające w zależności od regionu różne formy. I tak na przykład w okolicach Tykocina popularne było chodzenie z konopielką, nazywane tak od słów śpiewanej przy tym pieśni Cienka mała Konopielka. Na Podlasiu zwyczaj chodzenia od chałupy do chałupy połączony ze składaniem życzeń i prośbą o datki nazywano wołoczebnem. Na Lubelszczyźnie zaś popularne były racyjki, chodzenie z pasyjką lub z gaikiem. Towarzyszyło im zazwyczaj śpiewanie radosnych pieśni wielkanocnych, składanie życzeń i powinszowań. Z kolei na Śląsku i w Wielkopolsce znany był zwyczaj chodzenia z kurkiem dyngusowym. Kurek-kogut uznawany był za symbol sił witalnych i płodności. Wierzono bowiem, że zapewni on pannom zamążpójście, a rodzinom wielu potomków. Początkowo chodzono z żywym ptakiem, z czasem jednak zastąpiono go sztucznym. Wśród licznych radosnych i rubasznych zwyczajów praktykowanych w tym dniu nie brakowało też momentów poważnych i uroczystych. Interesującym obrzędem, występującym w całej Polsce, było procesyjne obchodzenie i święcenie pól. I choć przybierał on różne formy, to jego najistotniejszym celem było sprowadzenie urodzaju.

Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
14.03.2018

Aktualności

Kresy Wschodnie

Cenote - studnia Majów
Cenote - studnia Majów
08.03.2018

Aktualności

Kolejne spotkanie z mgr inż. Wojciechem Kaczorem pozwoliło słuchaczom Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przenieść się do Meksyku. Dzięki prezentacji multimedialnej zebrani w auli poznali wiele aktakcji turystycznych tego pieknego kraju.

Ściana Dziewięciu Smoków
Ściana Dziewięciu Smoków
28.02.2018

Aktualności

Dzisiejsze spotkanie z dr inż. Stanisławem Torem - pracownikiem dydaktycznym w Instytucie Technicznym PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku gdzie jest opiekunem praktyk studenckich: Mechaniki i budowy maszyn oraz właścicielem rzeszowskiego biura podróży RESTOR pozwoliło słuchaczom odbyć wirtualną wycieczkę do Pekinu oraz na Chiński Mur. Nie sposób opisać całość tego interesującego spotkania zatem przetoczę tylko nieliczne ciekawostki. Chiny, to kraj ciekawy pod każdym względem. Ciekawy tym bardziej, że z naszej perspektywy – inny i egzotyczny. Liczące niemal 5000 lat historii Chiny to państwo, które niemal od początków powstania fascynowało. Choćby, dlatego, że jak żadne inne, być może oprócz Japonii, nie poddawało się takiej izolacji od reszty świata. Prawdziwe oblicze Chin nie tylko było przez tysiące lat skrywane za murami – w tym największym na świecie. Tajemnicze Państwo Środka z cywilizacją kształtowaną przez tysiące lat, od czasów Marco Polo niezmiennie fascynuje podróżników. Intryguje tajemniczą kulturą, egzotyką, pięknem krajobrazów i zabytkami będącymi świadectwem wspaniałej historii. Zwiedzających Chiny zachwyca po dzień dzisiejszy zarówno bogactwo zabytków architektury, kultura, jak i piękno i różnorodność krajobrazu. Podobnie przyciąga uwagę i budzi zdziwienie codzienne życie Chińczyków, tak odmienne od naszego. Najczęściej wymieniane ciekawostki o Chinach, dotyczą zachowania się przy stole. Przy wspólnych posiłkach, należy dbać, by jedzenie wciąż znajdowało się na stole, tak, więc nie można zgarniać ostatnich kawałków z półmisków. Jeśli jakieś potrawy podawane są na talerzu obrotowym, nie wolno kręcić nim w dwie różne strony. Nigdy nie dolewamy napojów do własnej czarki, tylko do czarek sąsiadów. Trzeba jeść pałeczkami i wypada skosztować każdego dania. Nie wolno wbijać pałeczek w ryż, ani przewracać ryb. Źle widziane jest oblizywanie pałeczek i grzebanie nimi w potrawie. W Chinach nie toleruje się bezpośredniego pokazywania emocji. Twarz ma być uśmiechnięta, zrównoważona i spokojna. Nie uznaje się całowania w rękę czy poklepywania po plecach. Nie toleruje się też gwałtownego gestykulowania, wskazywania palcem czy strzelania palcami. Rodzina chińska zamieszkująca w mieście, może mieć tylko jedno dziecko. Rodziny zamieszkujące na wsi, mogą starać się o drugie, jeśli pierwsze ma płeć żeńską lub nie jest zdrowe. Powszechnie wiadomo, że Chińczycy wynaleźli papier druk i proch strzelniczy. Mało, kto jednak wie, że to im zawdzięczamy znany na całym świecie przysmak, jakim są lody. Dwa tysiące lat przed naszą erą, nie jadano kolorowych kulek lodowych w waflowych kubeczkach, ale zakopywano w śniegu lody zmieszane z ryżem. Chińczycy pierwsi opracowali techniki rozróżniania i czytania linii papilarnych. Chiny, to trzecie pod względem wielkości państwo na świecie, w którym zamieszkuje 1,3 miliarda ludzi. W państwie tym znajdują się najbardziej zaludnione miasta świata. W Szanghaju mieszka prawie 18 milionów ludzi, a w Pekinie ponad 12 milionów. Nic więc dziwnego, że państwo to wykorzystuje najwięcej wytwarzanych i pozyskiwanych dóbr. Chiny zużywają ponad połowę cementu produkowanego na świecie, prawie połowę ród żelaza i tyle samo węgla. Ciekawostki dotyczą też kolei i metra funkcjonujących w tym kraju. Żaden pasażer nie wejdzie w Chinach na dworzec kolejowy, bez prześwietlenia bagażu. Dworce kolejowe mają osobne poczekalnie dla miejscowych i zagranicznych podróżnych. Pasażerowie chińscy wchodzą na peron dopiero wtedy, gdy nadjeżdża ich pociąg. Wagony zatrzymują się tylko na dwie minuty, po których następuje automatyczne zamknięcie drzwi i odjazd.
Zakazane Miasto to jeden z najlepszych przykładów tradycyjnej architektury pałacowej - niewysokie parterowe budowle o czerwonych ścianach i bogato zdobionych, trzyokapowych dachach pokrytych złocistożółtymi, glazurowanymi płytkami. Ponadto wszystkie główne budynki zespołu pałacowego zdobią rzeźbione, kasetonowe plafony z wizerunkami złocistych smoków. Do tego dochodzą białe marmurowe mostki, schody i podesty oraz szereg posągów - głównie lwów, żurawi i smoczych głów. Cały kompleks od 1987 r. wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Muzeum zwane jest popularnie Zakazanym Miastem, gdyż niegdyś wstęp do niego miała wyłącznie najbliższa rodzina cesarza oraz najważniejsi urzędnicy państwowi i eunuchowie. W nocy oprócz konkubin i eunuchów mogli tu prze bywać jedynie strażnicy i najbliżsi męscy krewni panującego. Przez ponad pięć stuleci zamieszkiwało tu 24 cesarzy dynastii Ming i Qing, aż do opuszczenia go przez Puyi w1924 r. Obecnie jest to jeden z największych kompleksów pałacowych świata. Legenda głosi, że znajduje się tu 9999 po koi.
Wielki Mur Chiński. Ten niesamowity zabytek, symbol potęgi Chin i jedyna budowla wzniesiona przez człowieka widoczna gołym okiem z kosmosu. Wznosi się na wysokości około 1000 m n.p.m., ściany wykonane są z płyt granitowych i mierzą 6,5 metra grubości u podstawy, 5,8 m grubości w górnej części i wysokie są na 6,6 m. Jego budowę rozpoczęto w okresie Wiosen i Jesieni (770 - 476 r. p.n.e.). W tamtym czasie poszczególne państewka wznosiły własne mury obronne, jako zabezpieczenie przed innymi państewkami feudalnymi oraz mongolskimi koczownikami. Dopiero za czasów panowania pierwszego cesarza z dynastii Qin - Qin Shihuangdi, doszło do połączenia poszczególnych fragmentów muru w jedną całość. Przedsięwzięcie to wymagało pracy setek tysięcy robotników. W późniejszych okresach następowała wielokrotnie rozbudowa i modernizacja Muru. W okresie swojej świetności Mur ciągnął się na długości prawie 8 000 kilometrów.

Hawana
Hawana
21.02.2018

Aktualności

W dniu dzisiejszym za pośrednictwem prezentacji multimedialnej przedstawionej przez mgr inż. Wojciecha Kaczora słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przenieśli się na Kubę. wyspiarskie państwo unitarne w Ameryce Środkowej, położone na Morzu Karaibskim, w archipelagu Wielkich Antyli. Państwo to składa się z wyspy o nazwie Kuba 1600 wysepkami, skałami i rafami największą wyspą jest Isla de la Juventud zwana (do 1978 r. nazywająca się Pinos). Stolicą Kuby jest Hawana; pozostałe największe miasta to: Santiago de Cuba, Camagüey, Holguin, Guantánamo, Santa Clara. Większość wyspy zajmuje nizina. W południowo-zachodniej części wznoszą się wapienne góry Sierra de los Organos. Wzdłuż południowych wybrzeży ciągnie się łańcuch gór Sierra Maestra z najwyższym szczytem Kuby – Pico Turquino (1974 m). Prekolumbijskimi mieszkańcami wyspy byli Karaibowie, Tainowie i Sibonejowie. Dla Europy odkrył ją w 1492 Krzysztof Kolumb. W latach 1511–1514 została opanowana przez Hiszpanię. Prezentacja pokazała wybrane obiekty budowlane z Hawany, Trynidadu i Varadero.

14.02.2018

Aktualności

Walentynkowa miłość na ekranie. Św. Walenty, patron zakochanych, był chrześcijańskim kapłanem, który, według legendy, za czasów cesarza rzymskiego Klaudiusza II udzielał potajemnie ślubów. Robił to wbrew cesarskiemu edyktowi, zabraniającemu udzielania małżeństw (imperium potrzebowało młodych mężczyzn do zaciągu do wojska). Został zamordowany w 270 roku. Dzień św. Walentego obchodzony jest, jako święto zakochanych od XIV wieku. Zwyczaj łączenia tego święta z dniem zakochanych narodził się na Wyspach Brytyjskich. Stamtąd, wraz z osadnikami, trafił do Ameryki, gdzie stał się szczególnie popularny. W przeszłości najsłynniejszym walentynkowym upominkiem było jabłko pokryte różowym lukrem, ułożone w hebanowej szkatułce wysadzanej perłami - takie król brytyjski Henryk VIII podarował Annie Boleyn. Tradycja Dnia Zakochanych była tak powszechna, że znalazła wyraz u Szekspira w "Hamlecie". "Dzień dobry, dziś święty Walenty, dopiero, co świtać poczyna, młodzieniec snem leży ujęty, a hoża doń puka dziewczyna" - śpiewa o tym dniu Ofelia. Choć Walentynki cieszą się u nas coraz większą popularnością, wielu uważa, że nie do końca pasują one do naszej tradycji. Niektórzy sądzą nawet, że zostały sztucznie wypromowane, głównie w celach komercyjnych. W tym dniu na środowym spotkaniu słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie mogło zabraknąć tematu wzajemnej miłości kobiety i mężczyzny oraz drogi, jaką należy przebyć, aby spotkać tego jedynego i tą jedyną. Historia takiej trudnej miłości znalazła swe miejsce w przedstawionym zebranym filmie.

Plaża Brawa
Plaża Brawa
07.02.2018

Aktualności

Zabawa trwa -wspomnienia z Brazylii pana Wojciecha Kaczora były tematem spotkania w auli Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej PWSZ w Sanoku ze słuchaczami Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas swych wielu wypraw turystycznych po świecie pan Wojciech był również w Brazylii, o której na wstępie przedstawił charakterystykę geograficzną. W prezentacji multimedialnej zaprezentowanej uczestnikom spotkania zaprezentował dokumentację fotograficzną swojego wyjazdu do Brazylii. Nie zabrakło w niej najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc drugiego, co do wielkości miasta, jakim jest Rio de Janeiro. Uczestnicy spotkania zobaczyli, zatem najbardziej znane miejsca to: pomnik Chrystusa na wzgórzu Corcovado, Pão de Açúcar (Głowa Cukru), stadion Maracanã oraz plaże Copacabana i Ipanema. Na całym świecie znane jest Brazylijskie święto samby, czyli wielki karnawał w Rio de Janeiro oraz jego finał na słynnym Sambodronie. Należy pamiętać, że Rio de Janeiro jest miastem kontrastów: może zaliczać się do najnowocześniejszych metropolii, ale z drugiej strony znajdują się w nim dzielnice biedoty fawele, w których występuje przestępczość narkotykowa, walki gangów i wysoki wskaźnik zabójstw. Po cudownym Rio przyszedł czas na wodospady - Cudowne wodospady w Foz do Iguaçu. Te wodospady zwiedza się z dwóch stron – brazylijskiej i argentyńskiej, jako że miasto Foz do Ignacu znajduje się na tych granicach i dodatkowo jeszcze na granicy z Paragwajem. Ogromna masa wody spada tu do wąskiego wąwozu o głębokości 80 m z podwójnego bazaltowego progu. Liczne wyspy i ostrogi rozdzielają rzekę liczne mniejsze wodospady. Przepływa tu średnio 1740 m³ wody na sekundę. Rozciągnięte były na kilka kilometrów i po prostu czarowały. Do tego tysiące mega kolorowych motyli, także takie wielkie niebieskie – wielkości dłoni. Oraz dziwne zwierzaki, których nazw nie sposób zapamiętać, ale które tak zaprzyjaźniły się z człowiekiem, że bezczelnie potrafią wskoczyć na stół i porwać ciastko czy kanapkę. Z głębi Brazylii droga wycieczki zaprowadziła wędrowca nad Atlantyk do Búzios (pełna nazwa: Armação dos Búzios) jest położone w Brazylii, w stanie Rio de Janeiro. Obecny nadmorski kurort był początkową niewielką osadą, zamieszkaną przez Indian oraz portugalskich i francuskich piratów. Przybijały tu też statki z niewolnikami z Afryki. Do lat 60-tych był wioską rybacką. Gdy w 1964 r. odwiedziła go aktorka Brigitte Bardot, zaczął być nazywany „brazylijskim Saint-Tropez” i stał się ważnym miejscem na turystycznej mapie. W mieście tym znajduję się pomnik tej znanej francuskiej aktorki. Półwysep, na którym położone jest Búzios ma ponad 8 km długości i znajduje się tu 20 plaż. Wiatr wieje prawie zawsze ze wschodu, co sprawia, że niebo jest tu rzadko zachmurzone, a ilość dni słonecznych w ciągu roku jest najwyższa w całym stanie. Często świeci tu słońce.

kpt Franciszek Lurski
kpt Franciszek Lurski
31.01.2018

Aktualności

Słuchacze naszego Uniwersytetu spotkali się w sali Gobelinowej Muzeum Historycznego w Sanoku z mgr Andrzejem Romaniakiem – absolwentem Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, pracownikiem Muzeum Historycznego na stanowisku kierownika Działu Historycznego, komisarzem wystaw poświęconych najnowszej historii Sanoka i Polski - m.in. Sybirakom, Żołnierzom Wyklętym. Autorem wielu publikacji o tematyce historycznej. Podczas spotkania prelegent zapoznał zebranych z życiorysem i działalnością żołnierza nieurodzonego, co prawda w Sanoku, ale którego życie i działalność związały się z naszym miastem. Jednym z tach żołnierzy był Kpt. Franciszek Lurski - żołnierz Legionów, oficer KOP, uczestnik I i II wojny światowej, żołnierz PSZ na Zachodzie, prześladowany przez władze komunistyczne PRL;
Ten urodzony w Starej Soli żołnierz z Sanokiem związał się w 1939 r. gdzie pełnił funkcje wojskowego pełnomocnika ds. uzbrojenia w zakładach cywilnych m.in. produkujących broń dla WP przy fabryce w Sanoku, wytwarzającej m.in. sprzęt dla Wojska Polskiego. Karierę wojskową rozpoczął podczas światowej , kiedy to wstąpił do Legionów Polskich. Od 1914 służył ochotniczo w Pierwszej Kompanii Kadrowej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wstąpił do Wojska Polskiego. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, mianowany chorążym. Z uwagi na niezbyt dobry stan zdrowia w okresie międzywojennym pracował w intendenturze wojskowej. Po wybuchu II wojny światowej w okresie kampanii wrześniowej jego jednostka KOP został rozbita przez Niemców. Po agresji ZSRR na Polskę z 17 września 1939 przedostał się z terenów okupowanych przez sowietów przez San na obszar okupacji niemieckiej do rodzinny w Sanoku. Następnie przedostał się przez Węgry na Zachód. Tam został żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w strukturze 2 Korpusu Polskiego. Pełnił m.in. funkcję oficera łącznikowego. Uczestniczył w działaniach wojennych w Afryce, w kampanii włoskiej, w tym w bitwie o Monte Cassino, gdzie został ciężko ranny, co skutkowało później uznaniem go inwalidą wojennym. Później przedostał się do Anglii. Powrócił do Polski Ludowej. Po roku pobytu w rodzinnym mieście służby komunistyczne rozpoczęły jego inwigilację i prześladowanie. Był prześladowany i więziony przez władze komunistyczne PRL. Franciszek Lurski został aresztowany i oskarżony m.in. o szpiegostwo, rozsiewanie wrogiej propagandy, wychwalanie zachodniej demokracji, zaś jego mieszkanie zostało dokładnie przeszukane przez funkcjonariuszy UB.

ks. Zdzisław Peszkowski
ks. Zdzisław Peszkowski
24.01.2018

Aktualności

W auli Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej PWSZ w Sanoku gościliśmy mgr Krystynę Chowaniec - absolwentkę studiów historycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, nauczycielkę, wizytatora Kuratorium Oświaty, przewodniczącą kolegium redakcyjnego czasopisma Edukacja w Regionie, wydawanego przez Regionalne Centrum Edukacji w Sanoku a nade wszystko działaczkę harcerską, oświatową i społeczną. Mocno zaangażowana w polski ruch harcerski m.in. w czasie pracy nauczycielskiej była inicjatorką powstania 54 Drużyny Harcerskiej im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK w Sanoku i została jej drużynową. Uzyskała stopień harcmistrzyni oraz uprawnienia instruktorki harcerskiej ZHP oraz wielokrotnie pełniła funkcję komendantki Hufca ZHP Ziemi Sanockiej. Prowadzi działalność na rzecz organizacji uroczystości patriotycznych, upamiętnień wydarzeń z historii Polski, edukacji patriotycznej. Tematem spotkania było pytanie Wybitni Sanoczanie - Czy pamiętamy o Nich? Rzeczą oczywistą jest, że Królewskie Wolne Miasto Sanok może pochwalić się wieloma takimi Personami. Biorąc ten fakt pod uwagę pani Krystyna skupiła uwagę słuchaczy na trzech osobach, którymi były:

17.01.2018

Aktualności

W restauracji "Bartek” dorocznym zwyczajem zarząd Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizował spotkanie opłatkowe. Opłatek 2018 zgromadził liczną grupę słuchaczy, którzy wraz z zaproszonymi gośćmi spożywali tradycyjne polskie dania wigilijne. Obecny na spotkaniu „Honorowy Obywatel Miasta Sanoka” ks. Prałat Feliks Kwaśny przypomniał zebranym fragment „Pisma Świętego” o okolicznościach narodzin Jezusa oraz dokonał poświęcenie opłatków, którymi podzielono się podczas składania sobie życzeń noworocznych. Dzięki koledze Lucjanowi Błażowskiemu i jego akompaniamentowi akordeonowemu i dyrygenturze ks. Prałata bardzo pięknie zabrzmiały w restauracyjnej Sali nasze polskie tradycyjne Kolendy i pastorałki. Biorąc pod uwagę fakt, iż jest to czas karnawału nie zabrakło oczywiści piosenki biesiadnej. Wszyscy uczestnicy tego spotkania na długo w pamięci zatrzymają ten miły i wesoły wieczór.

Truskawiec - dawniej
Truskawiec - dawniej
10.01.2018

Aktualności

W auli Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej PWSZ w Sanoku słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się z właścicielką Biura Podróży „FERIAS”. /Słowo „ferias” po łacinie oznacza święto jak i wakacje./ Panią Zofią Lisik. Tematyka spotkania skupiła się głównie na naszym zdrowiu. W tym miejscu należy wymienić nazwę Truskawiec. W okresie międzywojennym Truskawiec był najmłodszym i bardzo modnym uzdrowiskiem w Polsce wtedy to właśnie zbudowano 286[wilii, hoteli i pensjonatów. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Truskawiec trzykrotnie otrzymał złoty mmedal, jakonajlepsze uzdrowisko Polski. W Truskawcu pozyskiwana była także woda mineralna Naftusia. Już sama nazwa tego kurortu miała truskawkowy smak. Nazywano go "perłą Karpat" i "galicyjską złotodajną Kolchidą". Właściwym odkrywcą Truskawca był ojciec polskiej balneologii Teodor Torosiewicz. Dowiódł on, bowiem, że "Naftusia" - woda o lekkim posmaku naftowym, która w Truskawcu występuje obficie - ma zbawienne działanie dla cierpiących na kamicę nerkową, bóle wątroby, nieżyty przewodów oddechowych, sklerozę i cukrzycę. Mając na względzie poprawę samopoczucia oraz względy zdrowotne grupa naszych słuchaczy organizuje kilkudniowy wyjazd do tego sanatorium zlokalizowanego w Kresowym Truskawcu, który już od siedemdziesięciu lat nie jest polskim kurortem, ale ukraińskim, który obrósł wieloma legendami. Przede wszystkim w minionym czasie imponowała jego elegancja i bogactwo. Położony na obrzeżach wielkiego centrum naftowego Zagłębia Drohobycko-Borysławskiego, jednego z największych ośrodków przemysłowych II Rzeczpospolitej, po Gdyni i Stalowej Woli. Należy pamiętać, że w Drohobyczu i Borysławiu - stolicach polskiego zagłębia naftowego - ludzie ciężko harowali. Wyniszczali się w walce konkurencyjnej w atmosferze tamtejszej gorączki bogacenia się.

07.01.2018

Aktualności

Nie sama nauką od wieków żyją studenci. Podobnie jest w gronie słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu Trz7 stycznia 2018 r.eciego Wieku. Skwapliwie, zatem skorzystano z propozycji zorganizowania „Dancingu dla Seniora”, jaką złożył nam Bieszczadzki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Sanoka udostępniono nam salę w Klubie Górnika oraz DJ do prowadzenia oprawy muzycznej. Centrum Integracji Społecznej z ul. Stróżowskiej w Sanoku zdecydował o przygotowaniu cateringu. Biorąc powyższe ustalenia można było ustalić termin przeprowadzenie tej integracyjnej imprezy na dzień 7 stycznia 2018 r. i zainaugurować granie WOŚP oraz przy okazji zabawy wesprzeć finansowo tą słuszną ze względów społecznych inicjatywę. Zapewniam czytelników tego sprawozdania, że zabawa była przednia a catering smaczny. Uczestnicy nie ograniczyli się do tańców, bowiem dzięki uczestnictwu w dancingu braci Błażowskich (akordeon i skrzypce) śpiewom kolęd i piosenek biesiadnych nie było końca. Wszyscy uczestnicy zabawy opuszczali gościnną salę Klubu Górnika bardzo zadowoleni z postanowieniem żeby jeszcze powtórzyć taka imprezę.

13.12.2017

Aktualności

Na dzisiejszym spotkaniu słuchacze naszego Uniwersytetu wysłuchali przygotowanego w formie prezentacji multimedialnej przez kierownika Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej Instytutu Społeczno-Artystycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku dr Elżbietę Przystasz wykładu pt.; „Tradycja śpiewów Kalwarii Pacławskiej, jako element obrzędowości Maryjnej". Historia cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej, której mieszkańcy nadali tytuł: Matka Słuchająca oraz klasztoru Franciszkanów wielu słuchaczom przypomniała czas, gdy sami pielgrzymowali do tego Sanktuarium często nazywanego Jerozolimą Wschodu. Kalwaria Pacławska stwarza osobliwe możliwości dla pielgrzymów. Znajdują się tu cztery szlaki pątnicze: Męki Pańskiej, Drogi Krzyżowej, Matki Bożej Bolesnej oraz Pogrzebu i Wniebowzięcia NMP. Wśród 42 znajdujących się na nich kaplic 36 to tzw. dróżkowe. Przy nich w czasie odpustu odprawiane są specjalne nabożeństwa, tzw. "dróżki". Dowiedzieliśmy się również, że z okazji jubileuszu 350-lecia powstania Kalwarii Sanocki Chór Kameralny oraz Chór Kameralny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku pod dyrekcja dr Elżbiety Przystasz wydał płytę DVD pt.; Matce Bożej Królowej Podkarpacia. Niespodzianką dla uczestników wykładu otwartego był mini koncert przedstawicieli obu Chórów. Prezentujemy jedną z pieśni ....

06.12.2017

Aktualności

 Słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku gościli w dniu dzisiejszym znakomitych gości a byli nimi Wicestarosta Sanocki, Członek Zarządu Powiatu Sanockiego i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej pan Wacław Krawczyk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego, Sekretarz Miasta Sanoka i Członek Zarządu TPSiZS pan Waldemar Och. Na początku spotkania odbyła się uroczystość wręczenia naszemu Uniwersytetowi z okazji jubileuszu 10-lecia, które obchodziliśmy w bieżącym roku Medali Grzegorza z Sanoka oraz okolicznościowego Grawertonu. Następnie w swoim wystąpieniu Wacław Krawczyk przedstawił zebranym swoje inicjatywy kierowane do seniorów, ale nie tylko nierozerwalnie związane z jego osobistym hobby. Są to m.in.; ochrona przyrody i pszczelarstwo, sadownictwo oraz pomoc dla osób niesprawnych intelektualnie. Natomiast Waldemar Och w bardzo dużym skrócie przedstawił zebranym słuchaczom koleje losu, jakie na przestrzeni ponad 100-letniego istnienia przechodziło powstałe w 1904 r. Towarzystwo Upiększania Miasta Sanoka. Mijały lata, zmieniali się ludzie, ale cel pozostawał ten sam; „Celem Towarzystwa jest szerzenie wiadomości historycznych o Sanoku i życiu sanockim, ochrona zabytków, zakładanie parków i zieleńców oraz troska o wszechstronny rozwój miasta Sanoka i okolic pod każdym względem przy wykorzystaniu wszelkiej działalności gospodarczej oraz czynów społecznych, a to w ramach obowiązujących ustaw i rozporządzeń.” Główny trzon Towarzystwa stanowili i stanowią przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz elita sanockiej inteligencji. Z inicjatywy członków Towarzystwa powstało w Sanoku wiele znaczących obiektów wpływających na jego urodę np. Miejski Park im. Fryderyka Szopena, Kopiec Adama Mickiewicza i wiele, wiele innych stanowiących chlubę mieszkańców i wzbudzających zachwyt przyjezdnych.

29.11.2017

Aktualności

Na spotkaniu z przedstawicielami Sanockiego Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  - Kierownikiem Inspektoratu -  Stanisławem Sroką,  Kierownikiem Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji - Maciejem Mermerem oraz doradca emerytalny Małgorzatą Wajcowicz  - dowiedzieliśmy się że zajmuje się on prowadzeniem rozliczeń oraz indywidualnych kont płatników, ustalaniem obowiązku opłacania składek i wypłacania świadczeń. Poza tym zadaniem ZUS-u jest wystawianie legitymacji dla emerytów i rencistów, a także kontrola dokumentów stwierdzających czasową niezdolność do podjęcia pracy. Prawie sześciuset doradców emerytalnych w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udziela informacji dotyczących przechodzenia na emeryturę i tego, jak zmieni się jej wysokość, jeśli uprawnieni do niej będą pracować jeszcze przez kolejne miesiące. Należy zapamiętać, że Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ma na celu podwyższenie świadczeń emerytalnych ustalonych według nowych i starych zasad.
Wprowadzono w niej m.in.:
1. Przy obliczaniu wysokości emerytury - możliwość stosowania tablic trwania życia obowiązujących w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny (tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn ogłaszane są corocznie od roku 1999; dane w nich zawarte mają wpływ na wysokość emerytury);
2. Dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r., które pobierały wcześniejsze emerytury – możliwość obliczania wysokości emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego, zgodnie z nowymi zasadami, przy jednoczesnym pomniejszeniu podstawy obliczania emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur;
3. Możliwość ponownego przeliczenia emerytury osobom, wobec których miało zastosowanie ograniczenie podstawy wymiaru emerytury do 250% przeciętnego wynagrodzenia i którym przed dniem 1 stycznia 1999 r. odprowadzano składki od całego wynagrodzenia, przekraczającego 250% przeciętnego wynagrodzenia, które były aktywne zawodowo po uzyskaniu prawa do tych świadczeń;
4. Przy ustalaniu kapitału początkowego – uregulowanie, na podstawie, którego okres urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem, traktuje się, jako okres składkowy;
5. Przy ustalaniu kapitału początkowego – zaliczenie całego okresu nauki w szkole wyższej w stosunku do ubezpieczonych, wobec których dotychczas ma zastosowanie (zawarte w art. 5 ust. 2) ograniczenie okresu nieskładkowego do wymiaru 1/3 okresu składkowego.
Uwaga!
Wysokość emerytury przysługującej w dniu wejścia w życie ustawy ustala się ponownie na wniosek osoby uprawnionej. Prawo do emerytury w nowej wysokości przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o jej ponowne ustalenie, nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

22.11.2017

Aktualności

Droga do św. Jakuba. Danuta Nowak i Bogumiła Radwańska – to nasze studentki, które udowodniły, że warto jest się uczyć języków obcych. Po dwóch latach nauki języka angielskiego i francuskiego z niewielka znajomością włoskiego postanowiły zmierzyć się z 800 kilometrową trasą Drogi św. Jakuba, na której piesze przebycie potrzebowały około jednego miesiąca. Droga św. Jakuba przeznaczona jest dla pątników indywidualnych lub małych grup, bez względu na wyznanie i narodowość, chcących doświadczyć w drodze ciszy i duchowej przemiany. Do ich dyspozycji są nie tylko znajdujące się po drodze kościoły i kaplice, ale także dogodne miejsca noclegowe w schroniskach dla pielgrzymów (z hiszpańskiego nazywane albergue lub refugios) prowadzonych przez parafie, stowarzyszenia, samorząd czy też przez osoby prywatne w formie gospodarstw agroturystycznych, hosteli czy schronisk młodzieżowych. Każdy pielgrzym powinien zaopatrzyć się w credencial (oficjalny paszport pielgrzyma wydawany jest od 1 kwietnia 2016 roku tylko przez Biuro Pielgrzyma w Santiago de Compostela) będący jego pielgrzymim paszportem, na podstawie, którego otrzymać nocleg w albergues oraz dokument potwierdzający odbycie pielgrzymki: compostelę (w przypadku, gdy powód obycia pielgrzymki był religijny lub religijno-kulturalny) oraz zwykły certyfikat (w przypadku, gdy powód obycia pielgrzymki był turystyczny lub kulturalny). Obecnie symbolem pielgrzymów wędrujących do Santiago de Compostela są: muszla jakubowa (mocowana np. na plecaku), kij pielgrzymi, kapelusz, peleryna i zbiorniczek na wodę. Przebyta droga oraz poznani na niej pątnicy z całego świata na zawsze pozostaną w pamięci tych odważnych i niestrudzonych kobiet. Danuta Nowak podczas prezentacji przedstawiła zdjęcia dokumentujące ich pielgrzymi wysiłek. Bogumiła Radwańska przedstawiła życiorys św. Jakuba oraz legendę cudownego odnalezienia grobu świętego. Jakub był synem Zebedeusza i Salome. Jego młodszym bratem był św. Jan Ewangelista Obaj byli rybakami mieszkającymi nad Jeziorem Galilejskim. Jan Ewangelista podaje, że byli wspólnikami św. Piotra Apostoła. Ich matka, Salome, należała do grona niewiast, które w niektórych okresach publicznej działalności Jezusa towarzyszyły Mu i usługiwały. Wraz z Piotrem i Janem, Jakub był jednym z pierwszych uczniów Pana Jezusa i należał do grupy Apostołów najbliższych Jezusowi. Wybrany na apostoła, stał niemal zawsze na ich czele. Można powiedzieć, że należał do uprzywilejowanej grupy uczniów Pana Jezusa, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na Górze Tabor oraz modlitwy w Ogrójcu. Był także świadkiem drugiego cudownego połowu ryb, o którym mówi, św. Jan w swojej Ewangelii. Apostoł Jakub zginął, jako pierwszy z dwunastu apostołów. Herod Agryppa I, wnuk Heroda Wielkiego, kazał ściąć go mieczem podczas pierwszego prześladowania chrześcijan po zmartwychwstaniu Jezusa. Jego szczątki znajdują się prawdopodobnie w Santiago de Compostela, przeniesione w VII wieku z Jerozolimy.

15.11.2017

Aktualności

Spotkanie z lek. med. Adamem Siembabem jak zwykle spotkało się z dużym zainteresowaniem. Jednym z tematów poruszonych przez pana doktora były:  Zaburzenia psychiczne – charakterystyka, rodzaje, przyczyny, leczenie. W dobie promocji zdrowego stylu życia, pojawia się w mediach bardzo często problem wielu chorób organicznych. Niestety bardzo często zapomina się o kwestii zdrowia psychicznego, w tym zaburzenia psychiczne, które jest przecież równie ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Stan psychiczny uniemożliwia lub znacznie utrudnia podejmowanie ról społecznych: pracownika, rodzica, małżonka, przyjaciela. Według danych WHO (Światowej organizacji Zdrowia) z roku na rok wzrasta liczba osób, które popełniły samobójstwo. Liczba ta jest ogromna, a należy pamiętać, że na każdą śmierć przypada kilka prób samobójczych. Według WHO znaczna część samobójstw jest skutkiem depresji lub zaburzeń lękowych. Niestety czasem nadal możemy się spotkać z informacjami, że zaburzenia psychiczne to jakiś wymysł i nie należy się nimi zajmować, bo jest to strata czasu. Takie podejście grozi bagatelizowaniem narastającego problemu, który ma daleko idące skutki, nie tylko dla zdrowia poszczególnych jednostek, ale co za tym idzie, dla całego społeczeństwa. Nie sposób streścić całego interesującego wykładu, zatem przedstawimy tylko fragmenty. Jakie wyróżniamy typy zaburzeń osobowości?
1. Organiczne zaburzenia psychiczne z zespołami objawowymi - różne typy otępienia;

08.11.2017

Aktualności

Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. Podczas prowadzonych przez policjantów spotkań z osobami starszymi zawsze jest promowane poczucie obowiązku zgłaszania organom ścigania stwierdzonych przypadków łamania prawa. Promowanie dbałości o wspólne bezpieczeństwo, w szczególności w miejscu zamieszkania omawianie problematyki związanej z:
• kradzieżami kieszonkowymi,
• kradzieżami torebki na tzw. „wyrwę”,
• oszustwami metodą na tzw. „wnuczka”,
• oszustwami na tzw. „administratora”, „gazownika”, „pracownika administracji” itp.
• włamaniami do mieszkań lub domów.
Do zapamiętania po dzisiejszym spotkaniu z Sanocką Policją.

25.10.2017

Aktualności

Czy robią nas w konia - Manipulacja medialna. Żyjemy w czasach, kiedy informacja dosłownie wlewa się do naszej świadomości ze wszystkich stron. Radio, telewizja, Internet oraz codzienna prasa są wszędzie obecne, zatem i informacje docierają do nas bez żadnych zahamowań. Jedynym ograniczeniem jest nasz świadomy wybór tego, co czytamy, słuchamy i oglądany. Manipulacją medialną nie jest to, co powstaje w wyniku nieświadomych, niezamierzonych błędów warsztatowych powstałych w przekazie medialnym, czy czynników obiektywnych np. natury technicznej. Manipulacja to świadome i celowe zastosowanie dowolnej techniki manipulacji w przekazie medialnym lub dowolnego typu przekaz medialny. Przeprowadzający dzisiejszy wykład Andrzej Pańko przedstawił zebranym niektóre sposoby używane przez media w celu wprowadzenia widza, słuchacza bądź czytelnika w błąd.
A są nimi;

20.10.2017

Aktualności

Konferencja Porozumienia Podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Rozwój UTW”, odbyła się 20 października 2017 r. w Instytucie Muzyki UR, z udziałem 15 delegacji, a gospodarzem był UTW-Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja składała się z II części: zebrania plenarnego PP UTW i spotkania z senatorem prof. dr. hab. Aleksandrem Bobko, wiceministrem NiSW. W związku z upływającą kadencją władz PP UTW, Zebranie Plenarne miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Działalność od 29.10.2014 r. podsumowała w swoim wystąpieniu dotychczasowa Przewodnicząca PP UTW kol. Danuta Kamieniecka-Przywara – Prezes UTW-UR oraz przedstawiciele poszczególnych UTW z Podkarpacia. Podkreślono słuszność idei konsolidacji i współpracy, reprezentowanie podkarpackich UTW wobec władz i na forum ogólnopolskim, wspólne występowanie w interesie seniorów, dbanie o ich potrzeby, wymianę dobrych praktyk oraz wzajemne wsparcie w działalności statutowej. Z bieżących działań przywołano udział 6 UTW w projekcie w „Pasja, profesjonalizm, kreatywność – drogą rozwoju UTW” Wydziału Pedagogicznego w programie „Wsparcie dla UTW” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wbrew woli PP UTW zakwalifikowano tylko 6 UTW, a nie wszystkie zainteresowane. Zebranie Plenarne wybrało nowe władze PP UTW – poszerzyło prezydium do 7 osób; z kontynuacji przewodniczenia zrezygnowała kol.D.Kamienecka-Przywara. W jawnym głosowaniu jednogłośnie wybrano nowy skład Prezydium, które ukonstytuowało się w trakcie konferencyjnej debaty, uwzględniając rotację UTW w przewodniczeniu:
Przewodnicząca – kol. Małgorzata Cisek-Kozieł, Akademia 50+
Zastępca Przewodniczącej – kol. Stanisław Roman, Krośnieńskie UTW
Sekretarz – kol. Małgorzata Siuta, UTW-UR
Członkowie – kol. Feliks Czop, Mielecki UTW
kol. Małgorzata Ekier, Przemyski UTW
kol. Elżbieta Nowicka, Łańcucki UTW
kol. Krystyna Prędka, UTW Stalowa Wola

19.10.2017

Aktualności

Nie zabrakło naszych przedstawicieli w dniu 19 października 2017 r. na uroczystościach jubileuszu 10-lecia Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku a byli nimi: Czesława Kurasz, Halina Demniańczuk-Szpyrka i Andrzej Pańko. Wzięli udział w głównych uroczystościach jubileuszowych, które odbyły się w Domu Kultury SCK. Uroczystość uświetniło swoją obecnością wielu znakomitych gości w tym przedstawiciele organizacji senioralnych i stowarzyszeń działających w Mielcu. Wśród zaproszonych gości na uroczystości jubileuszowe przybyła liczna grupa przedstawicieli 13 uniwersytetów trzeciego wieku. Dotychczasowy dorobek Mieleckiego UTW w formie prezentacji multimedialnej„10 lat MUTW” przedstawił prezes zarządu Mieleckiego UTW Feliks Czop. W części artystycznej uroczystości wystąpił chór ECHO oraz gościnnie przedstawiciele Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mielcu. Formacja Par Tanecznych „GRACJA” zaprezentowała układ taneczny, a Grupa Teatralno-Kabaretowa „SENIOR SHOW” program „Powróćmy jak za dawnych lat”.

08.10.2017

Aktualności

WARSZTATY - PIECZENIE CHLEBA. Mimo niezbyt obiecujących prognoz niedzielna pogoda zapowiada się dobrze. W Sanoku jest słoneczko, więc w dobrych humorach wybieramy się w ukochane Bieszczady. Mimo tego, że w Jasieniu przywitał na przymrozek i szron optymizm nas nie opuszcza tak, więc po wysłuchaniu mszy w Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej ruszamy dalej. W Gospodarstwie Agroturystycznym, U Flika"; w Dźwiniaczu Dolnym, działającym od 1996 roku bardzo serdecznie powitał na Gospodarz Roman Glapiak, bo to tu właśnie ma miejsce główny punkt dzisiejszego jednodniowego wyjazdu turystyczno-integracyjnego. Wyjazdem tym podsumowujemy realizację zadania pt. "Młodzi duchem" - seniorzy z Sanoka”. Wniosek w tej sprawie złożyła Grupa nieformalna - „Komitet Społeczny na rzecz rozwoju UTW w Sanoku” w składzie; Irena Pańko, Stanisława Sawicka i Genowefa Przystasz a Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka został Patronem tej Grupy. Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja. Zgodnie z programem uczestnicy wyjazdu wzięli udział w warsztatach dziedzictwa kulturowego, pt.; wspólne pieczenie chleba w specjalnym piecu chlebowym. Uczestnicy warsztatów z dużym zainteresowaniem obserwowali cały proces „ od zaczynu do pachnącego chleba” a czas oczekiwania pomiędzy poszczególnymi etapami procesu umilała kapela Bajkowska. Degustacja świeżego pachnącego chleba, smakowity obiad oraz bochenek chleba w prezencie od Gospodarza na długo pozostaną w pamięci.

05.10.2017

Aktualności

5 października 2017r w auli Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Jasielskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Hymnem UTW „Radość jest w nas” wykonanym przez chór „Sanio” przy gromkim wtórze słuchaczy rozpoczęła się część oficjalna Inauguracji. Po części oficjalnej inauguracji rozpoczęła się część artystyczna pod tytułem „Młodzież Seniorom”, którą przygotowali uczniowie Zespół Szkół w Osobnicy. Piękne głosy wykonawczyń i teksty piosenek wprowadziły przemiłą atmosferę i zachwyt dla młodych talentów. Wykład Inauguracyjny w ramach projektu Uniwersytetu Rzeszowskiego Wsparcie dla UTW pt. „Racjonalna terapia zachowań – jak pomóc sobie lepiej się czuć” wygłosiła dr Urszula Gruca–Miąsik. Inaugurację zakończył występ chóru „Sanio”, który zaprezentował kilka piosenek ze swojego repertuaru. W uroczystej inauguracji udział wzięli przedstawiciele naszego Uniwersytetu .

05.10.2017

Aktualności

W dniu 5 października przedstawicielki naszego Uniwersytetu: Grażyna Papisz, Zdzisława Być oraz Anna Wolwowicz były wraz z wieloma innych osobami w Sali Balowej łańcuckiego Zamku gdzie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2017/2018, połączona z jubileuszem 10-lecia Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystości jubileuszowe otworzył występ chóru „Cantabile”, w skład, którego wchodzą członkowie łańcuckiego Uniwersytetu. Odśpiewany został hymn Polski oraz hymn uniwersytecki, którego autorem jest obecna Kanclerz Otylia Piechowska. Po oficjalnych wystąpieniach miała miejsce krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Teodora Leszetyckiego oraz prezentacja multimedialna przedstawiająca działalność Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowana przez panią Elżbietę Nowicką. Ten dzień to również okazja do wręczenia nagród i dyplomów, tym najbardziej zaangażowanym studentom ŁUTW. Sama inicjatywa utworzenia Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zrodziła się jesienią 2006 roku. W dniu 8 marca 2007 roku uroczystą inauguracją, w obecności władz miasta, powiatu i województwa, pod patronatem naukowym Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swoją działalność. Wtedy omówiono cele, zadania, formy pracy i kształcenia oraz powołano zarząd. Pomimo trudnego startu Uniwersytet stał się rozpoznawalny w środowisku, w regionie oraz za granicą, nawiązując kontakty z miastami partnerskimi na Węgrzech, Ukrainie, Słowacji, jako dobrze zorganizowana i prowadzona uczelnia dla seniorów.

04.10.2017

Aktualności

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018.

22.09.2017

Aktualności

Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. We wrześniu br. sanoccy seniorzy w tym słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym w zakresie upowszechnienia wiedzy i dobrych praktyk, a także stosowania zasad bezpiecznego zachowania. Szkolenia w tym zakresie przeprowadzili przez nauczycieli ratownictwa medycznego, rzecznik praw konsumentów oraz funkcjonariusze policji. Spotkanie to zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku w ramach realizacji projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sanockiego” współfinansowanego w ramach „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

22.06.2017

Aktualności

10-LECIE UTW W PRZEMYŚLU. Gala 10- lecia Przemyskiego UTW odbywała się w nowoczesnym Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Była to zatem okazja do uczestniczenia w tym niecodziennym wydarzeniu. Rys historyczny Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przedstawiła długoletnia członkini, późniejszy prezes dwóch kadencji PUTW Helena Warda.. Oprawę artystyczną przygotowali młodzi artyści z Zespołu Szkół Muzycznych w Przemyślu Trio " Amabile ", tancerze Szkoły Tańca A-Z oraz Zespół Artystyczny V Pułku Batalionu Strzelców Podhalańskich. Zakończenie Uroczystości odbyło w przemyskim Arboretum w Bolestraszycach, gdzie podejmowano nas wspaniałym obiadem. Można było nawet zatańczyć. Ogromne wrażenia estetyczne wynieśliśmy też z Arboretum, gdzie aktualnie wszystkie oczka wodne są ukwiecone nenufarami o wielu kolorach, wygląda to bajkowo.

05.07.2017

Aktualności

Zarząd i słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku serdecznie dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Edukacja i Aktywizacja Seniora – Sanok 2017” oraz uświetnienia uroczystości Jubileuszu 10-lecia naszego Uniwersytetu.
    Honorowy Patronat Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Powiatu Sanockiego, Burmistrza Miasta Sanoka, Wójta Gminy Sanok oraz J M Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku był dla nas szczególnym wyróżnieniem.
     Dziękujemy Sponsorom za wsparcie finansowe oraz rzeczowe w szczególności: posłowi do parlamentu europejskiego Elżbiecie Łukacijewskiej, Staroście Powiatu Sanockiego, Burmistrzowi Miasta Sanoka, Wójtowi Gminy Sanok, Firmie HERB Sp. z o.o. w Sanoku, Panu Piotrowi Kolano, Pani Markuszewskiej oraz uczniom Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku. Piekarni Jadczyszyn Sp. z o.o., Piekarni „Małgosia” Sp. J w Grabownicy Starzeńskie oraz Sklepowi Rolno Spożywczemu „Helena” p. Adamiak przy ul. Jana Pawła II 21a w Sanoku.
Dziękujemy Redakcjom: Korso Gazeta Sanocka i Tygodnik Sanocki oraz Portalom: eSanok oraz iSanok za patronat medialny.
   Serdeczne podziękowania składamy za oprawę artystyczną Gali Jubileuszowej Formacji Tańca Towarzyskiego „FLAMENCO” oraz instruktorowi i choreografowi Pani Wiesławie Skorek, Pani dr Elżbiecie Przystasz i naszemu „Wesołemu Oktetowi” a także Michałowi Matuszewskiemu i Grażynie Chytła.
Szczególne podziękowanie kierujemy pod adresem p. Wojciecha Pajestki za profesjonalne prowadzenie Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Edukacja i Aktywizacja Seniora – Sanok 2017” oraz Gali Jubileuszowej.
      Równie serdeczne podziękowanie kierujemy do Pani Anny Strzeleckiej oraz Pana Mariana Strusia za pomoc w redagowaniu i wydaniu jubileuszowej publikacji „Młodzi duchem – impresje jubileuszowe”.
       Wyrażamy wdzięczność Dostojnym Gościom i Przedstawicielom podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego Wieku za zaszczycenie nas swoją obecnością i wspólne świętowanie naszego Jubileuszu. Państwa obecność była dowodem na to, że Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku to szczególne miejsce, o którym nie można zapomnieć i z którym warto się utożsamiać. Nasz Jubileusz był wyjątkową okazją do spotkań, wspomnień i powrotu do minionych lat. Bardzo dziękujemy za okazaną sympatię, gratulacje i życzenia.
W imieniu Zarządu i Słuchaczy:  Andrzej Pańko - prezes SUTW

uczestnicy Konferencji UTW
uczestnicy Konferencji UTW
20.06.2017

Aktualności

10 lat Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po prostu cieszą się życiem
20 czerwca br. Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził jubileusz 10-lecia. Niemal od samego początku związany z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sanoku, zaszczepił idee zdobywania wiedzy bez względu na ograniczenia wieku niemal tysiącowi osób po pięćdziesiątce. Uroczystość, którą w Sali Senackiej rozpoczęła konferencja „Edukacja i aktywizacja seniora”, przeniosła się następnie do Auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego, gdzie odbyła się wielka gala z udziałem władz miasta, powiatu, sanockiej PWSZ, SUTW i przybyłych z tej okazji przedstawicieli uniwersytetów trzeciego wieku z terenu województwa podkarpackiego.
Rozpoczęło ją wspólne odśpiewanie hymnu SUTW autorstwa słuchacza Uniwersytetu Kazimierza Pomykały. Organizatorzy postarali się, żeby zaangażować w to wszystkich zgromadzonych gości – tak więc każdy z młodych (i młodszych) duchem dostał kartkę ze słowami, a że melodia była znana, aula przez chwilę przypominała stadion przed meczem naszej reprezentacji w piłkę nożną.
Galę uświetniły, oczywiście, przemówienia gratulacyjne zaproszonych gości. Rektor PWSZ Elżbieta Cipora podkreśliła ścisły związek między PWSZ w Sanoku a Uniwersytetem Trzeciego Wieku, czego wyrazem są coroczne wspólne inauguracje roku akademickiego i zaangażowanie wykładowców PWSZ w działalność SUTW. – Uniwersytet to przede wszystkim ludzie – powiedziała pani rektor. – Jeśli popatrzeć na tych, którzy go tworzą, zrozumiałe staje się, że działa on tak wzorcowo.

dr Piotr Uruski
dr Piotr Uruski
31.05.2017

Aktualności

31 maja na naszym Uniwersytecie odbyło się spotkanie Posłem na Sejm RP dr Piotrem Uruskim. Na początku nasz gość opowiedział nam trochę o sobie - jak i dlaczego został politykiem, jakie ma prawa i obowiązki, jak wygląda jego typowy dzień w pracy. Ponadto, poruszone były tematy, którymi interesują się mieszkańcy Sanoka między innymi likwidacja gimnazjów, dalsze losy Autosanu, obwodnica sanocka, przeniesienia aresztu. Na koniec zaproszony polityk odpowiadał wyczerpująco na zadawane przez nas pytania. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

24.05.2017

Aktualności

Masz dość „śmieciowego” jedzenia? Chcesz się dowiedzieć jak zdrowo żyć, jak zmienić nawyki żywieniowe, jak wprowadzić dobrą, zdrową suplementację do swojej diety a przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie – zapoznaj się z działalnością pana Dr Piotra Kardasza. Pan Kardasz to sławy biolog, dziennikarz, autor wielu publikacji i filmów z zakresu zdrowia, laureat nagrody „Eureka 2003”, współtwórca i szef Instytutu Profilaktyki Zdrowia oraz przewodniczący Rady Naukowej DUOLIFE. To wielki pasjonat tematyki zabezpieczenie zdrowia, postać nietuzinkowa, posiada niespotykany dar, przekazywania niezbędnej wiedzy o zdrowiu, wszystkim zainteresowanym. W sposób iście nadzwyczajny żyje w zgodzie z naturą, znając zachodzące w niej wszelkie prawa i nieznane nam – reakcje. To wirtuoz myśli przyrodniczej, który z lekkością i profesjonalizmem potrafi w sposób bardzo prosty zjednać sobie cały świat. Konferencje z jego udziałem przyciągają tłumy ludzi, bo wszystko, co powie przynosi słuchaczom same korzyści. Uwielbiany przez młodzież, podziwiany przez starszych. Szanowany za to, co dla zdrowia ludzi robi. Wielkim propagatorem działalności dr Piotra Kardasza jest nasza słuchaczka Elżbieta Niedzielska i to właśnie dzięki jej informacjom mieliśmy okazję na dzisiejszym spotkaniu zapoznać z działalnością dr Kardasza.

dr Marian Szewczyk
dr Marian Szewczyk
17.05.2017

Aktualności

Chronione, zagrożone, rzadkie i inwazyjne rośliny powiatu sanockiego – to kontynuacja tematyki wykładu otwartego z ubiegłej środy i jednocześnie temat wiodący wykładu, którego autorem był dr Marian Szewczyk – botanik, biolog, fotograf, pasjonat przyrody, autor wielu atlasów roślin, badacz terenów górskich, współpracuje z BPN, Uniwersytetem Jagiellońskim, Instytutem Botaniki w Krakowie, opiekun Koła Fotografów Przyrody „Obiektyw”, pracownik naukowy PWSZ w Sanoku oraz opiekun Naukowego Koła Fotografii Przyrodniczej FOTOsynteza. Człowiek w sposób naturalny połączony jest ze środowiskiem, w którym mieszka, zatem podlega wszelkim zmianom, jakie w tym środowisku zachodzą. Historia naszej ziemi potwierdza cykliczność dokonujących się zmian. Postęp nauki i techniki również mają niebagatelne znaczenie na przemiany środowiska, którego współmieszkańcem jest człowiek. Dr Marian Szewczyk jest autorem książki, która opisuje jak aktywność ludzi wpływa na szatę roślinną. Historia ludzkości obejmuje trzy główne etapy rozwoju: społeczeństwo oparte na łowiectwie i zbieractwie, erę agrarną oraz społeczeństwo industrialne. Ostatnimi czasy, ze względu na gwałtowny rozwój nowych technologii, coraz częściej mówi się także o społeczeństwie informacyjnym. Nasza aktywność nasilająca się w sposób dramatyczny na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci spowodowała, że duże grupy roślin chronionych, zagrożonych i rzadkich. Omawiana książka stanowi swoisty przewodnik, który pozwoli zainteresowanemu odnaleźć miejsce występowania danego gatunku oraz opis siedliska. Na omawianym wykładzie wiele miejsca poświęcono gatunkom inwazyjnym, które zaraz po niszczeniu siedlisk są największym zagrożeniem dla bioróżnorodności ekosystemu. Wiele gatunków roślin charakteryzujące się znaczną ekspansywnością rozprzestrzeniają się w sposób naturalny lub często pomaga im w tej migracji człowiek. Gatunki te konkurując z miejscowymi mając większą „siłę przebicia” przyczyniają się do wyginięcia gatunków miejscowych.

mgr inż. Agnieszka Marcela
mgr inż. Agnieszka Marcela
10.05.2017

Aktualności

Na dzisiejszym spotkaniu z mgr inż. Agnieszką Marcelą słuchacze Sanockiego UTW oprócz historycznego rysu obrazującego pierwsze formy ochrony przyrody przez człowieka w skali globalnej oraz na ziemiach polskich zapoznali się z aktualnymi formami ochrony przyrody w Polsce.
Celem parków narodowych jest nie tylko zachowanie różnorodności biologicznej, przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych na obszarze objętym ich granicami, ale także odtworzenie zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów. Powierzchnie nie mniejsze niż 1000 ha wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi to parki narodowe.
Funkcję ochronną dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, ale również dla przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych stanowią rezerwaty przyrody. Są to obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
Powoływane są w drodze uchwały sejmiku województwa obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe obejmujące również plan ich ochrony to parki krajobrazowe. Oprócz ochrony wartości przyrodniczych, głównymi celami funkcjonowania parków krajobrazowych jest zachowanie tradycyjnego krajobrazu oraz udostępnienie społeczeństwu obszaru parku w celach rekreacyjnych, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Ważną rolą zarządów parków krajobrazowych jest prowadzenie działań w zakresie edukacji przyrodniczej i krajobrazowej. W parku krajobrazowym jest prowadzona działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Powoływane są w drodze uchwały sejmiku województwa obszary obejmujące w przeważającej części tereny użytkowane gospodarczo, przy uwzględnieniu zakazów określonych w akcie ustanawiającym stanowiące jednocześnie ważne obszary migracji organizmów żywych (w szczególności zwierząt) to obszary chronionego krajobrazu. Obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach oraz wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszary chronionego krajobrazu, w przeciwieństwie do parków krajobrazowych, nie posiadają własnego zarządu, ani planu ochrony określającego zakres działań.
Pomniki przyrody powoływane są w drodze uchwały rady gminy. Stanowią je pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. Na przykład okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Ważne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych a także jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych to stanowiska dokumentacyjne. Mogą nimi być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.
Pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej jak np.; naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania zasługujące na ochronę to użytki ekologiczne.
Fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego - niewielkie obszary (np. pozostałości parków i założeń przypałacowych), jak i rozległe tereny zróżnicowane pod względem krajobrazowym i przyrodniczym (np. fragmenty dolin rzecznych). zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne to znajdujące się w kompetencji samorządu gminnego zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
Na podstawie przepisów umów międzynarodowych, których Polska jest stroną prowadzona jest ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i zachowanie właściwego stanu ochrony dziko występujących w Polsce i Unii Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi. Ochrona gatunkowa może być realizowana przez stworzenie stref ochrony. Międzynarodowe Czerwone księgi i listy gatunków zagrożonych oraz Polska Czerwona Księga Zwierząt to rejestry wybranych zagrożonych gatunków.

26.04.2017

Aktualności

Wielkanocne obrzędy. Na dzisiejszym spotkaniu słuchacze mogli cofnąć się do lat minionych, kiedy to obrzędy przesilenie zimowo-wiosennego były kultywowane z pokolenia na pokolenie. Część tych obrzędów rodowodem sięga czasów zamierzchłych, gdy ludzie po zimowych niedostatkach oddawali cześć wodzie i ogniowi, Wiele tych zachowań z czasem przybrała formę sacrum i została włączona do obrzędów religijnych. O tych właśnie obrzędach opowiadają w przedstawionym filmie pt. „Rok obrzędowy w gminie Gogolin – Wielkanoc” ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser Uniwersytet Opolski, prof. dr hab. Teresa Smolińska Uniwersytet Opolski oraz twórczyni ludowa z Kamienia Śląskiego – Eldeltrauda Krupop. Film został zrealizowany z inicjatywy burmistrza Gogolina na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gogolinie a dofinansowany z projektu Fundacji Grupy Górażdże „Aktywni w Regionie”.

05.04.2017

Aktualności

Zycie zaczyna się po 60-tce. Nie ulega wątpliwości, że wymienione na wstępie słowa znalazły potwierdzenie w codziennej działalności kobiet, które są bohaterkami filmu nakręconego wg scenariusza dwóch Elżbiet – Jachlewskiej i Rutkowskiej (ta druga jest reżyserem tego filmu). Nie jest moim zadaniem opisywać przebieg tego filmu a jedynie zacytować motto każdej z jego bohaterek.
Bożena Szubińska – Jesteśmy tyle warci, ile dajemy siebie innym, Urszula Zalewska – Kobiety chcą, mogą i potrafią, Krystyna Ochędzan – W każdym wieku wyrazisz siebie poprzez modę, Krystyna Mazurówna - bądź sobą - życie zaczyna się po 70-tce, Teresa Zabża – Babulą nie będę, DJ Wika - Metryka mną nie rządzi, prof. Ewa Graczyk – Kobiety w polityce mogą tworzyć lepszy świat, Elżbieta Hołoweńko – Droga jest wciąż otwarta, Anna Butrym – W grupie siła oraz Krystyna Narożnik – Jesteśmy po 60-tce, chcemy się bawić. Swoje komentarze w sprawie aktywności kobiet wygłosili w tym filmie; dr Barbara Kijewska – badaczka aktywności polityczno- społecznej kobiet oraz dr Michał Kubiak badacz polityki społecznej oraz instruktor aktywności fizycznej osób 60+.

22.03.2017

Aktualności

Bardzo interesującą opowieścią o historii drzemiącej w istniejących obiektach sakralnych na terenie Bieszczad, szczególnie cerkwiach i kościołach opowiedział dziś zebranym słuchaczom mgr Bogusław Augustyn – historyk z wykształcenia – przewodnik turystycznych oraz opiekun i dobry duch obiektów kultury materialnej szczególnie wspomnianych cerkwi na terenie Bieszczadów. Każdy, kto był w Bieszczadach widział, że cerkwie to elementy bardzo podkreślające niezwykłe piękno tej dzikiej i oszałamiająco bujnej przyrody znajdującej się w malowniczych górach. Bieszczadzkie cerkwie spotykamy w różnym stanie technicznym. Znajdziemy tutaj przykłady okazałych, zadbanych, nadal działających świątyń, odnowione budynki na nowo udostępnione wiernym, ale też górujące nad pustkowiami ruiny oraz, niezwykle często, jedynie obrysy podmurówek majaczące gdzieniegdzie w wysokiej trawie. Ziemie te od początku swojej historii zamieszkiwane były przez ludność wiążącą swe pochodzenie z Rusią, a wyznaniowo ciążącą bardziej w kierunku kościoła greckokatolickiego oraz prawosławia niż katolicyzmu. Wojny i zaborcy starali się na tych ziemiach zbudować jednolity wewnętrznie naród polski. Powojenne wysiedlenia spotkały setki tysięcy ludzi zamieszkujących ziemie leżące na dzisiejszej ścianie południowo-wschodniej w tym zamieszkujących od stuleci ziemie Bieszczadów Bojkami oraz Łemkami. Tereny te po dzień dzisiejszy naznaczone są setkami pozostałych cerkwi oraz historiami o wysiedlonych, spalonych wsiach, po których wszelki ślad właściwie już zaginął. Cerkwie w Bieszczadach wykazują pewne różnice w zależności od tego czy mówimy o cerkwiach łemkowskich, czy bojkowskich. Łemkowie i Bojkowie to dwa odrębne ludy zamieszkujące tereny Bieszczadów do czasu wysiedleń w okresie powojennym. Bojkowie byli ludem niezwykle zabobonnym, wierzącym w całą litanię zjaw, sił nadprzyrodzonych i zjawisk magicznych. W ich życiach niezwykle ważną rolę zajmowała tradycja, zwyczaje, ale również cerkiew, którą otaczano wielką czcią. Sam budynek cerkwi umiejscowiony był zwykle na wzniesieniu górującym nad otaczającymi go bojkowskimi chyżami. Miało to w oczywisty sposób obrazować prymat Boga nad życiem ludzkim. Większość cerkwi w Bieszczadach wzniesionych w stylu bojkowskim była budowana z drewna. Konstruowano je zwyczajowo na osi wschód-zachód z prezbiterium od prawej strony – od tej strony nadejść miał Jezus Chrystus w trakcie tzw. ponownego przyjścia. Cechą najbardziej charakterystyczną cerkwi bojkowskich jest ich wznoszenie na planie trzech kwadratów – jest to tzw. cerkiew trójdzielna. Każda z trzech części pokryta była przy tym dachem Brogowym, bądź osobną kopułą. Dzwonnica stała przy tym tradycyjnie osobno. Cerkwie łemkowskie posiadały dodatkowo wysoką wieżę od strony zachodniej. Niektóre ze świątynie przetrwały, zaniedbane, wykorzystywane, jako magazyny i zostały odrestaurowane w czasach bardziej im przychylnych. Cerkiew z Rosolina została przeniesiona do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i dzięki temu możemy podziwiać ją do dziś praktycznie w nienaruszonym stanie. Szczególny los spotkał sanktuarium w, Łopience, które dzięki niezłomnym staraniom ludzi dobrej woli zostało zrekonstruowane. Świątyni został przywrócony jej dawny blask i charakter – jest ona dzisiaj jednym z częściej odwiedzanych miejsc w Bieszczadach. Dziś, wiele lat po zakończeniu wojny i wysiedleń, po zmianie rządów nieprzychylnych innym wyznaniom niż katolickie wydaje się, że cerkwie w Bieszczadach najgorsze mają już za sobą. Możemy spokojnie podziwiać te, które ocalały i nie drżeć o ich dalszy los.

15.03.2017

Aktualności

W dniu dzisiejszym ze słuchaczami Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkał się p. Marek Kusiak – z wykształcenia mgr inż. socjologii a z zamiłowania przewodnik beskidzki kl. III na obszar Beskidów Wschodnich, przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego, przewodnik Magurskiego Parku Narodowego oraz pilot wycieczek. Przedstawił zebranym przepiękną prezentację multimedialna zdjęć krajobrazów z wędrówki granicą ukraińsko-rumuńską od Diłowego do Hnitessy a następnie Połoninami Hryniawskimi do Szybenego. Pan Marek Kusiak wraz z 6 przyjaciół w dniach od 3 do 9 września 2016 r. trasą ponad 180 km po najrzadziej uczęszczanych górskich terenach przepierzył pogranicze rumuńsko – ukraińskie. Uczestnicy spotkania zachwyceni byli pięknem tamtejszego krajobrazu a szczególne uznanie wzbudziły zdjęcia robiona o świcie i zmierzchu.

08.03.2017

Aktualności

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w zakresie Stuki Muzycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku zorganizowali w Centrum Sportowo Dydaktycznym koncert dla słuchaczek naszego uniwersytetu. Życzenia wszystkim zebranym paniom złożyli prowadzący koncert mgr Robert Hendermander oraz prezes zarządu SUTW Andrzej Pańko. W koncercie wystąpił chór pod dyrekcją kierownika Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej dr Elżbiety Przystasz, soliści i zespół muzyczny oraz kapela ludowa PWSZ. Uczestniczki koncertu dostały bibułkowy kwiatek autorstwa naszej słuchaczki Anny Kopiec ponadto studentki SUTW z okazji Dnia Kobiet otrzymały bilet do kina na seans „Maria Skłodowska Curie”.

01.03.2017

Aktualności

W dniu dzisiejszym nasze słuchaczki odwiedziły panie Iwona Kutnik oraz Marzena Syrylak  - Niezależne Konsultantki Kosmetyczne Firmy Mary Kay, które na wstępie przedstawiły drogę życiową założycielki. Dziś dzięki Mary Kay miliony kobiet na całym świecie myślą o sobie i swoim życiu w kategoriach sukcesu, bogactwa i niezależności, a nie ubóstwa, wegetacji i ekonomicznej zależności od mężczyzn. Stworzyła też całkowicie nową kulturę korporacji, otwierając kobietom na całym świecie drogę do kariery oraz związanej z nią edukacji i rozwoju osobistego. Pomimo że rozpoczynała swój biznes, jak większość ludzi sukcesu, nadzwyczaj skromnie, tj. od stosunkowo niedużego kapitału (5000 USD) i sklepu w Dallas o powierzchni 50 metrów kwadratowych, to jednak potrafiła rozwinąć swoje przedsięwzięcie do rozmiarów międzynarodowej korporacji. Kosmetyki jej firmy są dystrybuowane tylko za pośrednictwem "Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych". W Mary Kay jest jednak kilka produktów, które odpowiadają potrzebą mieszanej skóry. Jest tu też jeden produkt kram dla mężczyzn, którzy mają skórę mieszaną z lekkimi zmarszczkami, często podrażnioną po goleniu. Więc jest on także dla większości Panów. Z przedstawionej prezentacji zapamiętałem krem, który pomaga utrzymać naturalne nawilżenie skóry twarzy i przywraca wilgoć w wysuszonych jej partiach. Idealnie nadaje się do skóry przesuszonej, spierzchniętej i popękanej. Doskonały zarówno na twarz jak i na wszystkie problematyczne części ciała. Nawilża przesuszone partie skóry i zmiękcza zgrubienie naskórka, likwidując nadmierną suchość i szorstkość. Zmniejsza skłonność do nadmiernego rogowacenia i pękania skóry na dłoniach, kolanach, łokciach. Zmiękcza zrogowaciały naskórek. Idealny, jako kuracja nawilżająca na noc dla bardzo suchej skóry. Łagodzi skutki oparzeń. Działa ochronnie na skórę. Paniom zareklamowano krem, którego posiadanie zapewni właścicielce osiem korzyści. Stanowi on idealne połączenie makijażu i pielęgnacji. Ten krem podobno rozjaśni cerę, ochroni przed niekorzystnym wpływem promieniowania słonecznego, nawilży skórę oraz skoryguje zaczerwienienia. Sprawi, że skóra odżyje nowym blaskiem. Można go używać również zamiast podkładu. Jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów i odcieni skóry, a także dla skóry trądzikowej i wrażliwej. Beztłuszczowy, bezzapachowy, nie zatyka porów, testowany dermatologicznie, nie podrażnia i nie uczula skóry. W czasie spotkania siedem jego uczestniczek poddało się tym zabiegom a efekty mogły podziwiać koleżanki.

25.02.2017

Aktualności

W dniu dzisiejszym w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie nastąpiło uroczyste zakończenie XIII Wojewódzkiej Wystawy Malarstwa Nieprofesjonalnego, w którym udział wzięła grupa naszych słuchaczek, które pod kierunkiem mgr Jana Szczepkowskiego zgłębiają arkany tej sztuki w Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. Jana Grodka. Wystawa Malarstwa Nieprofesjonalnego odbywa się, co dwa lata. Ma charakter konkursowy, dla najlepszych przyznawane są nagrody i wyróżnienia. Prezentowane prace są wykonane w dowolnej technice malarskiej przez artystów-amatorów, dając im szansę pokazania własnej twórczości i skonfrontowania jej z innymi. Pośród wyróżnionych prac znalazły się również prace naszych malarek, których prace prezentujemy poniżej.
Halina Demniańczuk-Szpyrka „Uwięziona”
Maria Kędzierska-Dżugan „Martwa natura”
Joanna Krzywda „Malwy przed chatą”
Małgorzata Patronik „Zima”
Łucja Wasińska „Spacer”
Zofia Zdanowicz „Krymski pejzaż”

Uwięziona
Uwięziona
25.02.2017

Aktualności

Martwa natura
Martwa natura
25.02.2017

Aktualności

Malwy przed chatą
Malwy przed chatą
25.02.2017

Aktualności

Zima
Zima
25.02.2017

Aktualności

Spacer
Spacer
25.02.2017

Aktualności

Krymski pejzaż
Krymski pejzaż
25.02.2017

Aktualności

22.02.2017

Aktualności

W ramach „Bezpiecznego Seniora” ze słuchaczami Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz mieszkańcami Sanoka i okolic spotkali się przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, Banku Pekao oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów, którzy w swoich wystąpieniach przedstawili zebranym niebezpieczeństwa, na jakie są narażone osoby zamieszkujące nasze miasto. Przedstawiciele Policji omówili przypadki oszustw i wyłudzeń pieniędzy najczęściej stosowanymi metodami, min.; metoda na wnuczka, policjanta, gazownika, kominiarza, pracownika administracji itp. Zwrócili uwagę na bezpieczeństwo podróżowania publicznymi środkami komunikacji oraz dokonywania zakupów. Przedstawiciel Banku w sposób szczegółowy omówił bezpieczeństwo, jakie należy zachować przy posługiwaniu się kartą bankomatowa. Przedstawiciel Straży Pożarnej oprócz prezentacji dwóch filmów szczegółowo omówił niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem urządzeń grzewczych oraz ADG. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przedstawił zebranym bezpieczne zasady zawierania umów poza siedzibą oraz w siedzibie sprzedającego usługę bądź towar. Szczególną uwagę zwrócił na dokonywanie wszelkich transakcji prze telefon.

15.02.2017

Aktualności

Tematem dzisiejszego spotkania była „Miłość wśród zwierząt”. Miłość w ogóle jest sympatyczna. Szkoda, że w świecie ludzi zdarza się dość rzadko. Zwierzęta w miłości są bardziej prostolinijne, dużo mniej kłamią po prostu są sobą. Jak już zdradzają, to dyskretnie i tak, by nikt o tym nie wiedział. Każdy gatunek obowiązują pewne warunki, prawa, których zwierzę musi przestrzegać, jeśli chce przekazać geny. Na przykład wśród ludzi pedofilia stała się powszechną dewiacją natomiast u zwierząt pojawia się, ale tylko, jako wyjątek. Sfera seksu u zwierząt nie istnieje mają prostszą ścieżkę, bo zasady są jasno określone. Patrząc na wilki widzimy, – jaka to logiczna struktura społeczna, świetnie działająca od prawieków, jeżeli chodzi o metody utrzymania porządku w stadzie zwanej watahą. Zanim dojdzie do pierwszego kontaktu seksualnego, trwają podchody i zaloty trwają nawet parę lat. Na początku zwierzęta zawierają luźne związki. Sprawdzają, czy mają podobne oczekiwania, przyzwyczajenia, gusta. Kuraki tworzą społeczność a koguty są za nią odpowiedzialne, dają kurom poczucie bezpieczeństwa. Kogut chce mieć jak najwięcej partnerek by stać się monarchą tej kurzej społeczności. Altanniki, małe ptaszki, których samce podrywają samice na altanki – misterne budowle udekorowane kwiatami czy innymi kolorowymi ozdobami. Sokoły wytrwałe w walce o wybrankę i to jeszcze tak, by uniknąć skaleczenia. Muszą się nieźle natrudzić, by najpierw zwrócić na siebie jej uwagę, a potem zyskać przychylność. Ich awanse trwają bardzo długo i wyglądają jak popisy cyrkowe. Papugi są nierozłączne. Bardzo trudno im się zdradzać, bo bez przerwy są sobą zajęte. Jeśli gdzieś lecą, to razem. Jeśli siedzą na gałęzi, też razem. Do tego cały czas się adorują. Ciągle coś do siebie mówią, skubią sobie piórka, czyszczą się. Ptakom z grupy krukowatych udaje się na trwale związać. Ich zaloty są delikatne i subtelne. Nie ma mowy o żadnej przemocy, narzucaniu się. Gdy stworzą związek, jest on trwały, czuły, odpowiedzialny. Legenda o pelikanie opowiada o tym, że pelikan wyróżnia się wielką miłością do swych piskląt. Zdarza się, że gdy dorastają, dziobią swych rodziców, oni zaś odtrącając je mogą uderzyć tak mocno, że ciosy okazują się śmiertelne dla młodych pelikanów. Potem żałują tego, co uczyniły, i po trzech dniach matka otwiera swą pierś dziobem i skrapia pisklęta własną krwią i je ożywia. W średniowiecznych utworach poetyckich podaje się jeszcze inną wersję tej legendy. Nie mówi się już o śmierci piskląt, opowiada się natomiast, że stare pelikany tak długo karmią młode własną krwią, aż wycieńczone same umierają. Samce zwierzyny grubej w tym jeleniowatych z natury są samotnikami i kontakty z samicami są im obce. Ale gdy nadchodzi czas zalotów, miotają nimi sprzeczne uczucia – z jednej strony partnerka wydaje się im wspaniała, a z drugiej na ich drodze stoi rywal konkurent. Trzeba to jakoś pogodzić. Jeleń na rykowisku: niszczy wokół siebie drzewa, wyrywa krzaki. Sławne są też pojedynki kończące się niejednokrotnie śmiercią rywala.

kowalik zwyczajny
kowalik zwyczajny
08.02.2017

Aktualności

Na dzisiejszym wykładzie mgr Katarzyna Winnicka opowiadając o twórczości Mariana Kruczka i wernisażach jego prac organizowanych na terenie Polski oraz w wielu miejscach na świecie dokończyła wykład z minionej środy w Sali Gobelinowej sanockiego zamku. Biorąc pod uwagę fakt, iż wiosna 2017 roku zbliża się dużymi krokami zebranym w auli instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej PWSZ w Sanoku w drugiej części spotkania przedstawiono ptaki, jakie można spotkać podczas spacerów w mieście Sanoku i jego okolicy. Zaprezentowano przede wszystkim ptaki śpiewające, które można spotkać w okresie całego roku na naszym terenie oraz te, które okresowo na odwiedzają. Słuchacze mieli okazje zapoznać się w wyglądem oraz śpiewem tych naszych skrzydlatych sąsiadów, których prawie codziennie spotykamy podczas naszych spacerów.

Marian Kruczek
Marian Kruczek
01.02.2017

Aktualności

Marian Kruczek - Czarodziej rzeźby spod Sanoka"

25.01.2017

Aktualności

OPŁATEK 2017. Od ponad 9 lat słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotykają się tuż po Nowym Roku, by podzielić się opłatkiem i złożyć sobie najlepsze życzenia. W tegorocznym spotkaniu udział wzięli; proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego oraz uczennice klasy akordeonu Andrzeja Smolika Państwowej Szkoły Muzycznej I i II ST. im. Wandy Kossakowej. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą poprowadzoną przez proboszcza ks. dr Andrzeja Skibę. W dalszej części w ciszy i skupieniu zebrani wysłuchali Słowa Bożego mówiącego o narodzinach Dzieciątka Jezus, po czym nadszedł czas łamania się opłatkiem i składania życzeń. W atmosferę wieczoru wigilijnego zebranych wprowadził recital akordeonowy Julii Benewiat oraz Julii Cybuch. Wspólne kolędowanie oraz poczęstunek przygotowany przez przemiłą właścicielkę restauracji „Bartek” sprawiły, że wieczór na długo pozostanie w pamięci uczestników.

20.01.2017

Aktualności

Jasełka 2017 r. Słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zaproszeni przez nich goście spotkali się w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Robotniczej w Sanoku. W programie spotkania jasełka przedstawione przez uczestników Warsztatów oraz noworoczne życzenia.

19.01.2017

Aktualności

Niezwykłe warsztaty. Studenci 3 roku kierunku nowe media, reklama, kultura współczesna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w ramach zaliczenia przedmiotu animacja kultury pod opieką dwóch wykładowców: mgr Lucyny Żak i mgr Sławomira Wożniaka zorganizowali dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku warsztaty fotografii kreacyjnej. Podczas nich studenci UTW mogli zapoznać się z budową aparatów fotograficznych, podstawami fotografowania, fotografowaniem techniką wysokiego i niskiego klucza, kreowaniem portretu z pomocą rzutników i rekwizytów, podstawami obróbki zdjęć w programie graficznym. Studenci nowych mediów, organizując warsztaty, mieli możliwość pokazać swoje zdolności organizacyjne, kreatywność, umiejętność pracy w grupie. Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z chęcią stawali zarówno przed obiektywem aparatu, jak i za nim. Powstało wiele niezwykłych portretów, a wielu uczestników warsztatów zdziwiło się, że tak wspaniale można bawić się, będąc modelem.

18.01.2017

Aktualności

Pan mgr Andrzej Romaniak zabrał w dniu dzisiejszym słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wirtualną wycieczkę do koszar żołnierzy stacjonujących w Garnizonie Sanok na przestrzeni minionych lat. Życie mieszkańców Królewskiego Miasta Sanoka od zawsze wplatało się codzienną służbę różnych formacji wojskowych przebywających na stałe w naszym mieście. Dzięki dzisiejszemu przekazowi nasza wiedza o współżyciu ludności cywilnej i wojska oraz jego wpływie na rozwój gospodarczy miasta uległa pogłębieniu.

12.01.2017

Aktualności

Inauguracja obchodów Jubileuszu SUTW Zainaugurowaliśmy obchody jubileuszu 10-lecia SUTW Wodewilem - Koncertem pamięci Michała Kleofasa Ogińskiego i Amelii Załuskiej w gościnnej sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku. W koncercie reżyserii pana Roberta Handermandera wystąpili uczniowie; Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku, Społecznej Szkoły Muzycznej II st. w Sanoku, klasy fortepianu Roberta Handermandera, klasy akordeonu Andrzeja Smolika, klasy śpiewu Moniki Brewczak, zespoły Animato i Soul oraz  studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Koncert emanował niesamowitą energię, czuć było magię i wszyscy słuchacze opuszczali salę koncertową zadowoleni. W imieniu zgromadzonych słuchaczy organizatorom i wykonawcom koncertu pamięci księcia Michała Kleofasa Ogińskiego i jego córki Amelii Załuskiej serdeczne podziękowanie za ten wspaniały Wodewil stanowiący inaugurację jubileuszu dziesięciolecia Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka podziękowania złożyli prezes A. Pańko i wiceprezes Cz. Kurasz. W tym uroczystym jubileuszowym dniu życzono wszystkim organizatorom i wykonawcom radości i satysfakcji w dalszej pracy artystycznej. Aby kolejne lata przyniosły im wiele nowych, ambitnych wyzwań, będących inspiracją do kolejnych twórczych poszukiwań.

16.12.2016

Aktualności

W dniu dzisiejszym w Gościńcu „Dębowa Gazdówka” na terenie malowniczej miejscowości Łodyna w bajkowo zimowej scenerii byliśmy uczestnikami uroczystego zakończenia i podsumowania projektu „Bieszczadzki UL” finansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerami powyższego projektu byli: Ustrzycki Dom Kultury, Fundacja Bieszczadzka, Uniwersytet Trzeciego Wieku z Sanoka, Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów z Ustrzyk Dolnych i Uniwersytet Ludowy w Woli Sękowej. Nasi słuchacze aktywnie uczestniczyli w otwartych wykładach zorganizowanych w Sali gobelinowej sanockiego zamku, w sanockim skansenie oraz w muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych. Projekt „Bieszczadzki UL” to również wykonanie trombity bojkowskiej, kuchnia dworska i chłopska Bojków i Łemków, malowanie na szkle i ikonografia, trzy kultury w Bieszczadach. Ponadto warsztaty; o ginących zawodach, nauka wystąpień publicznych, szkolenie z technicznych umiejętności opowiadania, tradycyjne rzemiosło w Bieszczadach, aktywność lokalna „W krainie Szeptuna”. Muzyka „pogranicza” (łemkowskie, bojkowskie, huculskie, słowackie i polskie melodie) w wykonaniu kapeli „Trio Kremenaros” z Zagórza oraz smaczny regionalny poczęstunek serwowany przez gospodarzy spotkania uczyniły go niezapomnianym.

14.12.2016

Aktualności

Dzisiejsze spotkanie z Amelią Piegdoń poświęcone było edukacji przyrodniczo-leśnej a konkretnie trudnych pytań dotyczących ekologii, w tym głównie relacji: człowiek - las / środowisko. Podstawowym problemem tej edukacji jest ciągłe wyjaśnianie i właściwe nazywanie corocznego - planowego i zrównoważonego - pozyskania drewna w polskich lasach zarówno w kontekście ochrony przyrody (postrzeganego czasami, jako masowe "wyrąbywanie lasów"), a także coraz częściej publicznie artykułowanych przez różne grupy społeczeństwa oczekiwań dotyczących zasad funkcjonowania czy finansowania leśnictwa oraz powszechnej dostępności i form korzystania z terenów leśnych (np.: pozyskanie płodów runa, sylwaturystyka, sporty motorowe, zabudowa). Hitem ostatnich miesięcy w prawie wszystkich publikatorach były pytania dotyczące zarządzania przez leśników przyrodniczym skarbem - Puszczą Białowieską, w sytuacji jej zagrożenia przez wydarzenia o charakterze klęskowym, tj. gradację kornika drukarza i masowe zamieranie świerczyn. Dość częstym i niezmiernie kontrowersyjnym aspektem użytkowania lasu jest łowiectwo, rozumiane, jako czynność polowania, zabijania, spożywania i korzystania z ciał zwierząt. Z powodu niedoskonałej edukacji łowieckiej, w opinii społecznej leśnicy często utożsamiani są z myśliwymi, dlatego mimo różnych starań, wizerunek leśników i myśliwych w odbiorze społecznym jest tożsamy i nie zawsze jednoznaczny. W obliczu licznych doniesień medialnych związanych z leśnictwem i lasami oraz zróżnicowanych oczekiwań społecznych bardzo ważnym zadaniem, które stoi przed edukacją przyrodniczo-leśną są dzisiaj; umiejętność budowania zgody i prowadzenia dialogu ze społeczeństwem, wysłuchiwanie opinii innych niż własne oraz rzetelne przedstawianie roli i miejsca człowieka w środowisku przyrodniczym i jego oddziaływania na ekosystemy leśne.

07.12.2016

Aktualności

Myczkowce - wizyta w Caritas. Film „Wilcze góry” to podróż w czasy, gdy Bieszczady były naprawdę dzikie. Autorzy Erik Baláž, Karol Kaliský i Jozef Fiala przez trzy lata przemierzyli lasy w Karpatach Wschodnich w poszukiwaniu nieuchwytnego wilka przy okazji filmując inne zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Efektem są niesamowite i unikalne zdjęcia natury w jednym z ostatnich najdzikszych miejsc w Europie. Film daje widzowi szansę spojrzenia w oczy zwierząt żyjących obok nas w bieszczadzkich lasach. Wśród zwierząt roślinożernych, które kiedyś wędrowały po tym regionie w minionych czasach zobaczymy w filmie żubra, jelenia, sarnę, Niedzwiedz , wilk, lis i żbik to drapieżcy którzy dbają o stan sanitarny ekosystemu. Sfilmowane bobrowe tamy i jeziora umożliwiają żabom i owadom pomieszkiwać w tym ukwieconym lesistym domu.

07.12.2016

Aktualności

Myczkowce - Wizyta w Caritas. Przeciętny zjadacz chleba uważa za do życia potrzebna nam jest tylko ta część przyrody, z której bezpośrednio korzystamy. Pozostaje to dalekie od prawdy, bowiem przyroda rządzi się prawami, których nie rozumiemy, które nie są dla nas oczywiste. Prowadzący dzisiejsze spotkanie dobrze wszystkim znany inż. Piotr Kutiak wprowadził słuchaczy w świat owadów zapylających. Zbierając nektar i pyłek owady zapylające dokonują krzyżowego zapylenia roślin. Spełniają one w ten sposób niezmiennie ważną rolę a w przypadku niektórych roślin decyduje to nawet o tym czy wydadzą owoce czy też nie. Prawie 80% gatunków roślin to rośliny zapylane przez owady. Wartość, jaką tworzą pszczoły i inne owady dzięki zapylaniu wielokrotnie przewyższa wpływy pochodzące ze sprzedaży miodu i pozostałych produktów pszczelich razem wziętych. Dowiedzieliśmy się o modnym obecnie sposobie wspomagania codziennego bytu wszystkich owadów w naszym najbliższym sąsiedztwie a mianowicie budowania dla nich specjalnych domków (budek).

07.12.2016

Aktualności

Caritas - wizyta w Myczkowcach. Wykład przeprowadzony przez mgr Agatę Chmurę - absolwentkę filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowniczkę Centrum Informacji o Obszarach Natura 2000, która od lat interesuje się kulturą, historią, etnografią oraz przyrodą Podkarpacia - uzmysłowił słuchaczom, że to zioła rosnące obok naszych domów w naszym najbliższym otoczeniu pozwalały naszym prababciom i babciom wyleczyć niejedną dolegliwość. Należy pamiętać ze zioła nie tylko leczą, ale również wzbogacają smak potraw, nadając im wspaniały aromat. Uprawa tych roślin jest łatwa, tania i przyjemna oraz co ważne mogą one pomóc łagodzić nasze przypadłości. Zapamiętamy z tego spotkania, m.in.; że lawenda na rabacie służy nie tylko jej upiększaniu, ale uspakaja, łagodzi bóle głowy i przyspiesza gojenie ran. Stany zapalne gardła zmniejsza szałwia lekarska natomiast apetyt poprawia mięta pieprzowa. Czosnek niedźwiedzi zawiera lotne związki siarkowe odgrywające ważną rolę w procesie przemiany materii. Czosnek niedźwiedzi obniża ciśnienie krwi, zapobiega miażdżycy i wpływa pozytywnie na pracę serca. Ma również działanie oczyszczające i odtruwające organizm oraz działanie antybiotyczne. Wspomaga zapobieganie nowotworom złośliwym. Jego silne działanie bakteriobójcze pomaga w leczeniu chorób górnych dróg oddechowych, gdyż oprócz zabijania bakterii, czosnek pobudza wydzielanie śluzu w oskrzelach. Napar z kwiatów jasnoty białej może być stosowany przy leczeniu biegunek, schorzeń górnych dróg oddechowych oraz do okładów na rany. Roślina kwitnie od wiosny do jesieni. Kwiaty przeznaczone do suszenia wyskubuje się, pozostawiając nienaruszone pędy. Młode liście i kwiaty można wykorzystywać, jako dodatek do sałatek. Przy dolegliwościach wątroby i woreczka żółciowego oraz jako lek moczopędny niezawodnym jest mniszek lekarski. Wiosną z jego świeżych liści można przygotować smaczne sałatki. Napar z suszonych liści babki pobudza wydzielanie soku żołądkowego. Napar z bluszczyka kudybanka pomaga w nieżytach żołądka, wzdęciach i biegunkach. Surowcem leczniczym jest również korzeń, liść i ziele pokrzywy zwyczajnej. Napary mają działanie moczopędne i przeciw biegunkowe. Stosowane są w leczeniu kamicy nerkowej oraz zapaleniu dróg moczowych. Obniżają także poziom cukru we krwi.

30.11.2016

Aktualności

Wszyscy słuchacze wykładów o mózgu pamiętają, że przyjemność wywołuje pobudzanie elektryczne bocznej części podwzgórza - w efekcie pojawia się uczucie przyjemności. Niestety, jedzenie należy do największych przyjemności. Pojadanie słodyczy często poprawia nam nastrój. Postępując w ten sposób niepostrzeżenie wpadamy w błędne koło - jemy z powodu złego samopoczucia i potrzeby pocieszenia się, a gdy przybierzemy na wadze, tracimy radość życia i dobrą samoocenę i znów trzeba się pocieszyć. Na pytanie; „Dlaczego nie mogą schudnąć?” odpowiedział na dzisiejszym spotkaniu mgr Tomasz Jasik. Należy pamiętać, że utrzymanie naszego ciała w pełnej sprawności fizycznej odpowiada nasz układ odpornościowy, który nie tylko zwalcza całą armię bakterii, wirusów, grzybów oraz toksyn, lecz także z nieodpowiednią dietą i stylem życia. Konkluzje dzisiejszego wykładu to;
1. Odchudzanie wiąże się ze zmianą przyzwyczajeń żywieniowych.
2. Odchudzanie przyniesie efekt, jeśli zachowasz umiar w jedzeniu.
3. Nie ma skutecznego odchudzania bez aktywności fizycznej.

23.11.2016

Aktualności

Jubileusze - i co dalej? Spotkanie dzisiejsze miało charakter roboczy. Słuchacze otrzymali informację o planowanych na przyszły rok działaniach Stowarzyszenia SUTW związanych z organizacją jubileuszu. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z dokonaniami Jasielskiego UTW w okresie jego 10-letniej działalności na rzecz Seniorów.

16.11.2016

Aktualności

"Rozwiązywanie problemów alkoholowych ludzi dorosłych". W dniu dzisiejszym nasz otwarty wykład przeprowadzili członkowie Sanockiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Bieszczady”; resocjalizatorka, socjoterapeutka Anna Florko-Przybylska oraz prezes stowarzyszenia Andrzej Jurek. Dorocznym zwyczajem tematyka spotkania obejmowała odwieczny problem, jakim jest alkoholizm i sposoby radzenia sobie z tą tak bardzo trudną do wyleczenia chorobą. Bo przecież nie wystarczy zaprzestać używać tego „napoju”, aby nastąpiło cudowne wyleczenie. Należy całkowicie „przemeblować” dotychczasowe życie; zmienić dotychczasową postawę życiową - cykl codziennego życia, zainteresowania, zachowania, przekonania, szukać wsparcia w istniejących grupach samopomocowych. Goście poinformowali, że prowadza takowy Klub Abstynenta „Okopisko” przy ul. Jagiellońskiej 33 w Sanoku.

09.11.2016

Aktualności

"Karpackie osobliwości przyrodnicze - wstęp do ekoturystyki" Gościem tradycyjnego środowego otwartego wykładu był przewodnik górski, beskidzki oraz Bieszczadzkiego Parku Narodowego a także skarbnik w zarządzie Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych KARPATY, urzędnik samorządowy, absolwent Wydziału leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie Piotr Kutiak. Zaznaczyć należy, że jest on animatorem edukacji ekologicznej, trenerem, koordynatorem projektów dotyczących ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego, turystyki i OŹE. Autorem strony www.przewodnik-bieszczady.pl. oraz publikacji: "100 atrakcji w Bieszczadach", "Karpacki Makrokosmos". Podczas wystąpienia zaprezentował wielko powierzchniowe formy ochrony przyrody w Karpatach. Wyszczególniono podczas prezentacji fragmenty Karpat polskich, słowackich, ukraińskich, rumuńskich, czeskich, węgierskich, serbskich i austriackich oraz ich znaczenie w myśl postanowień zawartych w Konwencji Karpackiej. Podkreślił także znaczenie dużych obszarów ochrony przyrody i ich znaczenie dla turystyki. Uczestnicy wykładu mieli okazję zapoznać się z metodami planowania i organizowania wycieczki przyrodniczej. Poznali szacunkowe koszty organizacji wypraw przyrodniczych w poszczególne części Karpat oraz jaki ekwipunek należy zabrać ze sobą do plecaka. Omówiono problematykę organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży podczas eksploracji przyrodniczej terenów chronionych na trasach przeznaczonych do uprawiania turystyki kwalifikowanej oraz na ścieżkach dydaktycznych. Bogato ilustrowana fotografiami prezentacja zawierała także przykłady wycieczek przyrodniczych w Bieszczadach.

28.10.2016

Aktualności

Warsztaty kulinarne. Na prowadzonych przez mgr inż. Krzysztofa Indyka - nauczyciela przedmiotów gastronomicznych Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku warsztatach dowiedzieliśmy się, że nasze odżywianie należy dostosować do pór roku. Jesienią nasz organizm szybciej się wychładza, dlatego musimy zadbać o zachowanie w organizmie ciepła. Spożywanie jesienią rozgrzewających potraw, poprawia odporność i kondycję zdrowotną organizmu. Dietetycy zalecają spożywanie 3 ciepłych posiłków dziennie, przy czym najważniejsze jest jedzenie ciepłych śniadań, najlepiej gęstych pożywnych zup. Generalnie zaleca się ograniczenie spożycia surowych owoców, np. cytrusów, które pochodzą z obcej strefy klimatycznej, gdyż wychładzają one organizm. Lepiej jeść więcej gotowanych rodzimych warzyw. Potrawy z dodatkiem roślin strączkowych, cebuli, pora oraz czosnku zapobiegną wychłodzeniu organizmu. Nie musimy rezygnować z potraw w skład, których wchodzą surowe warzywa. Jesienią 2/3 pokarmów powinna być spożywana na ciepło. Biorący w warsztatach kulinarnych słuchacze zapamiętali, że 50% spożywanych o tej porze roku pokarmów powinny stanowić zboża, 30% gotowane warzywa sezonowe, 15% strączkowe, 10 % sezonowe rodzime owoce np. jabłka, gruszki w postaci kompotów, najlepiej zapiekane w piekarniku. Jesienne menu powinno uwzględniać takie zboża jak jęczmień (np. w formie kaszy jęczmiennej), żyto, ryż brązowy. Nie powinno zabraknąć produktów fermentowanych np. kapusty kiszonej. Najbardziej polecanym jesienno-zimowym tłuszczem jest masło (szczególnie klarowane, które ma właściwości rozgrzewające). Napojem idealnym na jesienne dni jest rozgrzewająca kawa zbożowa z cynamonem i kardamonem, a także herbata imbirowa. Dieta harmonijnie dobrana do potrzeb organizmu poprawi jego odporność i doda sił witalnych, dzięki czemu nie będą mu grozić choroby i jesienna apatia. W przeprowadzonych  warsztatach kulinarnych z 31 godzin lekcyjnych 6 godz. to zajęcia teoretyczne oraz 25 godz. praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

27.10.2016

Aktualności

Na zakończenie cyklu spotkań Bieszczadami w ramach wykładów otwartych słuchacze sanockiego Uniwersytetu wybrali się do Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych. Ponowne spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "KARPATY" panem Robertem Bańkoszem i jego „Historiami zasłyszanymi - anegdotami i legendami regionu” oraz zespołem muzyków bojkowskich spotkało się dużym zainteresowaniem 52 słuchaczy. O historii powstania Muzeum Młynarstwa i Wsi opowiedział współwłaściciel Janusz Bałkota. Gospodarze wieczoru podjęli nas smacznym poczęstunkiem (m.in.; chlebem własnego wypieku, proziakami, masłem i smalcem ze skwarkami).

21.10.2016

Aktualności

Tym razem gościny na wykład otwarty słuchaczom naszego uniwersytetu udzielił sanocki Skansen. W sali na Rynku Galicyjskim - pani  Danuta Blin-Olbert opowiedziała o Budownictwie regionu. Spotkaniu podobnie jak to miało miejsce w Sali Gobelinowej Muzeum Historycznego towarzyszyła muzyka Karpat. Koncertowi grupy muzyków bojkowskich z okolic Turki na Ukrainie towarzyszył aplauz słuchaczy. Uczestnicy wykładu dowiedzieli się m.in.; żę....

14.10.2016

Aktualności

Mieszkańcy Bieszczadów - wykładem pana Roberta Bańkosza w gościnnej Sali Gobelinowej sanockiego muzeum historycznego zainaugurowaliśmy wykłady otwarte w nowym roku akademickim. Uczestnicy mieli znakomitą okazję uzupełnić swoją wiedzę o mieszkańcach tego pięknego regionu, a mianowicie:

07.10.2016

Aktualności

Certyfikacja – Gościliśmy przedstawicieli Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Nowego Sącza w osobach:
Prof. dr hab. Zdzisława Zacłona – przewodnicząca Komisji Certyfikującej,
Wiesławy Borczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Certyfikującej
Wojciech Nalepa – sekretarz Komisji Certyfikującej.
Wymieniona Komisja po zapoznaniu się z dokumentacja oraz działalnością naszego Stowarzyszenia wręczyła nam zaświadczenie o spełnieniu standardów opisanych w publikacji pn: „Standardy działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce” oraz otrzymaniu certyfikatu „PROFESJONALNY UTW – CERTYFIKAT BRĄZOWY”

03.10.2016

Aktualności

Inauguracja nowego roku akademickiego 2016/2017. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku uroczyście rozpoczęła nowy rok akademicki. W tym roku inauguracja miała wyjątkowo odświętny charakter, gdyż zbiegła się z obchodami 15-lecia istnienia Uczelni. Dorocznym zwyczajem była to również inauguracja roku akademickiego słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu oficjalnych gości – przedstawicieli lokalnych i regionalnych władz, firm, instytucji i organizacji. Podczas uroczystości wręczono medale za zasługi dla PWSZ oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania dla pracowników sanockiej uczelni. Wykład inauguracyjny pt. Leczenie przeszczepami flory jelitowej we współczesnej medycynie wygłosił prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Pluta. Inaugurację zakończył występ studentów edukacji muzycznej PWSZ w Sanoku.

08.09.2016

Aktualności

We wrześniu grupa malarska ponownie uczestniczyła w plenerze zorganizowanym w ośrodku Caritas w Zboiskach. Tym razem powstałe obrazy posłużą do ozdobienie jadalni ośrodka.

28.08.2016

Aktualności

Pod hasłem „Karpaty, Góry-Kultury” odbył się w Sanoku pięciodniowy(24-28 sierpnia 2016 r.) II Zjazd Karpacki. Był on ideowym nawiązaniem do zjazdu sprzed 80 lat, w którym uczestniczyli Bojkowie, Łemkowie, Huculi, Orawianie, Spisanie oraz Podhalańczycy. Tamten Zjazd miał zintegrować różne narodowości w granicach Rzeczypospolitej międzywojennej. Celem odbywającego się w tym roku była promocja turystyczna Karpat. Do sanockiego Skansenu zjechały zespoły z Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Polski po to, by pokazać mieszkańcom i turystom swój charakterystyczny folklor, ale także po to, by mówić jednym głosem o Karpatach. Przedstawiciele naszego uniwersytetu wzięli udział w konferencji popularnonaukowej w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku pt.; „Karpaty – Góry Kultury” oraz „Wołosi i gospodarka szałaśnicza – jedność i różnorodność kultury wołoskiej”,

Grupa Sanocko-brzozowska
Grupa Sanocko-brzozowska
23.06.2016

Aktualności

Na powitanie lata w dniu 23 czerwca 2016 r. słuchacze naszego uniwersytetu wzięli udział w Wielkim PIKNIKU o charakterze rekreacyjno - sportowym zorganizowanym dla seniorów nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Na piknik zaproszono seniorów z podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Przyjechali goście z dziesięciu UTW tj.; Rzeszowa, Przemyśla, Jasła, Krosna, Jarosławia, Sanoka, Strzyżowa, Mielca, Nowej Dęby i Gorzyc. Razem z gospodarzami imprezy tj. UTW Tarnobrzeg w pikniku udział wzięło 600 osób. Przy pięknej pogodzie każdy znalazł coś dla siebie. Było więc plażowanie, biesiadowanie na trawie, grillowanie, koncert szantowy, tańce oraz również zawody sportowe na wesoło. W różnych konkurencjach tj.; piłka plażowa- siatkówka, rzuty ringiem do celu, najwolniejsza jazda rowerem, marsz z kijkami - Nordic Walking, rzut balonem z wodą parami, przelewanie Jeziora Tarnobrzeskiego do butelki, wyścigi na kajakach i rowerach wodnych udział wzięło150 zawodników. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale - odlewy z siarki oraz małe upominki za zdobycie pierwszych miejsc indywidualnie i drużynowo. Dodatkową atrakcją dla seniorów była możliwość popływania żaglówkami i rowerami wodnymi oraz zwiedzanie Zamku Dzikowskiego. Na miejscu spotkania można było zapoznać się z historią powstania jeziora i zobaczyć małą „ekspozycję siarkową”. Impreza ta mogła się odbyć dzięki wsparciu Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Miasta Tarnobrzega, Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Towarzystwa Inicjatyw twórczych „ę”.

15.06.2016

Aktualności

Spotkaniem integracyjnym w restauracji "Bartek" słuchacze naszego uniwersytetu zakończyli rok akademicki 2015/2016. Wszystkim słuchaczom życzymy przyjemnego wypoczynku w okresie nadchodzących wakacji i do zobaczenia w nowym roku akademickim.  

15.06.2016

Aktualności

Na dzisiejszym wykładzie dr Joanna Kułakowska - Lis przedstawiła zebranym w formie audio-wizualnej „ Jak powstaje reklama?”. Zebrani dowiedzieli się między innymi następujący faktów. Swoiste formy reklamy pochodzą z czasów starożytnych. Stosowali reklamę w postaci napisów na ścianach budynków, kamiennych lub terakotowych szyldów karczmy, zajazdy. Starożytni handlowcy wykrzykiwali oraz zachwalali cechy swoich towarów i dóbr. W ten sposób powstała pierwsza w historii forma reklamy – reklama ustna. Przed wykonaniem reklamy należy wykonać niezbędne czynności: Zapoznanie sie z marką, firmą, która chce wypuścić dany produkt na rynek. Poznanie funkcji, zalet i wad danego produktu. Wykonanie badań rynkowych dotyczących zapotrzebowania na dany produkt oraz poddanie go wstępnej ocenie. Zapoznanie sie ze strategią producenta w sprawie sposobu reklamowania produktów. Żeby stworzyć reklamę należy mięć pomysł na hasło reklamowe oraz napisać scenariusz reklamy. Reklama przybiera różną postać – od rzetelnej informacji o cechach produktu, po wychwalanie produktu bez rzetelnej informacji merytorycznej o przedmiocie reklamy. Reklama występuje w formie ukrytej – np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na ich temat – co jest na pograniczu reklamy i edukacji lub ukazywane są przedmioty, będące towarami określonej marki, umieszczone w kontekście filmu fabularnego. Ponieważ celem reklamy jest skuteczność ich oddziaływania na odbiorcę, dlatego można się spotkać w reklamie z treściami dotyczącymi; rodziny, zdrowia, zadowolenia, spełnienie marzeń, Reklama wykorzystuje komunikację perswazyjną tj. szczególny rodzaj wysoko spersonalizowanej pośredniej komunikacji masowej, której zadaniem jest informacja o określonym aspekcie rzeczywistości w sposób zgodny z intencją nadawcy komunikatu. Komunikacja perswazyjna wykorzystuje niektóre teoretyczne modele psychologiczne, np.; spersonalizowany apel - zasadę przyjemności - dawanie wzorców osobowych.

08.06.2016

Aktualności

Dzisiejsze spotkanie członków Stowarzyszenia Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku poświęcone było podsumowaniu naszej działalności w roku 2015. W czasie Walnego Zebrania Członków przyjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania; merytoryczne i finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium zarządowi. Członkowie stowarzyszenia podjęli uchwałę o przystąpieniu do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz podniesieniu kwoty składki członkowskiej.

25.05.2016

Aktualności

W dniu wczorajszym mieliśmy Europejski Dzień Parków Narodowych z tej okazji otwarty wykład w naszym Uniwersytecie poświęcony był Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu. Jego multimedialna forma pozwoliła słuchaczom zapoznać się z genezą powstania oraz systematycznym rozwojem szczególnie, jeżeli chodzi o jego obszar. Krajobrazy bieszczadzkich gór oraz szata roślinna pokazane na ekranie przekonały widzów do piękna tego obszaru naszej Ojczyzny. Uzupełnieniem tego była historia mieszkańców tej ziemi oraz pokaz przedstawicieli świata zwierzęcego towarzyszących człowiekowi od wieków.

18.05.2016

Aktualności

W dniu dzisiejszym słuchacze naszego uniwersytetu oraz studenci PWSZ w Sanoku spotkali się posłem do Parlamentu Europejskiego panią Elżbietą Łukacijewską. Pani poseł w swojej prezentacji multimedialnej przedstawiła zebranym tematykę dotyczącą migracji zarobkowej polaków, kryzysu migracyjnego z którym aktualnie ma problemy Unia Europejska oraz możliwości awansu zawodowego jakie daje młodym ludziom Unia Europejska.

11.05.2016

Aktualności

Zadbaj o zdrowie – nietrzymanie moczu. Panika na myśl o kichnięciu? Niechęć do podnoszenia czegoś ciężkiego? Lęk, że wybuch śmiechu skończy się „mokrym incydentem”? Takie lęki i uczucie mokrej bielizny zna każda kobieta, cierpiąca na nietrzymanie moczu. Nietrzymanie moczu uważane jest za jedną z najczęstszych przewlekłych chorób kobiecych, bywa źródłem wstydu, zahamowań i zażenowania. Problem polega na tym, że niełatwo z nim walczyć, a objawy są trudne do zaakceptowania dla każdej kobiety. Ale głowa do góry – nawet na nietrzymanie moczu znajdą się sposoby. Na dzisiejszym spotkaniu słuchaczki miały okazję zapoznać się z aktualnymi metodami zapobiegającymi tym dolegliwościom lub ich minimalizacji.

28.04.2016

Aktualności

W dniu 28 kwietnia 2016 r. gościem naszego Uniwersytetu był Wojciech Nalepa - absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych UE Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor wielu publikacji o tematyce prawnej. Radca prawny zajmujący się, na co dzień prawem organizacji pozarządowych, prawem cywilnym, prawem gospodarczym i prawem finansowym. Mec. Nalepa w ramach projektu „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora - V edycja”, (który jest kontynuacją działań realizowanych przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie edukacji ekonomicznej seniorów) przeprowadził dla naszych słuchaczy warsztaty „NOWOCZESNE finanse seniora”. Podczas praktycznych zajęć mieliśmy okazję podnieść poziom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z różnorodnych produktów finansowych oferowanych przez banki i inne podmioty w obszarze korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych niezbędnych do efektywnego zarządzania finansami osobistymi.

27.04.2016

Aktualności

W dniu dzisiejszym o swojej pasji tj. nietypowym robieniu zdjęć opowiedział nam pan Arkadiusz Dudziak. Nietypowym, bowiem zdjęcia te robione są z pozycji lecącego ptaka, ale aparat fotograficzny nie jest przymocowany do udomowionego ptaszka, lecz do sprzętu, który pierwotne zastosowanie miał w armii Stanów Zjednoczonych. Pan Arkadiusz opowiedział słuchaczom, że coraz szerzej w cywilnych zastosowaniach znajduje się nowoczesny sprzęt wojskowy m.in.; drony. Te małe helikopterki mają ogromny potencjał w dziedzinie fotografowania. Zdjęcia z lotu ptaka to cały czas rzadkość. Jedynym sposobem do wykonania takich ujęć było do niedawna wynajęcie dużego dźwigu albo fotografowanie np. z balonu lub z helikoptera. Nie jest to jednak ani tanie, ani szczególnie mobilne, ani tym bardziej precyzyjne. Żadne z tych rozwiązań nie zastąpi zamocowanego aparatu do zdalnie sterowanego drona. Zebrani mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć w akcji miniaturkę drona i profesjonalny sprzęt do robienia tego typu zdjęć oraz same zdjęcia i krótkie filmiki m.in. Sanoka i okolic.

Lazurowe oko
Lazurowe oko
20.04.2016

Aktualności

Co rozumiemy pod pojęciem zabytek, - co warto zobaczyć na Malcie, ile mamy kopców w Krakowie, - jakie mamy ciekawe zabytki w rejonie „Bieszczadzkiego Morza” 0raz co wiemy o sakralnych obiektach w sanockim skansenie? Odpowiedzi na powyższe pytania uzyskali uczestnicy wykładu otwartego na SUTW, który przeprowadzili członkowie Kola Naukowego Fotografii Przyrodniczej „FOTOsynteza” w PWSZ Sanok – Michał Pancerz i Amelia Piegdoń. Studenci w ramach swojej działalności koła często biorą udział w krajowych i zagranicznych wyjazdach a przedstawione nam prezentacje multimedialne są owocem tych działań.

13.04.2016

Aktualności

Interakcje - „Żubry – duże drapieżniki w warunkach Bieszczadzkich” to temat wykładu mgr inż. Ryszarda Paszkiewicza, podczas którego omówiona została historia ponownego wprowadzenia na tereny bieszczadzkie żubra. Na przestrzeni minionych lat ten „Król puszczy” musiał ponownie dostosować swoje życie do warunków, jakie zostały mu stworzone w górzystym terenie. Bytujące na terenie Bieszczadów drapieżniki również musiały zmienić swoje przyzwyczajenia bytowania w tym nowym środowisku w tym sposoby zdobywania pożywienia. Ten proces nie został zakończony, bowiem nowe pokolenia roślinożerców i drapieżników zdobywają doświadczenia i zostają one przyjmowane od poprzedników. Dla zainteresowanych tym tematem umieszczamy na zakładce - polecamy słuchaczom -  materiały dot.; żubra, niedźwiedzia i wilka oraz interakcjami pomiędzy nimi.

06.04.2016

Aktualności

„Bioróżnorodność porostów” wykład Amelii Piegdoń PWSZ Sanok dla  słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mile jest poszerzać swoją wiedzę z tematyki, która nas interesuje, a jeszcze milej dzielić się nią z innymi. Porosty to temat rzeka, na stromych zboczach góry - wije się kilometrami. Dzisiejsze spotkanie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, było jedną z chwil, kiedy czujemy, że to dokąd zmierzamy jest wartościową drogą. Jeden wykład pt. „Bioróżnorodność porostów” to za krótki czas, aby poznać złożony świata porostów. Prezentacja wzbogacona zdjęciami porostów autorstwa członków FOTOsyntezy w znakomity sposób oddawała ich piękno i różnorodność. Pytania słuchaczy świadczyły o ich zainteresowaniu i zaciekawieniu tematem. Mamy w planach zdobytą wiedzę przełożyć na praktykę, co wiąże się z wyjściem terenowym - na które już nie mogę się doczekać. Dziękujemy za miłe przyjęcie i możliwość wystąpienia. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie się dalej rozwijała.

16.03.2016

Aktualności

W ramach dorocznej imprezy popularno-naukowej „Tydzień mózgu” spotkaliśmy się dzisiaj z sanockimi lekarzami by poznać osiągnięcia naukowe z zakresu neurobiologii, sposobów upowszechniania wiedzy dotyczącej funkcjonowania układu nerwowego oraz postępach w poznawaniu ludzkiego umysłu. W dniu dzisiejszym od ordynatora Oddziału Neurologicznego sanockiego szpitala pani Agaty Ściborowicz dowiedzieliśmy się m.in., że, na co dzień mamy do czynienia z dwoma rodzajami bólu; ostrym i przewlekłym. Ten pierwszy jest niezbędny, pełni rolę ostrzegawczą, informując nas o zagrożeniu i mobilizując do reagowania. Z bólem przewlekłym rzecz ma się odwrotnie - to z nim nie da się żyć. Ból ten jest niepotrzebny. Wcześniej spełnił już swoją rolę, ale trwa nadal, uprzykrzając życie. Generalnie uważa się, że ból trwający dłużej niż sześć miesięcy jest bólem przewlekłym. Walka z przewlekłym bólem jest bardzo trudna, a często niestety nie do końca skuteczna. W leczenie zaangażowani są terapeuci różnych specjalności: anestezjolodzy, neurolodzy, reumatolodzy, rehabilitanci, psychoterapeuci. Natomiast dyrektor sanockiego szpitala pan Adam Siembab poinformował zebranych m.in. o tym, że skomplikowany system naczyń doprowadza życiodajną krew do każdej komórki naszego organizmu, przy czym jej krążenie odbywa się poza naszą świadomością. Nie zdajemy sobie też na ogół sprawy z tego, że w naczyniach krwionośnych tworzą się przeszkody – zakrzepy, które niczym kra w korycie rzeki, w pewnym momencie zakłócają funkcję krwiobiegu. Nie zawsze o tym wiemy, bo nie zawsze towarzyszą temu odczuwalne objawy. Zator może jednak przybrać formę drastyczną i fatalną w skutkach, gdy doprowadzi do udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego. Konsekwencje są powszechnie znane: zagrożenie życia, utrata zdrowia i pełnej możliwości sprawnego funkcjonowania. Większość wykładu pana dyrektora poświęcona była neurologicznym objawom chorobowym.

09.03.2016

Aktualności

Kontynuacją wykładu z minionej środy o żołnierzach wyklętych było spotkanie dzisiejsze z mgr Krystyną Chowaniec. Przedstawiono nam również historię żołnierzy walczących z okupantem o wolność, partyzantów niepodległościowego podziemia – torturowanych i bestialsko mordowanych. Żołnierzy przez lata wypieranych z pamięci rodaków, których zakłamywana historia pozbawiała dobrego imienia i honoru tylko przez to, że umiłowali Polskę i pozostali wierni swoim ideałom zamkniętym w słowach: Bóg – Honor – Ojczyzna. Dowiedzieliśmy się, że już na samym początku II wojny światowej konieczne było zorganizowanie systemu łączności polskiego rządu na obczyźnie z ruchem oporu w kraju. Został, zatem utworzony Samodzielny Wydział Zagraniczny Komendy Głównej ZWZ-AK w skład, którego wchodził m.in. odcinek południe. To właśnie przez Ziemię Sanocką wiodły trasy kurierów beskidzkich. To miasta; Sanok, Rymanów i inne miejscowości były znaczącymi punktami na trasach kurierów przenoszących ważne wiadomości na trasie Londyn zniewolona Ojczyzna. W czasie wykładu poznaliśmy niektóre nazwiska tych bohaterów prowadzących działalność kurierską w latach II wojny światowej, kiedy to wielu Polaków przemierzało góry, by dotrzeć przez Węgry do tworzących się na Zachodzie polskich sił zbrojnych. W operacji ich przeprowadzania brała udział z narażeniem życia miejscowa ludność, w tym wielu leśników.

Antoni Żubryd ps. Zuch
Antoni Żubryd ps. Zuch
02.03.2016

Aktualności

O żołnierzach wyklętych „Ziemi Sanockiej” opowiedział nam w dniu dzisiejszym mgr Andrzej Romaniak. Na przykładzie życiorysu jednego z nich - Antoniego Żubryda oraz osób z którymi współpracował - przedstawiono nam historię żołnierzy walczących o wolność, partyzantów antykomunistycznego, niepodległościowego podziemia – torturowanych i bestialsko mordowanych w katowniach UB. Żołnierzy przez lata wypieranych z pamięci rodaków, których zakłamywana historia pozbawiała dobrego imienia i honoru tylko przez to, że umiłowali Polskę i pozostali wierni swym ideałom zamkniętym w słowach: Bóg – Honor – Ojczyzna. Przypomniano nam w dniu dzisiejszym, że pokazowe egzekucje członków podziemia niepodległościowego walczącego z nową „władzą ludową” miały miejsce również w Sanoku i dotyczyły ludzi powojennego podziemia niepodległościowego.

29.02.2016

Aktualności

Spotkaliśmy się dzisiaj z panem Krzysztofem Miklasem znanym polskim dziennikarzem i komentatorem sportowym. Absolwentem Wydziału Prawa i studium podyplomowego dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, który promował książkę swojego autorstwa pt. „Przewrotność losu”. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, bowiem nie zabrakło na nim niespodziewanego spotkania po latach oraz wspomnień z lat minionych m.in. olimpiada w Salt Lake City i Mormoni, olimpiada w Seulu i ciekawość wiedzy Koreańczyków, Sapporo, więc Wojciech Fortuna i Bronisław Piłsudski. Jak przystało na promocję książki nie zabrakło kilku zdań na jej temat.

24.02.2016

Aktualności

Sanoccy policjanci przeprowadzali w ubiegłym tygodniu konsultacje społeczne w ramach powstającej "Mapy zagrożeń bezpieczeństwa". Policjanci posterunków policji funkcjonujących na terenie powiatu sanockiego spotkali się z władzami i mieszkańcami gmin. Wszystkie spostrzeżenia mieszkańców zostaną teraz przeanalizowane i wykorzystane w tworzeniu mapy lokalnych zagrożeń. Jedno z takich spotkań miało miejsce również w Sanockim UTW a tematem spotkania było bezpieczeństwo osób starszych. Ze słuchaczami spotkali się funkcjonariusze naszej sanockiej komendy policji, którym przewodniczył sam komendant nadkom. Grzegorz Matyniak. Uczestnicy konsultacji zasygnalizowali, z jakimi zagrożeniami i problemami spotykają się w poszczególnych Dzielicach miasta. Spotkanie było także doskonałą okazją do przypomnienia seniorom o ich bezpieczeństwie. Policjanci omówili metody działania oszustów, którzy na swoje ofiary wybierają osoby starsze oraz przypomnieli, jak należy postępować w sytuacji zagrożenia.

24.02.2016

Aktualności

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego spotkaliśmy się dzisiaj z panią dr Joanną Kułakowską-Lis wykładowcą akademickim, aby wysłuchać wykładu pt. „Wszędzie tam, gdzie jest język jest retoryka”, w którym na wstępie była krótka historia tej dziedziny nauki. W czasie wykładu słuchacze dowiedzieli się jak mówić jak przemawiać, aby nas słuchali oraz aby odnieść zamierzony cel. Zatem dowiedzieliśmy się, że taka wypowiedź musi być logiczna, zwięzła i wyrazista, dlatego najlepiej zbudować ją na podstawie wcześniej skonstruowanego konspektu/planu. Musi również, aby spełnić powyższe warunki, mieć jasny cel. Cel, czyli odpowiedź na pytania:, Po co przemawiasz? Co chcesz uzyskać swoim przemówieniem? Bardzo przydatne w organizacji całego przemówienia we wszystkich częściach mowy są tropy i figury retoryczne ich wykorzystanie zwiększa atrakcyjność oracji. Twoja prezentacja stanowi komunikat, który kierujesz do odbiorców. Z tej to przyczyny powinna zawierać liczne zwroty do odbiorców, które będą podtrzymywały kontakt z nimi. Abt słuchacze zapamiętali twoje przemówienie musi ono zwierać odpowiedni do tematu ładunek emocjonalny. Wykorzystaj w tym celu akcent, pytania, wykrzykniki, epitety. Modyfikuj również składnię i tempo wypowiedzi. Zastosuj gestykulację. Te proste zabiegi sprawią, że Twoja wypowiedź stanie się barwna, dynamiczna i ciekawa. Duży wpływ na oryginalność przemówienia ma również język, którym posługuje się mówca. Powinien on być poprawny, dostosowany pod każdym względem do odbiorców, sytuacji i nadawcy. Staraj się raczej stosować możliwie prostą składnię, by wszyscy odbiorcy Cię zrozumieli. Jako mówca musisz w pełni kontrolować swoje zachowanie. Mowa ciała musi być naturalna, więc siłą rzeczy musi być dostosowana do Twojego stylu komunikowania się z otoczeniem. Pamiętaj także, że lepsze jest krótkie rzeczowe i wyraziste przemówienie, aniżeli długie, rozbudowane i monotonne. Szanuj swoich słuchaczy i nie wystawiaj ich cierpliwości i życzliwości na próbę. Słowem mów krótko.

17.02.2016

Aktualności

Pani Paulina Babiarz przedstawicielka Rzeszowskiego Centrum Podologicznego przedstawiła nam dzisiaj wyczerpującą informację o raczkującej na terenie Polski dziedzinie wiedzy medycznej, jaką jest Podologia. Wiemy zatem już dzisiaj że Podologia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem chorób stopy i stawu skokowo-goleniowego. Dzięki prezentacji już wiemy, że z zabiegów pedologicznych powinni korzystać pacjenci ograniczeni ruchowo, dotknięci chorobami skóry, kości i stawów, pacjenci z chorobami przemiany materii, pacjenci z wadliwym ustawieniem stóp i deformacjami palców oraz innymi dolegliwościami na stopach.

10.02.2016

Aktualności

Dzisiejszy otwarty wykład dla naszych słuchaczy to spotkanie z Prezesem Sanockiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" panem Bronisławem Kielarem. Warto było przypomnieć historię Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku, w której można wyróżnić następujące okresy działalności: 1889 – 1918 – 1945 – 1999 – 2004 – 2009. Powstanie i pierwsze lata działalności „Sokoła” opisane są w „Księdze pamiątkowej ku czci dwudziestej piątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie – 1867-1992”, wydanej przez TG „Sokół” we Lwowie w 1892 r. W księdze przedstawiono wszystkie działające wówczas Gniazda sokole, w tym lwowskiego i sanockiego. Powołanie Towarzystwa w Sanoku zainicjował w 1888 r. dyrektor gimnazjum Karol Petelenz w raz z lekarzem miejskim dr. Karolem Zaleskim i starostą powiatowym sanockim Leonem Studzińskim. 28 czerwca 1889 roku ukonstytuował się pierwszy stały Wydział TG „Sokół” w Sanoku. Po wieloletnich staraniach o odzyskanie nieruchomości „Sokoła”, odebranych Towarzystwu tuż po wojnie z rażącym naruszeniem prawa nieruchomości udało się doprowadzić do pozytywnego zakończenia i powrotu majątku w prawowite ręce.  Do towarzystwa należeli w większości przedstawiciele inteligencji, w tym wszyscy burmistrzowie miasta Sanoka w okresie działalności „Sokoła” do 1939, urzędnicy miejscy, osoby piastujące stanowiska publiczne, nauczyciele gimnazjalni, duchowni. W 1924 towarzystwo liczyło 264 członków, a w 1939 było ich 201.

03.02.2016

Aktualności

Naszym gościem w dniu dzisiejszym była pani Anna Nowakowska osoba która mówi o sobie: „Ja wygrałam z rakiem, teraz pomogę innym”. Potrzeba i pomysł założenia grupy wsparcia lub stowarzyszenia rodził się w jej głowie od momentu choroby, gdy nie mogła znaleźć dla samej siebie pomocy, zwłaszcza w okolicy swojego miejsca zamieszkania. To właśnie Jej choroba oraz późniejsze wydarzenia które działy się wokół Niej, zaowocowały powstaniem Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „SANITAS”. Spotykając się w różnych miejscach z różnymi osobami zawsze stawia pytanie; „Czy warto płacić cenę szczęścia i życia za kilka chwil w roku w gabinetach lekarskich?” i zaraz na nie odpowiada - ja odpowiedź znam. Na dzisiejszym spotkaniu pani Ania przedstawiła zebranym troszeczkę statystyki, ale przede wszystkim uwagę słuchaczy skupiła na tym, co jest najważniejsze a mianowicie na profilaktyce. Uratowała mnie dbałość o własne zdrowie bowiem ta dbałość skierowała mnie do lekarza. Gdybym się nie badała skutków tej choroby, nie byłoby mnie teraz tutaj. Nie mówiłabym tych słów. Nie wszystko możemy w życiu przewidzieć ale na niektóre rzeczy mamy choć mały wpływ.

27.01.2016

Aktualności

Na chwilę role się odwróciły - Studenci wykładają na PWSZ ! Tematyka: działalność NKFP FOTOsynteza, makrofotografia od kuchni i makrofotografia traw i porostów. Całe szczęście, że dziedzina jest nam dobrze znana. O tym co nas pasjonuje opowiada się bez tremy. Cierpliwi słuchacze: studenci i studentki Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Staraliśmy się im przybliżyć arkana makrofotografii, zachęcić do polubienia niepozornych, pięknych w swym minimalistycznym wymiarze traw i zwrócić uwagę na porosty, które niby są wszędzie, ale nikt ich nie dostrzega. Mamy nadzieję na kontynuację współpracy z seniorami. Międzypokoleniowa wymiana idei, pomysłów może wnieść coś nowego w naszą działalność. Fotografia jest dla każdego, trzeba tylko chcieć.

mgr inż. Łukasz Łagożny
mgr inż. Łukasz Łagożny
20.01.2016

Aktualności

Na dzisiejszym spotkaniu otwartym słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku inspirowani opowieściami i przepięknymi zdjęciami pana Łukasza Łagożnego – sanockiego ultra maratończyka i zdobywcy 8-tysiączników mieli okazję odbyć swoją własną wyprawę na dach świata. Słuchając naszego gości przenieśliśmy się daleko i wysoko. Byliśmy, zatem w górach Kaukazu na Elbrusie byliśmy na Alasce by wspiąć się na górę McKinley - najwyższą górę Ameryki Północnej. Zapamiętaliśmy, że położony na Alasce szczyt oficjalnie nazywa się Denali., Ameryki północnej przenieśliśmy się do Afryki by tym razem wspiąć się na Kilimandżaro. Z Afryki poprowadzono nas w europejskie Alpy by zmierzyć się dwoma górami Mont Blank i Matterhorn. Następna wyprawa to powrót do Ameryki tym razem południowej by zmierzyć się z Aconcaguą na terenie Argentyny. No i "zeszliśmy na ziemię" na właściwy dla nas poziom. Uradowani - iż pan Łukasz nam to ułatwił a wprost umożliwił. Warto było, toteż wyraziliśmy życzenie i pragnienie by śladem Jego śladem móc i w przyszłości podążać, śledzić i na nowo przeżywać. Pokaz sprzętu, ekwipunku, uposażenia, odzieży specjalistycznej też sprawił ogromne wrażenie i podziw - takich rzeczy się nie widzi a tu można było i dotknąć i przymierzyć no i jakby wczuć się - przenieść w czasie i przestrzeni. Będziemy Panu Łukaszowi kibicować i sympatyzować, czujemy się wyróżnieni znajomością z nim i podziwiamy!

27.12.2015

Aktualności

Miłośnicy aktywnej turystyki spotkali się w dniu dzisiejszym, aby zapoznać się z nowym sposobem realizacji swojej pasji. Tym nowym sposobem spędzania wolnego czasu jest gra ta przypominająca podchody i harcerskie gry patrolowe oraz gry miejskie – od gier miejskich odróżnia ją bezobsługowość, a od podchodów dodatkowo też to, iż są one ściśle związane z konkretnymi miejscami i mają funkcje edukacyjne. Gra polega na wędrówce po tropach prowadzących do zapieczętowanych skrzyń, a ich odnajdywanie przypomina poszukiwanie skarbów. Ten rodzaj gry polegającej na odkrywaniu dziedzictwa miejsca i tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach to Questing. Przewodnikami, którzy przeprowadzili nas po tej nowej dla niektórych formie spędzania wolnego czasu na łonie przyrody lub ciekawych poznawczo terenów zurbanizowanych byli profesjonalni przewodnicy turystyczni w osobach;

17.12.2015

Aktualności

Energii do nieustającej pracy zawsze dodaje rodzina i wiara. Spotkanie z autorką wydanej przez Oficynę Wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku bogato ilustrowaną archiwalnymi fotografiami biograficznej książki „Niczego nie żałuję – wspomnienia” kol. Czesławą Kurasz (wiceprezesem SUTW) miało bardzo uroczysty charakter. W spotkaniu uczestniczyła bardzo liczna grupa przyjaciół i znajomych reprezentujących instytucje i zakłady funkcjonujące na terenie Sanoka. Wśród obecnych nie zabrakło najbliższej rodziny, która przyjechała z zagranicy. Wspomnienia są zapisem kilkudziesięciu lat życia autorki – szkoła, życie rodzinne, wszystkie szczeble kariery zawodowej oraz jej działalność społeczna. Podczas spotkania zaprezentowano fragmenty opisujące poszczególne okresy życia autorki. Dla niej zagrali przedstawiciele grupy muzycznej „Tołhaje”, której członkiem jest jej syn Damian a w jednym utworze dzięki kompilacji zaśpiewała sama autorka. Podczas spotkania autorkę odznaczono Orderem Zasłużonych dla Ziemi Sanockiej, były gratulacje, podziękowania i kwiaty. Autorka dedykowała swoją książkę dzieciom i wnukom każdemu nieznanemu sobie czytelnikowi.

04.12.2015

Aktualności


W dniu 4 XII 2015r świętowaliśmy już po raz czternasty Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Co roku inne Koło Wolontariatu przygotowuje tę uroczystość, aby mieć możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć. W tym roku rola ta przypadła Sanockiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, a uroczystość została zorganizowana w Centrum Sportowo – Dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Gospodarzem spotkania była Prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku pani Czesława Kurasz. Wydarzenie to zgromadziło wielu znamienitych gości, m.in.: włodarzy Powiatu i Miasta Sanoka, dyrektorów placówek i instytucji współpracujących z Powiatowym Centrum Wolontariatu, dyrektorów sanockich szkół ponadgimnazjalnych, opiekunów szkolnych Kół Wolontariatu, opiekunów Kół Wolontariatu przy PWSZ a także naszych wolontariuszy. Wolontariuszem Roku 2015 zostały: kol. Anna Kopiec, reprezentująca Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Maria Berdysz, uczennica II LO. Tytuł Honorowego Wolontariusza otrzymali: pan Ryszard Szypuła, dyr. Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, pan Wiesław Banach, dyr. Muzeum Historycznego w Sanoku, pan Jerzy Ginalski, dyr. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz ks. Janusz Zajdel, z-ca dyr. Caritas Archidiecezji Przemyskiej. W konkursie literackim organizowanym przez PCW pod hasłem „Autorytety we współczesnej rzeczywistości” zwyciężył „List do Julii” uczennicy Zespołu Szkół nr.1 Agnieszki Marcinik.
Prezentację multimedialną „Sześć lat działalności Koła Wolontariatu przy Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku” przedstawiła kol. Janina Sadowska. Uroczystość zakończyła część artystyczna, na która złożyły się: strofy poezji pięknie zaprezentowane przez młodą i zdolną autorkę Klaudię Chrapko, piosenki w wykonaniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sanoku oraz wspaniały pokaz tańca przygotowany przez Formację Tańca Towarzyskiego „Flamenco” działającą w Sanockim Domu Kultury. Dopełnieniem programu okazał się repertuar przygotowany przez studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz sympatyków PCW. Wiersz kol. Krystyny Radoń pt.; „Anioły” (napisany specjalnie na tę uroczystość) zaprezentowała kol. Grażyna Chytła. Panie i Panowie z zespołu "Wesoły oktet" swoim energetycznym i radosnym śpiewem porwali publiczność i przywrócili na chwilę klimat minionych lat.

Dyr. Wiesław Banach
Dyr. Wiesław Banach
25.11.2015

Aktualności

W gościnnych progach Sanockiego Muzeum Historycznego spotkaliśmy się w dniu dzisiejszym z jego dyrektorem Wiesławem Banachem - absolwentem historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, redaktorem naczelnym pisma „Impresje Muzealne”. Opublikował prace m. in. w zakresie twórczości artystów, których dzieła zostały eksponowane w sanockim muzeum. Wśród nich byli: Jan Ekiert, Jerzy Wojtowicz, Anna Turkowska, Tadeusz Turkowski, Zdzisław Beksiński, Franciszek Prochaska, Emil Krcha, Konstanty Brandel, Otto Axer, Jan Cybis, Maria Sperling, Władysław Szulc. Przedmiotem prezentacji multimedialnej była „Ekspresja dzieła Sztuki”. W czasie wspaniałego wykładu słuchacze zapoznani z jednym z podstawowych i najstarszych w rozwoju kultury językiem wypowiedzi i porozumiewania się, jakim jest ekspresja plastyczna, czyli nanoszenie bądź komponowanie na płaszczyźnie form wizualnych (rysunek, grafika, malarstwo) lub formowanie w przestrzeni trójwymiarowej z różnych materiałów m.in. wszelkiego rodzaju rzeźby. Autor wykładu zaprezentował zebranym dzieła kilku malarzy i rzeźbiarzy, które w sposób szczególny pokazywały język wypowiedzi artysty i sposób porozumiewania się z odbiorcą, czyli ekspresję dzieła sztuki.

12.11.2015

Aktualności

Na inaugurację wykładów otwartych w nowym 2015/2016 roku akademicki zaproszenie przyjął dyrektor Sanockiego Muzeum Budownictwa Ludowego Jerzy Ginalski - absolwent UJ, autor około 50 publikacji naukowych z zakresu archeologii, muzealnictwa oraz ochrony zabytków - który przedstawił zebranym słuchaczom interesującą prezentację pt.; Ginące Sacrum. Opowiedział jak niewiele pozostało na tej ziemi obiektów sakralnych różnych wyznań z lat minionych a nekropolie lasami porosły. Pogranicze polsko-słowacko-ukraińskie stanowiło siedlisko wielu narodowości: Polaków. Żydów, Słowaków, Węgrów, Łemków, Bojków, Hucułów i in. Przedmiotem prezentacji były nieistniejące w chwili obecnej cerkwie a właściwie cerkwiska zlokalizowane po obu stronach Wielkiego Działu Etnograficznego (dolina Osławy oraz pasmo Wołosania i Chryszczatej) zamieszkiwane niegdyś prze Łemków na zachodzie i Bojków na wschodzie. Po słynnej „Akcji Wisła” wsie opustoszały a w wielu przypadkach zostały spalone (deportacja ludności na ziemie zachodnie oraz tereny ówczesnego ZSRR), cerkwie również uległy spaleniu lub bezmyślnie zburzone w okresie późniejszym. Na teren cmentarzy w wielu przypadkach wkroczył las i bardzo trudno dziś je odnaleźć. Wielka szkoda, że te cenne obiekty nie zostały dokładnie zinwentaryzowanie a dotyczy to również innych obiektów kultury materialnej mieszkańców tych ziem, bowiem ich obrazy zacierają się w pamięci starszego pokolenia a młodzi nie będą mieli okazji poznać piękna obiektów kultury materialnej stanowiących kiedyś nieodłączną część krajobrazu w naszym regionie.

04.11.2015

Aktualności

Grupa słuchaczy naszego Uniwersytetu, którzy zainteresowani są ochroną przyrody oraz edukacją ekologiczną uczestniczyła w warsztatach organizowanych przez Szkołę Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 w gospodarstwie agroturystycznym „U pisarza” w Pakoszówce. Uczestnictwo w Szkole Rozwoju, Ekomarka pozwoliło słuchaczom spojrzeć na miejsce swojego zamieszkania, jako potencjał i źródło do rozwoju regionu, rozwoju własnej firmy lub prowadzenia zajęć edukacyjnych i działań społecznych. Pokłosiem tych warsztatów było spotkanie na naszym uniwersytecie w dniu 4 listopada poświęcone tworzeniu przepięknych kwiatów z jesiennych liści. Instruktorką była uczestniczka warsztatów w Pakoszówce posiadająca certyfikat kol. Małgorzata Koźma, która przekazała uczestniczkom spotkania umiejętność tworzenia bukietów kwiatowych z kolorowych jesiennych liści.

Od lewej: Andrzej Pańko – Prezes Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im Jana Grodka w Sanoku; Iga Dżochowska - Prezes Fundacji Polsko-Japońskiej "YAMATO", Dyrektor Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu; Josh Desantis - Vice Chairman NPO Leap High 28;  Masayo Akiyama - osoba towarzysząca;  Atsuko Ogawa - Pianistka, Promotor kultury japońskiej w Polsce przy Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu;  Koji Soma - Profesor Honorowy Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego Mołdawii, Prezes Instytutu Badan na Rzecz Pokoju w Kobe;  Yoshiko Funakura – International VIP Club the University of Tokio.
Od lewej: Andrzej Pańko – Prezes Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im Jana Grodka w Sanoku; Iga Dżochowska - Prezes Fundacji Polsko-Japońskiej "YAMATO", Dyrektor Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu; Josh Desantis - Vice Chairman NPO Leap High 28; Masayo Akiyama - osoba towarzysząca; Atsuko Ogawa - Pianistka, Promotor kultury japońskiej w Polsce przy Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu; Koji Soma - Profesor Honorowy Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego Mołdawii, Prezes Instytutu Badan na Rzecz Pokoju w Kobe; Yoshiko Funakura – International VIP Club the University of Tokio.
14.10.2015

Aktualności

uroczystość otwarcia wernisażu
uroczystość otwarcia wernisażu
04.10.2015

Aktualności

W dniu dzisiejszym w Domu rekolekcyjno - formacyjny Caritas Archidiecezji Przemyskiej na terenie miejscowości Zboiska podczas Dnia Otwartego przeprowadzono wernisaż prac malarskich, które powstały w czasie pierwszego pleneru malarskiego "U progu jesieni" kierunku plastycznego naszego Uniwersytetu w dniach 14-18 września br.

uroczysta inauguracja
uroczysta inauguracja
01.10.2015

Aktualności

Dorocznym zwyczajem wspólnie z władzmi i studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w dniu dzisiejszym zainugurowali nowy 2015/2016 rok akademicki.

uczestnicy szkolenia warsztatowego
uczestnicy szkolenia warsztatowego
24.10.2014

Aktualności

Szkoła Rozwoju Ekomarka - to cykl szkoleń dedykowany aktywnym osobom poszukującym pomysłu na rozwój w regionie Natura2000. Do udziału w niej zaproszono 15 przedstawicieli naszego Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Szkolenie warsztatowe prowadzone jest przez przedstawicieli Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa realizujących projekt Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa w Gospodarstwie Agroturystycznym „U Pisarza” zlokalizowanym na terenie Pakoszówki.
W ramach Szkoły Rozwoju Ekomarka odbędą się spotkania obejmujące:
1. Natura, 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności,
2. Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolno środowiskowych
3. Budowanie ekomarki / produktu / marki lokalnej

17.06.2015

Aktualności

W 2015 roku przypada 40. rocznica założenia pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jego inicjatorką i założycielką była prof. Halina Szwarc – lekarz medycyny, geriatra, naukowiec, wykładowca akademicki i społecznik. To właśnie jej zawdzięczamy dynamiczny rozwój ruchu UTW w Polsce. Dzięki inicjatywie prof. Haliny Szwarc UTW stały się ważnym ruchem społecznym, nie tylko w dużych aglomeracjach, ale również na terenie całej Polski. Obecnie w kraju jest ok. 160 tys. słuchaczy w 520 UTW. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w przyjętej uchwale., przekonany o szczególnym znaczeniu świadectwa życia, misji i osiągnięć profesor Haliny Szwarc oraz wyjątkowej roli Uniwersytetów Trzeciego Wieku we współczesnej Polsce i ich znaczeniu dla edukacji i aktywności społecznej osób starszych, oddał hołd profesor Halinie Szwarc.

27.05.2015

Aktualności

Dzisiejszy otwarty wykład dodatkowo o prezentację wzbogaciła pani Monika Ochwat-Marcinkiewicz reprezentująca Stowarzyszenie Ekopsychologia w Zakliczynie, która przybliżyła słuchaczom mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej.

20.05.2015

Aktualności

Woda z gazem czy bez gazu? Czy oczyszczać wodę z kranu? Pić wodę w szkle czy plastiku? Woda, a napoje izotoniczne i hipotoniczne, kiedy je pić? Jaką wodę podawać dzieciom? Odpowiedzi na te pytania i nie tylko otrzymaliśmy dzisiaj na wykładzie otwartym "Jak nawodnić i oczyścić organizm" przeprowadzonym przez mgr Elżbietę Sobieszczuk. Dowiedzieliśmy się m.in., że nasz organizm składa się z wody, 70% mężczyźni, 60% kobiety. Jednak wraz z wiekiem tracimy wodę z tkanek miękkich np. skóra, mięśnie, narządy wew. oraz z tkanek twardych, czyli kości i pozostaje w naszym organizmie ok. 45 - 50 % wody. Pamiętać musimy, że woda to życie, w ludzkim organizmie wszystkie procesy i reakcje biomechaniczne bez wody nie mogłyby się odbywać. Woda wspomaga i gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu, dlatego nie jest obojętna kwestia ile jej pić? A pić należy jej tyle, aby nie zaburzyć wymienionych procesów. Minimalna ilości wody wypijanej przez kobiety to 2, 5 litra wody dziennie, mężczyźni 3, 5 litra. Bez jedzenia możemy wytrzymać 20-30 dni, a bez wody tylko kilka. Należy pamiętać również o tym, co spożywamy. Aby mieć energię i zachować zdrowie, potrzeba naturalnego pożywienia – to prawda powszechnie znana, jednak jak się okazuje – w praktyce potrafi nastręczyć trudności – to również było tematem wykładu.

29.04.2015

Aktualności

Jednoliścienny sukulent liściowy (330–400 gatunków) występujący w stanie naturalnym na terenach Półwyspu Arabskiego, Afryki i Madagaskaru przyjmujący formy drzewiaste, krzewiaste, byliny, niekiedy liany – to Aloes. W krajach o zimniejszym klimacie, jakim jest Polska uprawiany, jako roślina doniczkowa. Gatunkiem posiadającym własności fitochemiczne predysponujące do wykorzystania w lecznictwie i kosmetyce jest Aloes zwyczajny, aloes barbadoski (Aloe vera (L.) Burm. f.) bowiem jego miąższ zawiera ponad 140 biologicznie czynnych składników. Podczas dzisiejszego spotkania słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku o wszechstronnym zastosowaniu wyrobów z tej rośliny oraz dobroczynnym działaniu aloesu na organizm człowieka przekonywały menadżer Lucyna Toczek i supervisor Helena Stec – reprezentujące Forever Pl.

Ziemia Sanocka
Ziemia Sanocka
22.04.2015

Aktualności

Ziemia sanocka (łac. Terra et Districtus Sanociensis) obejmowała południowo-zachodnią część województwa ruskiego w dorzeczu górnego i środkowego Sanu, od jego źródeł po Dubiecko, oraz w dorzeczu górnego Wisłoka. Od północy i wschodu graniczyła ziemia sanocka z ziemią przemyską, od zachodu z województwem krakowskim (powiat biecki), i sandomierskim (powiat pilzneński). Była to, zatem jedna z większych ziem I Rzeczypospolitej. W jej skład wchodziły późniejsze powiaty: sanocki, brzozowski, leski oraz część turczańskiego, krośnieńskiego i rzeszowskiego. Koło Krosna schodziły się wówczas granice trzech województw I Rzeczypospolitej. W roku 1665 ziemia sanocka liczyła 371 wsi i 12 miast i miasteczek. Właśnie o świętych i błogosławionych pochodzących z tych ziem lub tych, którzy tu spędzili część swego życia (a było ich 11-tu) w dniu dzisiejszym opowiadał nam proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego ks. Prałat dr Andrzej Skiba.

25.03.2015

Aktualności

Bieszczadzkie wędrówki Św. Jana Pawła II. Zakończyła się „Akcja Wisła” w Bieszczadach pozostały opustoszałe, wypalone wsie, sczerniałe reszki chałup, popadające w ruinę coraz mniej liczne już cerkwie i zarośnięte wysoką trawą cmentarze. Na tą niegościnną ziemię od 4 do 20 września 1952 przywędrował wraz z pięcioma osobami z tzw. "chórku" gregoriańskiego, utworzonego ze studentów przy kościele św. Floriana w Krakowie ks. Karol Wojtyła. Trasa była jednak ciężka, bo wiele szlaków i leśnych duktów pozarastało i niejednokrotnie zbaczali z drogi lub robili przecinki. Górskimi i nie tylko szlakami przeszli ze Stróż do Baligrodu i tak to się zaczęło.

19.03.2015

Aktualności

Wysoka świadomość społeczna oraz kampanie medialne nie stanowią bariery dla oszustów i złodziei, bowiem cały czas dochodzi do oszustw i kradzieży na szkodę osób starszych. Przestępcy wykorzystują ich naiwność i brak ostrożności. Niestety do takich przestępstw dochodzi również na terenie naszego powiatu oraz miasta. Chcąc zapobiec tego typu zjawiskom policjanci Komendy Powiatowej Policji w Sanoku już od dłuższego czasu informują mieszkańców o zagrożeniach spotykając się z nimi przy różnych okazjach. Jedną z takich okazji było dzisiejsze spotkanie na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku, którego współorganizatorem był Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na spotkaniu zaprezentowane zostały materiały dydaktyczne dotyczące popełnianych czynów zabronionych na osobach starszych, ze szczególnym uwzględnieniem oszustw dokonywanych metodą na wnuczka czy policjanta. Mowa była też o sposobach unikania zagrożeń jakie czekają na seniora.

05.03.2015

Aktualności

Na dzisiejszym otwartym wykładzie spotkaliśmy się z geriatrą – dr nauk med. Alicją Klich-Rączką, która omówiła dwie jednostki chorobowe a mianowicie choroby reumatyczne i choroby onkologiczne.
Z zainteresowaniem wysłuchano wykładu o najczęściej występujących chorobach reumatycznych. Choroba zwyrodnieniowa stawów to patologia, która dotyka każdego seniora, ponieważ wiek jest główną przyczyną jej powstania - poza nim nie ma innych bezpośrednich czynników wpływających na rozwój choroby zwyrodnieniowej stawów. Dodatkowymi sprawcami tej choroby są; sylwetka, siedzący tryb życia, rodzaj pracy. Dowiedzieliśmy się również rzeczy najważniejszej a mianowicie, że największy błąd w leczeniu chorób reumatycznych (zwłaszcza zwyrodnienia stawów) to sięganie po środki przeciwbólowe (niesterydowe leki przeciwzapalne). Warto z tego wykładu zapamiętać, że niesterydowe leki przeciwzapalne nie leczą choroby, a jedynie eliminują ból. Jedynym skutecznym lekarstwem na chorobę zwyrodnieniową stawów są ruch, gimnastyka, fizykoterapia oraz masaże.
Zatem drogi słuchaczu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jeżeli cierpisz na zwyrodnienie stawów to wybierz się na spacer, idź popływać na basenie oraz bądź częstym bywalcem zabaw gdzie można potańczyć. Pamiętaj, że bierny tryb życia to wróg stawów oraz że Twoja aktywność powinna być dostosowana do indywidualnych możliwości.

kliknij w obrazek
kliknij w obrazek
26.02.2015

Aktualności

W dniu dzisiejszym członkowie Stowarzyszenia Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku mieli możliwość podsumowania działalności zarządu oraz całego Stowarzyszenia w okresie ostatniej kadencji organów wybieralnych tj. lat 2010 – 2015. Obszerną informację multimedialną z działalności Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przedstawił w imieniu ustępującego zarządu jego prezes Andrzej Pańko. Sprawozdanie złożyła również Janina Sternik przewodnicząca ustępującej komisji rewizyjnej wnioskując o zatwierdzenie sprawozdania zarządu oraz udzielenie ustępującym władzom absolutorium. Zgodnie z porządkiem Walnego sprawozdawczo – wyborczego Zebrania Członków Stowarzyszenia przeprowadzono wybory osób do organu reprezentującego „zarządu” oraz organu nadzoru „komisji rewizyjnej”, ponadto uzupełniono skład Rady Programowej Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku o dwóch nowych przedstawicieli z grona słuchaczy. W wynik wyborów i ukonstytuowania się nowych władz Stowarzyszenia przedstawia się następująco;
1. Zarząd Stowarzyszenia;
      a) Andrzej Pańko - prezes,
      b) Czesława Kurasz - wiceprezes,
      c) Ewa Rogacz - sekretarz,
      d) Krystyna Pawlak - skarbnik,
członkowie zarządu;
      e) Genowefa Zahaczewska,
      f) Maria Hnat,
      g) Jolanta Rudy,
      h) Zbigniew Sabat.
2. Komisja rewizyjna Stowarzyszenia;
      a) Lidia Garko - przewodnicząca,
      b) Zofia Chybiło - z-ca przewodniczącej,
      c) Wilhelmina Kuczma - sekretarz,
      d) Maria Ciepły - członek komisji.
Na przedstawicieli słuchaczy w Radzie Programowej Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka Walne sprawozdawczo – wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia wybrało mgr inż. Janinę Sadowską oraz mgr Julię Lubińską.
W imieniu wszystkich słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku składamy serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które w minionej kadencji wydatnie przyczyniły się do rozwoju Stowarzyszenia, a szczególnie tym, którzy byli członkami organów wybieralnych. Słowa podziękowania nalezą się również tym, którzy sprawnie przeprowadzili obrady Walnego sprawozdawczo – wyborczego Zebrania Członków Stowarzyszenia – Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka. 

21.01.2015

Aktualności

W Dniu Babci a w przeddzień Dnia Dziadka słuchacze mieli okazję wysłuchać pięknych melodii m.in.; „Gra fal” Debussy’ego, „Aidy” Verdiego, „Ognisty ptak” Strawińskiego, „Taniec wodnych nimf” z baletu Jezioro Łabędzie Czajkowskiego i „Kołysanki” Regera w połączeniu z efektownymi zdjęciami filmowymi zwierząt. Dzięki temu kolażowi mieli niezapomnianą wycieczkę do najdalszych zakątków ziemi by podglądać zwierzęta w ich naturalnym środowisku.

14.01.2015

Aktualności

Interesującą opowieść o historii malowniczo położonej miejscowości Poraż przedstawił zebranym słuchaczom w dniu dzisiejszym nasz kolega mieszkaniec tej miejscowości - Tadeusz Kruczek. Poczynając od czasów zamierzchłych tj. powstania pierwszej osady w leśnej głuszy poprzez następne wieki do dnia dzisiejszego. Jako nieliczni mieszkańcy tej miejscowości uniknęli następstw „Akcji Wisła” i nie zostali wysiedleni, zatem po dzień dzisiejszy trwa w Porażu ciągłość tradycji ściśle związaną ze zmianami, jakie zachodziły w minionym czasie. W czasach nam współczesnych mieszkańcy tej miejscowości związani byli ekonomicznie w zakładami przemysłowymi na terenie Sanoka i Zagorza w tj; z Autosanem, Stomilem, Polska Koleją.

07.01.2015

Aktualności

Kolejnymi wykładami w ramach projektu Stowarzyszenia MANKO z Krakowa były dwa referaty; lek. med. Tomasza Sobalskiego - 1. pt.;  "Geriatria", 2. pt.; "Cukrzyca" .

17.12.2014

Aktualności

Kolejnymi wykładami w ramach projektu Stowarzyszenia MANKO z Krakowa były dwa referaty; „Miażdżyca” prof. dr hab. Mieczysława Pasowicza oraz "Nadwaga i otyłość" dr hab. Małgorzaty Malczewskiej-Malec.

10.12.2014

Aktualności

Na dzisiejszym otwartym wykładzie pani mgr Lidia Mackiewicz-Adamska - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pokazała nam jak niewinny z pozoru początek ma dramatyczny koniec. Chęć szybkiej poprawy nastroju, dodawanie sobie pewności siebie, zabicie na moment nudy lub bólu życia a potem uzależnienie. Wiemy jak trudno jest samemu wyjść z piekła nałogu czy współuzależnienia. Jeszcze trudniej bez pomocy fachowca. Istnieją na szczęście placówki oferujące konsultacje psychologiczne dla osób uzależnionych oraz zajęcia psychoedukacyjne dla ich rodzin. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa szczegółowo zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi organom państwowym i samorządowym. Zadania te wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, która obejmuje m.in.;
   • Motywację do powstrzymywania się od spożywania alkoholu poprzez tworzenie warunków sprzyjających realizacji najpilniejszych potrzeb każdego człowieka,
   • Ograniczanie dostępności alkoholu poprzez m.in.; ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów alkoholowych przeznaczanych do spożycia,
   • Działalność wychowawczą i informacyjną;
   • Poddanie osób uzależnionych od alkoholu leczeniu, rehabilitacji i reintegracji społecznej poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego;
   • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, jako jednemu z negatywnych następstw nadużywania alkoholu;

03.12.2014

Aktualności

Wydarzeniem promującym zdrowie zorganizowanym przez słuchaczy biorących udział w zajęciach gimnastyki zdrowotnej na sali gimnastycznej i basenie – z wykorzystaniem przysłanych z Krakowa materiałów (poradnik, CD) było dzisiejsze spotkanie z przedstawicielkami „NATUR HOUSE”. Panie mgr Elżbieta Szelest oraz mgr Monika Dawida przedstawiły zebranym w auli Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku - zasady zdrowego odżywiania i żywienia w jednostkach chorobowych. Dowiedzieliśmy się, że właściwe odżywianie nie jest ani skomplikowane, ani wymagające. Wystarczy wyeliminować złe nawyki żywieniowe i nauczyć się kilku zasad zdrowego żywienia a mianowicie;

26.11.2014

Aktualności

"Uniwersytet Trzeciego Wieku/ Klub Seniora promujący zdrowie" to projekt Stowarzyszenia MANKO z Krakowa w ramach, którego promuje się zdrowy styl życia. W tym projekcie przygotowano m.in. jest specjalny poradnik zdrowotny wraz z płytą CD, na której znajdują się wykłady dotyczące problematyki chorób cywilizacyjnych.
Nasz Uniwersytet przystąpił do powyższego projektu i w dniu dzisiejszym zainaugurowany został cykl wykładów „Seniorze, zadbaj o swoje zdrowie”. Pierwszymi wykładowcami na naszym otwartym wykładzie byli;
dr Marek Zieliński, który mówił w swoim wykładzie o osteoporozie, natomiast prof. dr doc. Mieczysław Pasowicz przedstawił problematykę nadciśnienia tętniczego.

19.11.2014

Aktualności

"Las - wszechstronna spiżarnia" - to temat wykładu przygotowany przez zarząd SUTW. Obszar powierzchni ziemi porośnięty zwartym drzewostanem wraz ze zwierzętami w nim żyjącymi - poddane różnym czynnikom przyrody nieożywionej nazywamy lasem. W lesie żyje wszystko, co jest potrzebne do egzystencji człowieka. Poza czystym powietrzem las jest pełen zwierzyny i roślin. Las żywi i leczy. W lesie rosną zioła, z których robi się preparaty lecznicze. W lesie jest mnóstwo owoców roślin, z których można robić przepyszne dania i przetwory. Las jest pełen grzybów. W lesie można upolować dziką zwierzynę czy ptactwo. W lesie, zatem znajdujemy produkty potrzebne w kuchni. Można, zatem śmiało powiedzieć, że las jest wielką wszechstronną spiżarnią.

12.11.2014

Aktualności

"Ikona - Geneza - Historia – Ikonografia" - to kolejne spotkanie gościnnej Sali Gobelinowej sanockiego zamku. Prezentacja i wykład mgr Katarzyny Winnickiej – kierownika działu ikon Muzeum Historycznego pozwoliły zrozumieć nam jak narodził się obraz sakralny zwany ikoną – wyobrażający postacie świętych oraz sceny z ich życia, co było jego pierwowzorem. Na dzisiejszym spotkaniu dowiedzieliśmy się, jaka jest technika i zasady malowania ikon. Wiemy już o perspektywie, barwie i teologii ikony. Poznaliśmy rodzaje przedstawień. Dowiedzieliśmy się, że braki finansowe nie pozwalają na poddanie restauracji tych bezcennych przedmiotów kultu posiadających wielką wartość artystyczną będących w posiadaniu sanockiego muzeum.

06.11.2014

Aktualności

Inauguracja otwartych wykładów w nowym roku akademickim 2014/2015 miała miejsce w Muzeum Historycznym w Sanoku. W Sali Gobelinowej słuchacze wzięli udział w spotkaniu pasterskim zorganizowanym przez Porozumienie Karpackie. Przybyli na spotkanie mieli możliwość wysłuchania i obejrzenia prezentacji pt. „Tradycje pasterskie Karpatach” – przygotowanej przez przedstawiciela Związku Podhalan – Oddział Górali Śląskich i Porozumienia Karpackiego Józefa Michałka, pt. „Szanse rozwoju małych gospodarstw rolnych w świetle nowego PROW 2014 -2020” – przygotowanej przez pracownika PWSZ w Sanoku Grzegorza Pińczuka, pt. „Historia pasterstwa w Tatrach” – przygotowanej przez Adama Kitkowskiego reprezentującego Związek Podhalan oraz pt. „Turystyczne i kulinarne aspekty funkcjonowania pasterstwa w Bieszczadach” omówione przez Piotra Kutiaka pracownika Urzędu Miasta Sanoka.

29.10.2014

Aktualności

W ramach grantu „Wspólny głos Podkarpackich UTW” do Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego przyjechały w dniu 29 listopada delegacje z 16 UTW Podkarpacia. Konferencję zorganizował Rzeszowski UTW wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół UTW w Rzeszowie a prowadziła prezes UTW Danuta Kamieniecka Przywara. Delegaci uzgodnili i uchwalili treść Deklaracji o utworzeniu Podkarpackiego Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Regulamin Porozumienia. Następnie odbyły się dwie serie przydatnych organizacjom szkoleń. W końcowej sesji przedstawiciele UTW uchwalili wnioski w sprawie form działania, deklarację końcową i wybrali zarząd Porozumienia.

02.10.2014

Aktualności

Przedstawiciele koła wolontariatu SUTW, jak co roku wraz z młodzieżą sanockich szkół ponad gimnazjalnych i studentów PWSZ – członków Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku uczestniczyli w dwudniowym Szkoleniu w ośrodku Caritas diecezji przemyskiej w Zboiskach.

01.10.2013

Aktualności

Dorocznym zwyczajem jak nakazuje tradycja wspólnie z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Sanoku uroczyście inaugurowaliśmy nowy 2014/2015 rok akademicki. Tę podniosłą uroczystość rozpoczęła masz w sanockiej Farze. Następnie w Sanockim Domu Kultury przeprowadzono oficjalną część inauguracji, której przewodniczyła doc. dr Elżbieta Cipora – Rektor PWSZ. Obecność przedstawicieli władz administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji, którzy licznie zaszczycili swą obecnością naszą doroczną uroczystość odbieramy, jako wyraz uznania dla dorobku PWSZ i SUTW. Wykład inauguracyjny pt. „Czy usłyszymy jeszcze kastratów” wygłosił pracownik tut. PWSZ prof. dr hab. Grzegorz Oliwa.

kliknij w obrazek
kliknij w obrazek
06.06.2014

Aktualności

Przystępując do realizacji zadania zleconego przez Powiat Sanocki w dziedzinie turystyki w dniu 6 czerwca 2014 r. zorganizowaliśmy wyjazd studyjny do Bolestraszyc, Krasiczyna i Przemyśla pt "Edukacja międzypokoleniowa poprzez kreatywne spędzanie wolnego czasu”. W jednodniowej integracyjnej wycieczce edukacyjnej wzięło udział 51 osób – stanowiących dwie grupy i dwa pokolenia. Jedna grupa to osoby w wieku powyżej 60 lat - słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy wykazują się dużym zapałem i zaangażowaniem połączonym z silną motywacją, a także chęcią uczenia się nowych rzeczy oraz poszerzania i aktualizowania już posiadanych wiadomości. Druga grupa to uczniowie sanockiego Gimnazjum nr 4, którym ta w/wym. grupa seniorów jest w stanie przekazać własne doświadczenie życiowe umożliwiające młodym ludziom ominięcie oczekujących nieprzyjemnych niespodzianek. Nasza wizyta w bolestraszyckim Arboretum pozwoliła uczestnikom nie tylko poznać ciekawe gatunki fauny i flory, ale również zobaczyć, w jaki sposób udostępniono przepiękną kolekcję osobom niepełnosprawnym. Wyśmienity przewodnik po krasiczyńskim zamku uzmysłowił uczestnikom wycieczki ogram prac, jakie musiały być wykonane i jakie jeszcze czekają obecnego właściciela tego historyczne obiektu, aby go doprowadzić przynajmniej w jakiejś części do świetności jego przedwojennych właścicieli. Pobyt w Przemyślu pozwolił na szczególną atrakcję a mianowicie jazdę sankami po zboczu Zniesienia. Dzięki uprzejmości przemyskiego przewodnika pana Andrzeja Pomorskiego mieliśmy okazję w bardzo telegraficznym skrócie zapoznać się z historią tego pięknego miasta i jego zabytkami. Finałem tej jednodniowej wyprawy było „Wiosenne spotkanie z kulturą japońska”. Podczas spotkania w siedzibie Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu mieliśmy niezapomnianą okazję spotkać się z przedstawicielkami Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu. Gospodarze spotkania – pani Iga Dżochowska dyrektor CKJ oraz jej współpracownicy – przygotowali dla nas pokaz tradycyjnego tańca japońskiego, ceremonię zielonej herbaty oraz nakładanie kimona. Spotkanie zakończył recital fortepianowy wspaniałej pianistki pani Atsuko Ogawa.

04.06.2014

Aktualności

Składając serdeczne podziękowania przedstawicielom współpracujących z nami placówek oświatowych naszego miasta, przedstawicielom wykładowców oraz słuchaczom wyróżniającym się w codziennej działalności naszego Stowarzyszenia - zakończyliśmy kolejny 7 już rok akademicki. Na wstępie uroczystości z-ca dyrektora Gimnazjum nr 2 w Sanoku mgr Wacław Bojarski oraz przedstawiciel Fundacji „Czas Nadziei” Rafał Jasiński zaprosili zebranych na 2 Wielki Piknik Rodzinny, który odbędzie się w sanockim Skansenie w dniu 8 czerwca 2014 r. o godz. 14:00. Następnie Prorektor ds. Rozwoju i Nauki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku dr Anna Opar odczytała list JM Rektora PWSZ. Podczas uroczystości kilku naszych słuchaczy otrzymało pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w zajęciach.

28.05.2013

Aktualności

Zadbaj o siebie – z takim oto wezwaniem przybyły dziś na spotkanie w ramach otwartych wykładów przedstawicielki sanockiej firmy „DermaDent”. Podczas kilkunastominutowego filmu reklamującego tą firmę słuchacze mieli możliwość zapoznać się szeroką gamą zabiegów z kosmetologii, endermologii i medycyny estetycznej. Wyposażone w nowoczesny atestowany sprzęt do wykonywania różnorodnych zbiegów odmładzających i upiększających gabinety oraz profesjonalny personel są gwarancją najlepszego standardu zabiegów. Miła atmosfera oraz pełna satysfakcja klientów oraz dyskrecja to dewiza tej firmy. Właścicielka firmy pani mgr Halina Pikus oraz jej współpracowniczki omówiły całą paletę oferowanych zabiegów medycyny estetycznej, najskuteczniejsze metody likwidowania tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki, ujędrnianie skóry oraz odprężające i regenerujące zabiegi SPA. Aby byś pięknym i zdrowym należy pamiętać o właściwym odżywianiu i gimnastyce oraz uzupełnić to zabiegami endermologii na ciało i twarz, mezoterapią, terapią ultradźwiękami połączonymi z koloroterapią i biorezonansem, peelingiem itp. Zdaniem wykładowczyń każdy zabieg to prawdziwy relaks i przywracający wewnętrzną równowagę. Terapie łagodzące skutki życia w ciągłym biegu, rozluźniające napięte mięśnie, niwelujące objawy stresu i ułatwiające odnalezienie spokoju opierają się na autorskim połączeniu wybranych procedur kosmetycznych i specjalnych, pobudzających technik masażu. To także energetyczne pobudzenie ciała i odświeżenie skóry przed ważnym spotkaniem czy na zakończenie męczącego dnia. Pozytywny nastrój i przypływ energii oraz rozświetlona i zdrowa skóra - efekty utrzymują się jeszcze długo po zabiegu.

kiliknij w obraz
kiliknij w obraz
21.05.2014

Aktualności

Na zaproszenie zarządu na dzisiejsze spotkanie przybył Starosta Powiatu Sanockiego mgr inż. Sebastuian Niżnik z obszerną informacją dotyczącą ”Nocy kultury Galicyjskiej” przeprowadzanych kolejny raz. Podczas spotkania mieliśmy okazję zobaczyć fragmenty filmów nakręconych przez sanockich adeptów sztuki rezyserskiej którzy umiejętności nabyli podczas warsztatów reporterskich prowadzonych przez Wojciecha Barczaka, reżysera i reportera Ekspresu Reporterów TVP. Przedstawione filmiki uzmysłowiły zebranym słuchaczom jak wiele przedsięwzięć inwestycyjnych przy pomocy środków unii europejskiej udało się w ostatnim okresie zrealizować np. remont ulic Kościuszki i Jagiellońskiej, budowa nowych obiektów sanockiego szpitala i remonty modernizacyjne starych budynków, budowa skrzydła sanockiego zamku oraz rewitalizacja wzgórza zamkowego, budowa galicyjskiego runku, itp. Wspomniane inwestycje pozwoliły poprawić, jakość życia mieszkańców powiatu w tym miasta Sanoka a także w sposób znaczący uczyniły miasto Sanok bardziej atrakcyjnym i przychylnym turystom.

dwór ze Święcan
dwór ze Święcan
14.05.2014

Aktualności

Na zaproszenie dyr. Jerzego Ginalskiego słuchacze naszego uniwersytetu spotkali się w sanockim skansenie. Gospodarz spotkania przedstawił zebranym kilkunastominutowy film dokumentujący rozbudowę tego muzeum na przestrzeni ostatnich lat. Przeprowadzona dzięki pozyskaniu środków finansowych rozbudowa pozwala dzięki szerokiej ofercie imprez przyjmować znaczne ilości zwiedzających. Szczególne znaczenie miało utworzenie rynku galicyjskiego, który prezentuje środowisko, w jakim upływało codzienne życie mieszkańców galicyjskiego miasteczka. To właśnie tu zgromadzono obiekty reprezentujące instytucje i zakłady rzemieślnicze charakterystyczne dla małych miasteczek oraz normalne domy mieszkalne. To właśnie ta sceneria pozwala przeprowadzać tu wiele imprez jak np.; Jarmark Bożonarodzeniowy, Niedziela Palmowa, Jarmark Folklorystyczny i t p.; czyniąc to miejsce szczególnie atrakcyjnym. Następnie zebrani udali się do udostępnionego do zwiedzania dworu ze Święcan koło Jasła, zbudowanego rękami wiejskiego cieśli Sochy (sygnowany na jednej z belek na rok 1861). Jest to kubaturowo największy obiekt w sanockim skansenie, liczy sobie, bowiem 400 m2 i składa się z jedenastu pomieszczeń.

07.05.2014

Aktualności

Narodem nazywamy wspólnotę ludzi, którzy posiadają pewne wspólne cechy i odczuwają przynależność do owej wspólnoty. Ludzie nazywający się narodem posiedli uczucie, które nazywamy świadomością narodową. Świadomość narodowa spaja ludzi, mimo ich różnic, w całość, tworząc specyficzną zbiorowość, którą określamy właśnie mianem narodu. Owymi cechami, które często decydują o powstaniu narodu są m.in.: wspólna kultura, dzięki której czujemy się członkami danej grupy, wspólna religia, wspólny język, który pozwala nam komunikować się. Jedna z teorii powstawania państwa mówi, że państwo jest wynikiem podboju plemion, które dominując i podbijając inne stworzyły system podziału na rządzonych i rządzących. Powstanie państwa ma także na celu utrwalenie władzy zdobywców. Obie wymieniowe formy współżycia ludności na danym obszarze geograficznym kształtuję się wiele lat a nawet stuleci. W czasie dzisiejszego wykładu dr Piotr Uruski omawiając genezę powstawania państwa znanego z historii, jako Ruś – skupiająca plemiona Słowian wschodnich – wspomniał o niewątpliwym wpływie Waregów na kulturę wschodniej Słowiańszczyzny, ponieważ w czasie ich infiltracji tych terenów istniały tu pierwsze organizmy protopaństwowe. Drugim ośrodkiem mającym ogromne znaczenie na Ruś było cesarstwo bizantyjskie oraz religia po przyjęciu przez nią chrztu. Dostępność tego obszaru poprzez żeglowne rzeki od morza Bałtyckiego i Czarnego umożliwiała prowadzenie handlu a tym samym ułatwiała przenikanie kultur zachodniej i bizantyjskiej. Wieloletnie zabiegi dyplomatyczne oraz pomoc w rozwiązywaniu wewnętrznych konfliktów w cesarstwie bizantyjskim pozwoliły Rusi na uniezależnienie się od wpływów cesarstwa. Wewnętrzne konflikty były przyczyną upadku wcześniejszych potęg gospodarczych i militarnych jak; Grecja, cesarstwo Rzymskie, cesarstwo bizantyjskie, co pozwoliło Rusi uznać się spadkobierczynią i następczynią tych minionych potęg współczesnego jej świata.

Mandylion
Mandylion
23.04.2014

Aktualności

Magiczna podróż po zbiorach sanockiego Muzeum Historycznego. Słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kolejny już raz gościli na zaproszenie dyrektora Wiesława Banacha w Sali Gobelinowej sanockiego zamku. Dyrektor przedstawił zebranym problemy, jakie musiały zostać przełamane podczas rozbudowy sanockiego zamku począwszy od prac projektowych poprzez budowlane kończąc na urządzaniu powierzchni wystawienniczej. Wiele debat i uzgodnień należało przeprowadzić, aby bryła architektoniczna zamku uzyskała dzisiejszy kształt. Rozbudowa zamku była możliwa dzięki zapisowi testamentowemu wspaniałego sanoczanina, jakim był Zdzisław Beksiński oraz środkom finansowym pozyskanych z różnych źródeł. Całość nowego południowego skrzydła zamku przeznaczona jest na pokazanie twórczości tego artysty. Sanockie muzeum znane jest ze zbiorów ikon – ikon, które w sposób idealny pokazują kanon tego rodzaju sztuki sakralnej. Jako przykłady tego wspaniałego zbioru pokazane zostały zebranym m.in.; Chrystus Pantokrator, (2 połowa XV w., z Nowosielec), Matka Boska Hodegetria, (1 połowa XVI w, z Paniszczewa), Mandylion, (1664 r., z Jankowiec). Omawiając sztukę sakralną dyr. Banach pokazał zebranym jak wielkie znaczenie w tworzeniu tego rodzaju sztuki mają przekazy ewangelistów oraz relikwie chrześcijańskie;

szarotka
szarotka
09.04.2014

Aktualności

Na dzisiejszym otwartym wykładzie gościliśmy pracownika naukowego Instytutu Rolnictwa PWSZ w Sanoku dr Mariana Szewczyka. Motywem przewodnim jego wykładu była roślinność górska Polski. Na wykładzie dowiedzieliśmy się m.in.; że to głownie warunki geograficzne decydują o tym, jakie i gdzie rosną gatunki roślin. Zatem szerokość geograficzna, kierunek przebiegu pasma górskiego i jego wysokość, kierunek wiatrów, ilość opadów rocznych, długość okresu wegetacyjnego oraz wystawa zbocza, (która decyduje m.in.; o niesymetrycznym układzie pięter roślinności w górach). W naszych górach wyróżniamy następujące piętra; pogórza, regla dolnego, regla górnego, kosodrzewiny, halne i turniowe a w Bieszczadach piętro połonin. Słuchacze mieli możliwość obejrzenia ślicznych fotografii roślin charakterystycznych dla poszczególnych pięter roślinności górskiej.

dr inż. Stanisław Grochmal
dr inż. Stanisław Grochmal
02.04.2014

Aktualności

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy cykl spotkań z dr inż. Stanisławem Grochmalem, które przeprowadzone zostały w tym roku akademickim. Ostatnim z tematów była „Ekonomia komunii - propozycja Ruchu Focolari”. Celem rozwoju Ekonomii Komunii jest dążenie do integralnego rozwoju ludzkiego. Integralny rozwój dotyczy trzech wymiarów: materialnego, społeczno-relacyjnego (potrzeba dóbr relacyjnych) oraz  duchowego. Prawdziwa jej nowość polega; na połączeniu efektywności zarządzania z solidarnością wobec ubogich; na wprowadzeniu zasady bezinteresownego daru do ekonomii; na promowaniu kultury dawania; a przede wszystkim na postawieniu osoby ludzkiej w centrum wszystkich relacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa, dążąc do jej integralnego rozwoju, z zachowaniem ekonomicznych zasad przedsiębiorczości. Aby zrealizować te cele Chiara Lubich zwróciła się do członków Ruchu z apelem, aby tworzyli nowe firmy lub przekształcali już istniejące, których właściciele w pełnej wolności decyzji przeznaczać będą zyski; na zrównoważony i stały rozwój swoich przedsiębiorstw; na zaspokojenie potrzeb ludzi żyjących w niedostatku (utrzymanie, edukacja, leki, własna działalność) dopóki nie znajdą pracy lub nie rozpoczną własnej działalności; na formację osób o nowej mentalności do rozszerzania i promowania idei ekonomii komunii i życia duchowością jedności: (programy edukacyjne, publikacje, formacja duchowa, kształcenie i wychowywanie do kultury dawania, rozwój doktryny naukowej).

braterstwo
braterstwo
26.03.2014

Aktualności

Czy to możliwe stać się bratem powszechnym? Czy można wierzyć każdemu napotkanemu człowiekowi? Co najważniejsze czy można kochać każdego człowieka, którego napotkamy na swojej drodze życia? Dzisiejsze społeczeństwa tak podzielone, że przejawy sympatii, współczucia i próby zrozumienia drugiej osoby odbierane są, jako zdrada samego siebie. Żyjemy w świecie, gdzie toczy się walka cywilizacji, w związku, z czym, trzeba troszczyć się i wspierać tę własną. Tym właśnie zagadnieniom poświęcony był dzisiejszy wykład dr inż. Stanisława Grochmala pt.; Powszechne braterstwo”. Jako wstęp do rozważań przytoczono słowa papieży kościoła rzymskiego (i nie tylko) mówiące jak należy rozumieć braterstwo dla drugiego człowieka.

19.03.2014

Aktualności

Dnia 19 marca br. na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sanoku odbyły się warsztaty połączone z wykładem z zakresu treningu pamięci i twórczego myślenia oraz rozwoju osobistego, pod dumnie brzmiącym tytułem " JA SIĘ NIE STARZEJE, JA SIĘ ROZWIJAM". Wzięli w nich udział słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Warsztaty przeprowadził dziennikarz, specjalista i praktyk w dziedzinie wszechstronnego rozwoju możliwości umysłowych człowieka, autor bestselerowych książek, twórca cyklu audycji "HiMemory! Pięć minut dla pamięci", programu Memoriad Szkolnych, Mistrostw Polski W Zapamiętywaniu, Wakacyjnych Szkół Trningu Pamięci, Tworczego Myślenia i Rozwoju oraz założyciel niepublicznej placówki oświatowej Akademia ECCE HOMO XXI - Marek Szurawski. Warsztaty miały na celu naukę wykorzystywania w praktyce zasad pobudzenia potencjału mózgu oraz odkrywanie jego nowych możliwości. Dodatkowo przekazana przez wykładowcę wiedza miała wprowadzić korzystne zmiany w swoim życiu, ułatwić je, zwalczając problemy codzienności, ustalić nowe cele na przyszły czas, przygotować się do możliwie długiej aktywności zawodowej i zbudować podstawy satysfakcjonującego, radosnego i pełnego życia. Szkolenie podzielone było na dwie części: wykładową i szkoleniową. Szczególnie zaskakująca dla uczestników okazała się ta druga. Słuchacze mogli na własnym przykładzie zweryfikować trafność metody zapamiętywania, przez porównanie wyników ćwiczeń przeprowadzonych na początku warsztatów z tymi samymi powtórzonymi pod koniec zajęć. Wyniki były zaskakujące i co najważniejsze wielce zadawalające.

18.03.2014

Aktualności

W dniu dzisiejszym odbyło się walne zebranie Sprawozdawcze naszego Stowarzyszenia, na którym przedstawione zostały; sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 r. oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej po badaniu prawidłowości prowadzenia dokumentacji oraz finansów Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oba te sprawozdania zostały przyjęte a na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia udzieliło Zarządowi absolutorium. Dodatkowo dostosowując Statut Stowarzyszenia do zmienioch przepisów prawa wprowadzono w nim niezbędne zmiany.

te obszry decydują o Twoim szczęściu
te obszry decydują o Twoim szczęściu
12.03.2014

Aktualności

Jak co roku w marcu dzisiaj spotkaliśmy się z lekarzami sanockiego szpitala, aby posłuchać wykładów dotyczących mózgu. Ordynator oddziału neurologii Agata Ściborowicz przedstawiła zebranym znaczenie snu dla zdrowia człowieka. Dyrektor szpitala Adam Siembab w swoim wystąpieniu opowiedział zebranym jak na przestrzeni wieków filozofowie i inni uczeni rozumieli szczęcie oraz w jaki sposób udało się w naszym mózgu zlokalizować miejsca decydujące o intensywności jego przeżywania.

mur Hadriana
mur Hadriana
05.03.2014

Aktualności

Słuchacze mieli dzisiaj możliwość wysłuchania interesującego wykładu na temat muru Hadriana w północnej Brytanii wybudowanego w latach 121-129 n.e. na odcinku od wsi Bowness nad zatoką Solway Firth do twierdzy Segedunum w Wallsend nad rzeką Tyne w czasach cesarza Hadriana. Należy wspomnieć, że budową ta zajmowali się stacjonujący w Brytanii żołnierze trzech legionów rzymskich, wspomagani przez oddziały pomocnicze. Prowadzone po dzień dzisiejszy prace archeologiczne pozwoliły nam zapoznać się z dużym prawdopodobieństwem o prowadzonym tam codziennym życiem (przedmioty codziennego użytku oraz zapiski na tabliczkach). Konstrukcja miała jedynie utrudniać przemieszczanie się między południową i północną częścią wyspy, a strzec tego miały rozmieszczone, co 500 metrów wieże strażnicze i co 1, 5 kilometra niewielkie forty. Długość tej budowli wynosiła 117 km, szerokość 3 m, a wysokość do 5-6 m. W części wschodniej mur był wzniesiony z kamienia, a w zachodniej z darni.

Jolanta Szwarc-Burnatowska i Andrzej Pańko w towarzystwie "Karpackiego Rysia"
Jolanta Szwarc-Burnatowska i Andrzej Pańko w towarzystwie "Karpackiego Rysia"
01.03.2014

Aktualności

W lutym 2014 r. roku podpisana została umowa pomiędzy Fundacją Karpacką – Polska a Stowarzyszeniem Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku w sprawie merytorycznej pomocy z zakresu prawa, księgowości itp. w ramach realizacji projektu Alpy Karpatom. Projekt Alpy Karpatom jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej i obejmuje lata 2011 – 2016. Celem realizacji projektu „Alpy Karpatom” jest doprowadzenie do trwałej zmiany w zakresie społeczno-ekonomicznym regionu obszarów górskich Podkarpacia. W ramach projektu podejmowane są różnorodne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego terenów południowo-wschodniej Polski, położonych bezpośrednio w sąsiedztwie Słowacji i Ukrainy, w którym króluje pasmo górskie Karpat polskich. W ramach projektu są realizowane m.in. zadania:

26.02.2014

Aktualności

Dorocznym zwyczajem z okresie sporządzania rozliczenia podatkowego spotykamy się z przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Sanoku, którzy omawiają nowości związane z tym zagadnieniem. W dniu dzisiejszym mgr Aleksandra Puchała oraz mgr Magdalena Potocka-Suchyna przeprowadziły ze słuchaczami SUTW szkolenie dotyczące sporządzania zeznania podatkowego dwoma metodami. Kolejnym wykładowca tego spotkania był mgr Maciej Czerwiński, który z kolei przedstawił nam zagadnienia związane z nowoczesną fizjoterapią. W swoim wystąpieniu zapoznał słuchaczy z różnymi rodzajami masażu, terapii bólów kręgosłupa, mięśni i stawów, rehabilitacji po urazach. Zapoznał zebranych z prowadzeniem terapii metodą Spiro Tiger.

Chiara Lubich - założycielka Ruchu Focolare
Chiara Lubich - założycielka Ruchu Focolare
19.02.2013

Aktualności

Szansa na wyjście z kryzysu współczesnej kultury i cywilizacji - takim zagadnieniom poświęcony był dzisiejszy otwarty wykład na naszym Uniwersytecie, które przedstawił wykładowca akademicki m.in. PWSZ w Sanoku i Krośnie dr inż. Stanisław Grochmal. Nie sposób w sposób szczegółowy opisywać tez całego wykładu, zatem ograniczę się do prezentacji dwóch cytatów.

Sanocki Rynek
Sanocki Rynek
12.02.2014

Aktualności

Na dzisiejszym otwartym spotkaniu słuchaczy naszego uniwersytetu gościliśmy burmistrza miasta Sanoka dr Wojciecha Blecharczyka oraz zastępcę dyrektora Gimnazjum nr 3 w Sanoku mgr Wacława Bojarskiego. Obaj panowie w swoich wstąpieniach przedstawili zebranym motywy, jakimi kierowali się inicjatorzy zorganizowania w miesiącu czerwcu br. Światowego Zjazdu Sanoczan. Burmistrz w swoim wystąpieniu poinformował zebranych, że podczas zjazdu ma odbyć się szereg imprez dla sanoczan gości z zagranicy. Na ten cel w budżecie miasta na ten cel zabezpieczono 300 tysięcy złotych ponadto na sfinansowanie tego przedsięwzięcia wpłyną środki finansowe od sponsorów i uzyskane będą w ramach wniosków o finanse zewnętrzne. Obszerny materiał dotyczący tego przedsięwzięcia przedstawił Wacław Bojarski prezentując stronę internetową zjazdu. Na obecną chwilę obserwuję się duże zainteresowanie tą imprezą wśród zakładów i instytucji na terenie miasta. Szereg z nich zaproponowało organizatorom swoją pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia przestawiając imprezy do realizacji w ramach zjazdu. Zaznaczyć należy, że sam program jest ciągle uzupełniany o nowe propozycje.

05.02.2014

Aktualności

Opóźnione spotkanie noworoczne słuchaczy naszego Uniwersytetu miało miejsce dopiero w dniu dzisiejszym. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Powiatu Sanockiego Sebastian Niżnik oraz dyrektor Zespołu Szkól nr 1 w Sanoku mgr Maryla Pospolitak. Podczas spotkania zebrani zapoznali się z prezentację przygotowaną przez zarząd, której tematem były obrzędy noworoczne oraz kalendarium wprowadzania obowiązującego kalendarza (od starożytności po dzień dzisiejszy). Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać kolęd naszych sąsiadów (w oryginalnych językach). Na zakończenie spotkania słuchacze oraz goście wzięli udział w bardzo smacznym poczęstunku przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku.

suhak
suhak
29.01.2013

Aktualności

W dniu dzisiejszym słuchacze zapoznali się z prezentacją przygotowaną przez zarząd, której tematem była przepiękna przyroda gór Kaukazu. Kaukaz to obszar górski miedzy morzami; Kaspijskim, Azowskim i Czarnym zajmujący około 400 tys. km2 i obejmuję następujące krainy geograficzne; Przedkaukazie – kraina równin uprawiana pod zboża i bawełnę oraz Wielki Kaukaz, Zakaukazie i Mały Kaukaz – tereny górskie. Kaukaz z Elbrusem - najwyższym szczytem to naturalna granica pomiędzy Europą i Azją. Podczas prezentacji oprócz pięknego krajobrazu mogliśmy zobaczyć niektóre ze zwierząt zamieszkujących te tereny a którym grozi niebezpieczeństwo wyginięcia. Koza bezoarowa to protoplasta kozy domowej. Sowa Włochatka Kaukaska jak u większości sów tak i tu występuje odwrócony dymorfizm płciowy, czyli zjawisko gdzie samice są większe od samców. Koziorożec kaukaski jest ssakiem z rodziny krętorogich. Żubr kaukaski (górski) – mniejszy od żubra nizinnego. Zamieszkiwał niegdyś Kaukaz. Na górze Alous zostały zabite ostatnie trzy sztuki w 1927 roku. Obecnie trwają prace nad odtworzeniem podgatunku na podstawie żyjących mieszańców z żubrem nizinnym. Suhak - na przełomie XIX i XX wieku na skutek polowań gatunek ten prawie wyginął. Od roku 1919 został objęty ochroną. Zabijany głównie dla smacznego mięsa oraz rogów, z których wytwarzano afrodyzjaki. Dawniej suhaki zamieszkiwały stepowe i półpustynne środowiska całej Eurazji. Dziś znacznie rzadsze.

http://www.ekologia.pl/wiedza/...
http://www.ekologia.pl/wiedza/...
22.01.2014

Aktualności

Bardzo często słyszymy ostatnio w różnych mediach słowo bioróżnorodność. Jakie znaczenie ma to słowo, co za nim się kryje? Odpowiedzi na te pytania uzyskaliśmy w dniu dzisiejszym oglądając film „Bioróżnorodność wokół nas”. Film przygotowany, jako materiał wykładowy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Ten popularnonaukowy film dla dziadków i wnuczków przybliża słuchaczom tak bardzo popularne w ostatnim czasie słowa „bioróżnorodność biologiczna”. Spotykający się z różnymi ludźmi w różnych środowiskach dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego dr Andrzej Kruszewicz przedstawia definicję różnorodności biologicznej pokazując jednocześnie jej przykłady. Przebywając w lesie, ogrodzie botanicznym i zoologicznym prelegent pokazuje przykłady powiązań między różnymi elementami przyrody. W filmie przedstawiono również zagrożenia, jakie niesie obecna cywilizacja oraz jak temu można i należy się przeciwstawiać.

siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku
siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku
15.01.2014

Aktualności

Jak wyglądała architektoniczna zabudowa miasta Sanoka na przełomie XIX i XX wieku opowiedział nam dzisiaj i pokazał w prezentacji multimedialnej dr Stanisław Dobrowolski - kierownik Oddziału Sanockiego Archiwum Państwowego w Rzeszowie. W sposób ogólny przedstawił na archiwalnych wyrysach geodezyjnych zabudowę centrum ówczesnego Sanoka oraz niektóre projekty budowlane obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych zatwierdzonych do realizacji przez władze miasta Sanoka. Zobaczyliśmy, zatem m. in.; budynek – obecnie siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej. Obiekt znajduje się przy ulicy Lenartowicza 2 u zbiegu z ulicą Jana III Sobieskiego. Jest wpisany na listę obiektów zabytkowych. Jest to neorenesansowa willa, zaprojektowana, jako dom własny sanockiego architekta miejskiego, inż. Wilhelma Szomka (1857-1940). Budowę ukończono w 1892. W czasie zamieszkiwania budynku przez rodzinę Szomków, gościł w nim bp Józef Sebastian Pelczar, później ogłoszony świętym. Ramerówkę, (sanockie) Arkady – zwyczajowa nazwa XIX-wiecznego budynku położonego przy ulicy Grzegorza 2. Został wybudowany w XIX wieku. Pierwotnie budynek stanowił prywatną kamienicę rodziny Ramerów (stąd tradycyjna nazwa budynku). Następnie od Ichla Ramera nabył go burmistrz miasta Jan Okołowicz celem stworzenia w nim Czytelni Mieszczańskiej, jednak pierwotnie remont gmachu wymagał pokaźnych nakładów i trwał długo (za to burmistrz stracił stanowisko). Od 16 grudnia 1866 mieścił Czytelnię Mieszczańską pełniąc rolę budynku użyteczności publicznej (kino "Reduta", biblioteka, czytelnia). Na początku XX wieku zwany był, jako Dom Miejski. W 1884 roku aptekarz Feliks Giela (późniejszy burmistrz miasta), założył Czytelnię Mieszczańską, (jako agenda Kasyna Mieszczańskiego) w budynku Ramerówki. Przez wiele lat pozostawał jej prezesem. Organizowano w niej bale karnawałowe, spotkania inteligencji i rzemieślników. Kamienicę przy ul. Jana III Sobieskiego 16 w Sanoku – Pierwotnie dom rodziny Filipczaków. Kamienicę przy ul. Jagiellońskiej 2. Kamienica jest umiejscowiona w centralnej części miasta, u zbiegu dwóch głównych arterii dzielnicy Śródmieście – ulic Jagiellońskiej (elewacja wschodnia budynku) i Kościuszki (elewacja północna). Została wybudowana w XIX wieku. Posiada dwie kondygnacje. Na początku XX wieku mieścił się tu m.in. sklep Bazar Wiedeński Jakoba Laufera. W czasie II wojny światowej budynek należał do Hasenlaufa. Nie sposób w tej krótkiej notatce opisać wszystkich pokazanych budynków, dlatego omówiono tylko niektóre z przedstawionych. Dom ma różne znaczenia, należy, zatem pamiętać, że dom tworzą również bliscy ludzie, którzy potrafią wspólnie dzielić swoje radości, smutki i kłopoty. O tych ludziach – ich losach na przestrzeni omawianego okresu w historii wielokulturowego miasta Sanoka - na przykładzie rodów; Edelheitów, Trendotów i Jankowskich – właścicieli jednej z prezentowanych kamienic, opowiedział nam dr Stanisław Dobrowolski.

Antonio Vivaldi
Antonio Vivaldi
08.01.2014

Aktualności

W dniu dzisiejszym słuchacze mieli możliwość zapoznania się z jednym z utworów włoskiego kompozytora Antonio Vivaldiego – urodzonego w Wenecji włoskiego skrzypka i kompozytora. Podczas prezentacji utworu „Cztery pory roku” w wykonaniu English Chamber Orchestra pod dyrekcją Leonarda Slatkina obejrzeliśmy piękno naturalnej przyrody ulegającej ciągłym zmianom na przestrzeni kalendarzowego roku.

Karpaty Wschodnie
Karpaty Wschodnie
18.12.2013

Aktualności

Karpaty wschodnie to kraina szczególna, nie tylko ze względu na niezwykłą przyrodę, widoki, góry i funkcjonujący mit tajemniczości. Największy wpływ na niezwykły, szczególny charakter terenu Europy obejmującego Karpaty wschodnie mieli i mają nadal mieszkający tu ludzie. Karpaty wschodnie to miejsce współistnienia wielu kultur, ścierania się i nakładania wpływów różnych narodów. Owa wielokulturowość stanowi bogactwo. Na przestrzeni wieków odcinek Karpat zamieszkiwali - prócz naszych rodaków - również Niemcy, Sasowie, Szwabi, Żydzi, Rusini, Ukraińcy, Słowacy, Czesi, Romowie, Rumuni, Węgrzy i Szeklerzy, Serbowie, Ormianie, a nawet koczowniczy Tatarzy, Kumanowie, Czerkiesi, czy Połowcy i in. Ci najstarsi osadnicy zlewali się z czasem z większością, pośród której mieszkali, a główną płaszczyzną asymilacji stała się religia, co zazwyczaj decydowało o wyborze kościoła lub cerkwi. Wszystkie opisane społeczności wniosły ogromy wkład w kulturę regionu karpackiego. Powstała niezwykła i niepowtarzalna mozaika kulturowa tworząca unikatową, dopełniająca się całość. Świadkami tej mozaiki kulturowej po dzień dzisiejszy są obiekty sakralne różnych wyznań, domostwa, ubiory, sprzęty codziennego użytku w gospodarstwie domowym, w rzemiośle i na roli itp. W znacznie szerzej formie tą tematykę przedstawił na dzisiejszym spotkaniu mgr Robert Bańkosz - pracownik Urzędu Miasta w Sanoku, V-ce Prezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”, autor wielu publikacji m.in.; „Cerkwie bieszczadzkich Bojków”; „Cerkwie szlaku ikon”; „Świątynia ciszy. Cerkwie grekokatolickie na Łemkowszczyźnie”; „Sanok. Przewodnik”.

Zofia Kordela-Borczyk i Jerzy Sadecki
Zofia Kordela-Borczyk i Jerzy Sadecki
14.12.2013

Aktualności

Na zaproszenie Fundacji Karpackiej – Polska słuchacze SUTW uczestniczyli dziś w spotkaniu promocyjnym książki krakowskiego dziennikarza pana Jerzego Sadeckiego  - „Przestrzeń otwarta, otwarci ludzie Podkarpacie” na sali „Rotunda” w gościnnych podziemiach sanockiego zamku. Moderatorem spotkania był dr Piotr Uruski, który przedstawił prelegenta oraz nieobecnego na spotkaniu Grzegorza Gajewskiego – sanoczanina autora filmu „Gdzie niedźwiedzie piwo warzą”. W czasie spotkania Jerzy Sadecki omówił spotkania z interesującymi ludźmi stanowiące tematykę promowanej książki. Następnie uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia wspomnianego wcześniej filmu, prezentującego piękno ziemi podkarpackiej – jej krajobrazu, fauny, flory i oraz ludzi zamieszkujących ten obszar ziemi. Na zakończenie spotkania jego uczestnicy obdarowani zostali egzemplarzem książki autorstwa Jerzego Sadeckiego.

Dariusz Ślusarczyk i słuchacze SUTW
Dariusz Ślusarczyk i słuchacze SUTW
05.12.2013

Aktualności

Carving jest to sztuka. Carvingowcy, czyli osoby zajmujące się carvingiem są, zatem artystami. Carving powstał, a może wyodrębnił się, z tzw. sztuki pałacowej. Pierwsze wzmianki o fantazyjnym, artystycznym wycinaniu owoców i warzyw pochodzą z Chin, z okresu panowania dynastii Tang (VII – X w.). Rozkwit carvingu miał miejsce nieco później, podczas rządów dynastii Song (X-XIIIw.). Właśnie wtedy carving opuścił cesarskie komnaty i pałace. Nie trafił, co prawda od razu pod strzechy, ale stał się zdecydowanie bardziej przyjazną formą, zwłaszcza wśród klasy średniej. W mniej więcej tym samym czasie (XIII – XIV w.) również w Tajlandii carving stał się znaną szerzej sztuką. A to za sprawą corocznego święta religijnego Loy Krathong. Wtenczas sztukmistrzyniami były kobiety pracujące na królewskim dworze, które zaczęły wycinać przepiękne owocowe i warzywne dekoracje również w swoich domach, dla swoich gości. Obecnie Tajlandia jest uznawana za kolebkę światowego carvingu. Władze Tajlandii uznały sztukę carvingu za element dziedzictwa narodowego. W celu propagowania i ochrony, fantazyjne wycinanie z warzyw i owoców wprowadzono do kanonu zajęć szkolnych.

mgr Alicja Gorniak i słuchacze SUTW
mgr Alicja Gorniak i słuchacze SUTW
04.12.2013

Aktualności

Wiele spraw, z jakimi przychodzą do urzędu petenci polega na składaniu wniosków oraz różnego rodzaju pism na dziennik korespondencji. Urząd jest również miejscem, w którym każdy zainteresowany powinien uzyskać pełną informację na temat jego działania. Pracownicy powinni być urzędnikami przyjaznymi dla petenta. Taka jest rola samorządu i pracowników bezpośrednio obsługujących tych, którzy mają do załatwienia w urzędzie jakiekolwiek sprawy. Gościliśmy dziś pracownika w UMiG w Zagórzu panią mgr Alicję Górniak zatrudnioną na stanowisku zastępcy kierownika USC, która w jasny i zrozumiały dla każdego słuchacza sposób omówiła m.in.; wybrane przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Zdobyta dziś wiedza pomoże naszym słuchaczom sprawnie załatwiać swoje sprawy w jakimkolwiek urzędzie przyjaznym petentowi.

Trzciniak zwyczajny (Acrocephalus arundinaceus)
Trzciniak zwyczajny (Acrocephalus arundinaceus)
27.11.2013

Aktualności

Spotkaliśmy się dzisiaj na otwartym wykładzie z panam Mirosławem Siutą, którego pasją jest fotografowanie dziko żyjących ptaków. Dowiedzieliśmy się, że zajęcie to jest jednym z najtrudniejszych wyzwań fotograficznych. Dotyczy to zarówno warunków, w jakich przychodzi wykonywać te zdjęcia jak i niezbędnych umiejętności, którymi winien wykazać się fotograf. Jakie zatem „niespodzianki” do pokonania czekają osobę zamierzającą aktywnie fotografować ptaki?

20.11.2013

Aktualności

W dniu dzisiejszym gościliśmy przedstawicielki marketingu sieciowego biura regionalnego ORIFLAME w Sanoku – panią dyrektor  Olgę Cioć oraz Ewę Lewicką i właścicielkę Firmy Handlowo Usługowej TWÓJ STYL z Rzeszowa – panią Reginę Partykę Leśko. Podczas interesującego spotkania pt. Dbaj o Siebie słuchacze usłyszeli m.in.; odpowiedzi na pytania; co wybrać przy zakupie kosmetyków? oraz jak stosować kosmetyki? Kupując kosmetyk dopasujmy go do rodzaju cery, wieku i czynników zewnętrznych. Wybierajmy kremy i balsamy bez zapachu albo o łagodnej woni. Dobierajmy kosmetyki na bazie naturalnych składników. Dobrze dobrany kosmetyk jest wtedy, gdy na skórze nie pojawiają się niepokojące zmiany, a cera jest gładka i nawilżona. Kiedy właściwie dobrane kosmetyki są już na naszej półce, warto nauczyć się sposobów i kolejności ich nakładania. Jest ona równie ważna jak właściwości danego kosmetyku.

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
14.11.2013

Aktualności

Spotkanie pasterskie. W dniu dzisiejszym na terenie Restauracji Nobo Cafe odbyło się informacyjno szkoleniowe spotkanie pasterskie podsumowujące „Redyk Karpacki”. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali interesujących prelekcji. Robert Bańkosz przedstawił dziedzictwo kulturowe wsi obejmujące region Bieszczad i Beskidu Niskiego. Piotr Kohut – baca prowadzący całym łukiem Karpat redyk w okresie od 11 maja 2013 r. do 14 września 2013 r. – omówił w telegraficznym skrócie realizację Redyku Karpackiego, jako przykład promowania ekstensywnego pasterstwa transhumancyjnego w Karpatach. Józef Michałek – sekretarz Związku Podhalan, koordynator projektu Owca Plus – w swoim wystąpieniu przedstawił słuchaczom kulturę pasterską oraz tradycyjny wypas owiec, jako szansę na zachowanie bioróżnorodności terenów otwartych. Piotr Kutiak – zaprezentował zebranym sery bieszczadzkie oraz walory przyrodnicze Bieszczadów. Podczas spotkania Piotr Kohut wręczył podziękowanie osobom, które pomogły w realizacji Redyku Karpackiego. Uczestnicy spotkania obdarowani zostali pięknie wydanym kalendarzem pasterskim na 2014 r.

mgr inż. Ryszard Paszkiewicz
mgr inż. Ryszard Paszkiewicz
13.11.2013

Aktualności

O łowiectwie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W dniu 13.11 2013 w obiekcie PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku odbyła się prelekcja dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na temat łowiectwa. Wywołana ona została w związku z licznymi kontrowersjami krążącymi wokół tego tematu tak w prasie jak i telewizji, 90-cio lecie PZŁ jak również potrzebą przedstawienia tych tematów w świetle prawa. Nasilające się ataki na myśliwych prowadzone przez przedstawicieli ruchów uznających się za „proekologiczne„ wymagają ofensywnego stanowiska członków PZŁ. Obecnie, po przekształceniach środowiska przyrodniczego przez człowieka nie da się już gospodarować zwierzyną bez jego ingerencji w populacje zwierząt. W trakcie prelekcji, w której uczestniczyło 35 słuchaczy, przedstawiono prawne podstawy łowiectwa w Polsce struktury organizacyjne PZL. Omówiono stan polskiego łowiectwa na tle innych krajów. Zwrócono uwagę na wielowiekowe tradycje myślistwa i łowiectwa, jego wkład w dziedzictwo kulturowe Polski, Świadczą o tym liczne kaplice św. Huberta, rytuały myśliwskie, sygnalistka, medalierstwo, język łowiecki czy kult trofeów. Tematy łowieckie były inspiracją dla malarzy, poetów, eseistów. Wśród polskich twórców na trwale w kulturze zapisały się nazwiska Fałata, Gierymskiego, Kossaka, Brandta, Weyssenhoffa. Nie bez znaczenia są działania myśliwych na rzecz utrzymania i restytucji gatunków - bóbr, zając, ptactwo łowne. Ostatnio w wielu kołach podejmowany jest temat monitoringu zwierząt chronionych. Zwrócono również uwagę na ważność łowiectwa w historii dyplomacji oraz korzyści ekonomiczne wynikające z prowadzenia gospodarki łowieckiej. Prelekcję przygotował Ryszard Paszkiewicz - członek Komisji Ochrony Środowiska i Obszarów Naturowych ORŁ w Krośnie.

mgr Agata Jakima
mgr Agata Jakima
23.10.2013

Aktualności

Naszym gościem ze średniowiecza była w dniu dzisiejszym mgr Agata Jakima zajmująca się rekonstrukcją historyczną. Jak sama mówi: < W ramach działalności Drużyny Lędziańskich Wiciędzy „Watra” postanowiłam wcielić się w postać, która zamieszkuje gród nad Sanem w X wieku. Jest to Słowianka z grupy Lędzian o imieniu Rogneda Jarosławówna, żona Mściwoja. Sumiennie strzeże domowego ogniska, przygotowuje potrawy, które chwalą i domownicy, i goście. Krajki spod ręki Rognedy zdobią stroje licznych wojów. Zajmuje się także szyciem odzieży, lecz brakuje jej cierpliwości do haftowania. Zaradna i gospodarna, chętnie służy radą i pomocą młodszym niewiastom. Z drugiej strony, jest osobą dumną i nieprzewidywalną. Wprawia się w łucznictwie, słynie z ciętego języka i miłości do błyskotek. > Słuchacze mieli możliwość poznania utworów muzycznych - w wykonaniu grupy muzycznej „Orkiestra Jednej Góry Matragona” - zespołu folkowo-etnicznego powstałego w 1992 roku w Sanoku - stanowiących podkład muzyczny filmu o rycerzach Drużyny Lędziańskich Wiciędzy „Warta”. Drużyna ta, złożona z wojów słowiańskich oraz niewiast, odtwarza kulturę materialną oraz zwyczaje Lędzian. W IX-X w. ta właśnie grupa Słowian zamieszkiwała tereny dorzecza Sanu, a na jej dzieje niemały wpływ wywierały ludy sąsiednie.

Janina Dłużewska- fot. dziennikpolski.pl
Janina Dłużewska- fot. dziennikpolski.pl
16.10.2013

Aktualności

Gościem dzisiejszego spotkania ze słuchaczami SUTW była Pani mgr Janina Dłużewska emerytowana nauczycielka, która w latach 1990 – 2006 przebywała w Kazachstanie. Pracowała tam, jako nauczycielka języka polskiego w obwodzie ałmatyńskim. Uczyła dzieci, młodzież i dorosłych w kilku miejscach. Prowadziła też katechezy dla Polaków. Pomagała im także m.in. w sprawach repatriacyjnych. W bardzo interesującym słuchaczy wykładzie Pani Dłużewska przedstawiła informację o tym dalekim kraju i jego mieszkańcach, w tym życie Polonii w Kazachstanie. Słuchacze mieli możliwość obejrzenia filmu oraz bardzo pięknych zdjęć pokazujących piękno ziemi leżącej na pograniczu Europy i Azji.

wojowie na wyspie
wojowie na wyspie
09.10.2013

Aktualności

Rozpoczęliśmy środowe otwarte spotkania w nowym roku akademicki. Tematyka dzisiejszego spotkania obejmowała podstawowe informacje dotyczące działalności naszego Uniwersytetu w pierwszym semestrze tj. ilości proponowanych kierunków kształcenia, niezbędnej ilości słuchaczy do ich uruchomienia oraz zobowiązań finansowych słuchaczy. Na zakończenie dzisiejszego spotkania słuchacze mieli możliwość obejrzenia prelekcji filmowej o początkach państwa Polskiego - Wyspa Władców.

JM Rektor PWSZ oraz Prezes Zarządu SUTW
JM Rektor PWSZ oraz Prezes Zarządu SUTW
01.10.2013

Aktualności

W dniu dzisiejszym Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku po raz drugi w swej siedmioletniej działalności inaugurował nowy 2013/2014 rok akademicki wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sanoku. Dorocznym zwyczajem inaugurację rozpoczęliśmy Mszą intencyjną w kościele farnym. Następnie uczestnicy uroczystości przenieśli się do gościnnego Sanockiego Domu Kultury gdzie odbyły się oficjalne uroczystości rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Tradycyjnie nie zawiedli zaproszeni goście, m.in.; przedstawiciele Senatu, Sejmu i Rządu RP, Wice Marszałek Województwa Podkarpackiego, miejscowe władze samorządowe powiatu, gminy i miasta Sanoka, przedstawiciele kierownictw zaprzyjaźnionych instytucji administracji i zakładów przemysłowych. Przemówienia w imieniu organizatorów wygłosili; JM Rektor PWSZ im Jana Grodka w Sanoku doc. dr Elżbieta Cipora oraz Prezes Zarządu SUTW Andrzej Pańko. Wykład inauguracyjny pt. „Jeden świat – jedna nauka” wygłosił prof. Dr hab. Zygmunt Vetulani. Uroczystości zakończyła część artystyczna w wykonaniu studentów Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej PWSZ.

dzieło Stanisława Stopkowicza
dzieło Stanisława Stopkowicza
07.07.2013

Aktualności

NIEZWYKŁA WYSTAWA PŁATNERZA Z JEDLICZA. Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka chcąc uświetnić zakończenie roku akademickiego 2012/2013, zorganizował na uczelni wystawę pt. Ginące Zawody – Płatnerstwo. Wystawa miała miejsce w Galerii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i trwała od 19 czerwca do 3 lipca br. w godzinach popołudniowych. Autorem ekspozycji jest pochodzący z Jedlicza Stanisław Stopkowicz, który zajmuje się wyrabianiem i naprawą broni białej. Płatnerstwo jest jego wielką pasją i hobby, któremu poświęca każdą wolną chwilę. W jego kolekcji odnaleźć można własnoręcznie wykonaną zbroję, szable, miecze, katany, rożnego rodzaju broń krótką oraz halabardę. Pan Stanisław tworzy również broń czarno-prochową - wystawie w postaci garłacza, pistoletów oraz małej armaty wiwatówki. Jego eksponaty to repliki broni z różnych epok historycznych. Kolekcja płatnerza z Jedlicza jest znana nie tylko w Polsce, ale i również za granicą m. in. na Węgrzech, gdzie zaproszono Pana Stanisława na prezentację swej kolekcji. Wystawa nie mogłaby się obyć bez wsparcia i pomocy Sanockiego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ELMI s. c. Michała i Jakuba Biłasa, które było sponsorem transportu eksponatów oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku - właściciela Galerii. Ekspozycja cieszyła się zainteresowaniem ze strony dorosłych, jak i też najmłodszych widzów, którzy podziwiali niezwykły kunszt oraz talent Pana Stanisława Stopkowicza.                                                                                                                /ML/

Stanisław Stopkowicz
Stanisław Stopkowicz
19.06.2013

Aktualności

19 czerwca w auli Instytutu Rolnictwa PWSZ w Sanoku gościliśmy Pana Stanisława Stopkowicza, mieszkańca miejscowości Jedlicze, ale wspomnieniami lat szkolnych związanego z Sanokiem, bowiem jest on absolwentem Technikum Mechanicznego w Sanoku. Pan Stanisław od wielu lat interesuje się historią i będąc na emeryturze zapragnął wykonać szablę, jaką nosił jego dziadek w czasie służby wojskowej i tak to się zaczęło. Kowalstwo artystyczne stało się jego pasją a efekty jego pracy można zobaczyć na otwartej w budynku „Galerii” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21 wystawie „Ginące zawody – Płatnetnerstwo”. Dla osób, które nie mogą zobaczyć tej wystawy podajemy link na stronę WWW Pana Stanisława Stopkowicza;

mgr inż. Stanisław Sieradzki
mgr inż. Stanisław Sieradzki
12.06.2013

Aktualności

Dzisiaj spotkaliśmy się z przedstawicielem 10-osobowej grupy himalaistów, która realizując swoje marzenia o zdobywaniu nowych szczytów górskich oraz doświadczeń udała się na wyprawę w Himalaje. Pan Stanisław Sieradzki przyjął zaproszenie na spotkanie by podzielić się wrażeniami, iż tej wyprawy a w formie prezentacji pokazać wykonane podczas wyprawy zdjęcia. Niniejszym prezentujemy w formie mocno skróconej sprawozdanie z tego spotkania.

05.06.2013

Aktualności

W dniu dzisiejszym wykład na temat choroby alkoholowej przygotował prezes Zarządu. Słuchacze mieli możliwość uzyskać odpowiedzi na następujące pytania;

29.05.2013

Aktualności

W przeddzień święta Bożego Ciała spotkaliśmy się w auli Instytutu Rolnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku z panią dr Urszulą Janowską, która przedstawiła nam problem szczęścia rozumianego, jako największsze dobra dostępne człowiekowi. W sposób przystępny zostaliśmy poinformowani, co o szczęściu myśleli i jak je rozumieli filozofowie starożytni oraz nam współcześni. Podczas spotkania zebrani mieli możliwość wysłuchania i obejrzenia wykładu o. prof. dr. hab. Mieczysława Alberta Krąpca o szczęściu. (dla zainteresowanych tym filmem linki poniżej)

dr Piotr Uruski
dr Piotr Uruski
22.05.2013

Aktualności

W dniu 22 maja na Uniwersytecie Trzeciego Wieku został zorganizowany wykład z udziałem Pana dr Piotra Uruskiego. Wykład pod tytułem „Dzieje Moskwy” nakreślił ogólny zarys historyczny procesu formowania się tego miasta.

Janusz Szuber
Janusz Szuber
15.05.2013

Aktualności

5 maja br. drugi raz w ciągu swej działalności Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował spotkanie z wybitnym poetą Januszem Szuberem. Na wstępie tego spotkania dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku mgr Leszek Puchała w kilku zdaniach omówił życiorys i dokonania poety. Uczestnicy mieli okazję usłyszeć autorską lekturę wierszy, poeta przeczytał, bowiem kilkanaście utworów i zaopatrzył niektóre z nich w komentarz (auto) biograficzny i literacki. Na zakończenie spotkania poeta wpisał autograf wszystkim posiadaczom wydanego przez firmą BOSZ tomiku poezji „Tam gdzie niedźwiedzie piwo warzą” (opatrzonego przez wydawcę bieszczadzkimi fotografiami Tadeusza Budzińskiego).

mgr Jadwiga Głodzik
mgr Jadwiga Głodzik
08.05.2013

Aktualności

mgr Marianna Jara
mgr Marianna Jara
25.04.2013

Aktualności

W ramach środowych otwartych wykładów naszego uniwersytetu spotkaliśmy się dzisiaj w przepięknej sanockiej świątyni. Słuchaczy gościła główna świątynia diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – Cerkiew Katedralna Świętej Trójcy w Sanoku.W tej krótkiej notatce nie sposób przedstawić wszystkiego o czym mówiła na spotkaniu mgr Marianna Jara – teolog i muzykolog. Dowiedzieliśmy się m.in.; że Prawosławie jest doktryną ortodoksyjnego Kościoła chrześcijańskiego. Opiera się ona na dekretach siedmiu pierwszych soborów powszechnych oraz przekazach ojców Kościoła. Religia prawosławna nie respektuje natomiast prymatu jurysdykcyjnego biskupa Rzymu ustanowionego po wielkiej schizmie. Decydującą różnicą teologiczną była i jest sprawa słowa Filioque ("i [od] syna") dodanego do wyznania wiary (Credo) w Kościele Zachodnim. Doktryna Filioque naucza, że Duch Święty pochodzi także od Boga Syna. Wschodni Kościół odmówił uznania tej nauki, twierdząc, że hipostaza (gr. postawa) Boga Ojca jest jedynym źródłem hipostaz Boga Syna i Boga Ducha Świętego. (Bóg Syn jest Bogiem z Boga Ojca i Bóg Duch Święty jest Bogiem z Boga Ojca. Syn jest zrodzony z Ojca a Duch Święty od Ojca pochodzi.) Oznacza to, iż Kościół prawosławny uznaje oprócz Boga Ojca jako jedyne źródło, także Syna i Ducha Świętego. W Kościele prawosławnym bardzo istotna jest tzw. odmienność eklezjalno-liturgiczna w pojmowaniu Kościoła jako wspólnoty soborowej. Wyklucza to prymat jakiegokolwiek biskupa (jak również papieża) i odgrywa ważną rolę w kwestii moralności i wiary. Kościół prawosławny traktuje więc każdego człowieka jako osobę omylną i błądzącą. Różnice pomiędzy prawosławiem a religią rzymsko-katolicką dotyczą także zakresu prawa kanonicznego, pojmowania życia duchowego i sakramentalnego. Strukturę Kościoła prawosławnego tworzą cztery podstawowe starożytne patriarchaty: konstantynopolitański, aleksandryjski, antiocheński oraz jerozolimski. Obok nich funkcjonuje jeszcze pięć późniejszych: rosyjski, gruziński, serbski, rumuński i bułgarski oraz sześć tzw. Kościołów autokefalicznych (czyli niezależnych), do których zalicza się również Kościół prawosławny w Polsce. Sztuką charakterystyczną dla prawosławia są ikony cerkiewne. To niezwykle urokliwe malowidła o tematyce religijnej, malowane na desce, których pochodzenie sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nie tylko upamiętniają one ważne wydarzenia religijne, ale są również przedmiotem kultu. Najważniejszymi świętami w Kościele prawosławnym są: Prawosławne Boże Narodzenie (7 stycznia), Chrzest Pański (19 stycznia), Maselnica (23 lutego), Prawosławna Wielkanoc oraz Radonica, czyli powielkanocne modlitwy nad grobami. Te dwa ostatnie święta obchodzone są zgodnie z datami prawosławnego kalendarza liturgicznego.

mgr inż. Piotr Kutiak
mgr inż. Piotr Kutiak
17.04.2013

Aktualności

Spotkanie z mgr inż. Piotrem Kutiakiem - pracownikiem Urzędu Miasta Sanoka, wiceprezesem sanockiego Oddziału LOP i przewodnikiem turystycznym – poświęcone było dwu zagadnieniom; redykowi karpackiemu oraz przedstawicielom fauny zamieszkującym teren naszego miasta. Pasterstwo transhumancyjne – to forma pasterstwa wędrownego, polegająca  na sezonowym przepędzaniu trzód - zwłaszcza owiec - pod nadzorem pasterzy, ustalonymi szlakami  z  pastwisk nizinnych na górskie hale. W przeszłości było sposobem zasiedlenia Karpat. Jego reliktem w Polsce jest REDYK.

Iga Dżochowska i Atsuko Ogawa
Iga Dżochowska i Atsuko Ogawa
10.04.2013

Aktualności

Kolejny raz w tym roku akademicki gościliśmy na wykładzie otwartym przedstawicielki Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu; mgr Iga Dżochowska dyrektor centrum oraz prezes Fundacji Polsko - Japońskiej „Yamato” w Przemyślu oraz Atsuko Ogawa pianistka, lektor języka japońskiego, menedżer kultury japońskiej. Panie zaprezentowały zebranym osiągnięcia centrum w aspekcie współpracy z władzami samorządu w zakresie popularyzacji kultury japońskiej na naszym terenie oraz pośrednictwa biznesowego (budowa japońskiego zakładu produkcji samochodowej na terenie Zagórza). Dwie filmowe prezentacje pozwoliły na poznać tradycję hanami, czyli zwyczaj oglądania i podziwiania kwiatów, ukształtowała się w VII w. naszej ery. Od czasów dynastii Heian kojarzona jest głównie z wiśnią. Na początku kultywowali ją wyłącznie członkowie rodziny cesarskiej i dwór, jednak do XV wieku rozpowszechniła się również wśród zwykłych obywateli. Jeden z cesarzy pałacu w Edo zasadził dookoła swojej posiadłości tysiące wiśniowych drzew dla poddanych. Dzisiaj sakura hanami jest świętem zabawy, przypominającym nasze jarmarki. Japończycy przybywają do parków z rodzinami, pod kwitnącymi drzewkami rozkładają maty, koce oraz drewniane pudełka (bento) z przygotowanymi na tę okazję daniami. Wśród nich najbardziej znane są kulki ryżowe, zwane dango, czy yakitori, oden i teppanyaki. Sakura - to japońska nazwa ozdobnych drzew wiśniowych (Prunus serrulata) i ich kwiatów. Kwiaty sakura są wiosną w Japonii wszechobecne, we wszystkich swoich możliwych odcieniach różu. Widać je w parkach dużych miast, wzdłuż poboczy dróg i autostrad, a nawet na stromych górskich stokach. Dlatego Japonia nazywana jest Krajem Kwitnącej Wiśni. Sakura - jest powszechnie rozpoznawalnym symbolem Japonii, umieszczanym na wszelkiego rodzaju przedmiotach codziennego użytku, w tym na kimonach, materiałach piśmiennych i zastawie stołowej. Kwitnąca wiśnia to okres wiosny a wiosna to nowe życie to nowe pokolenie. Nie zabrakło zatem informacji o sposobie wychowania i kształcenia w Japoni. Dys­cy­plina oczy­wi­ście tak, co­dzienny mun­du­rek i strój ga­lowy. Luz – w gra­ni­cach roz­sądku. Na zakończenie spotkania mieliśmy okazję zapoznać się z ceremonią ubierania kimona – ubiorem tak silnie związanym z krajem kwitnącej wiśni.

kapitan Janusz Jagoda
kapitan Janusz Jagoda
03.04.2013

Aktualności

W dniu dzisiejszym mieliśmy okazję wyprawić się w rejs z kapitanem jachtowym Januszem Jagodą. Kapitan opowiada o swoje życiowej pasji, o dorastaniu i poszukiwaniu własnego miejsca w życiu z dystansem i humorem. Podziwiając fotografie dokumentujące wiele rejsów i my „wypływamy” na nasz zaczynający się na Bałtyku. Kanałem Kilońskim wpływamy na Morze Północne - tam „na plażach Holandii spotykamy się z zjawiskiem nieznanym nam znad morza bałtyckiego: przypływ i odpływ morza. Morze Północne połączone z Atlantykiem "oddycha” 6, 5-godzinnym rytmem w górę i w dół”. Kanałem la Manche i Zatoką Biskajską na ocean Atlantycki. Po opłynięciu Półwyspu Iberyjskiego odwiedziliśmy Wyspy Kanaryjskie np.; „La Palma oferuje specyficzną przyrodę i niepowtarzalne krajobrazy. La Palma dzięki swojej całorocznej zielonej wegetacji jest znana również, jako "La Isla verde" ("zielona wyspa") i jako "La Isla bonita" ("piękna wyspa") . Przez Cieśninę Gibraltarską podziwiając - Dżabal al-Tarik, "górę Tarika” lub "The Rock" (Skała), która miała w przeszłości (i ma nadal) ogromne znaczenie strategiczne, bowiem strzeże Cieśniny Gibraltarskiej, będącej jedynym połączeniem Morza Śródziemnego z Atlantykiem – wpłynęliśmy na Morze Śródziemne. Zdaniem kapitana Jagody każdy rejs to spotkanie z nowymi ludźmi, to poznawanie nowych ciekawych, pięknych miejsc w portach postoju i nie tylko. To aktywne spędzanie czasu, to alternatywa dla gnuśnienia przed telewizorem lub komputerem w domowych pieleszach.

Sanoccy lekarze - Agata Ściborowicz i Adam Siembab
Sanoccy lekarze - Agata Ściborowicz i Adam Siembab
13.03.2013

Aktualności

Tematyka mózgowa budzi ogromne zaciekawienie w społeczeństwie, a układ nerwowy – ze względu na swoją tajemniczość i doskonałość – fascynuje nie tylko naukowców, dziennikarzy czy artystów, ale i zwykłych zjadaczy chleba. W dniu dzisiejszym, jak co roku z okazji dnia mózgu gościliśmy przedstawicieli SP ZOZ w osobach dyrektora sanockiego szpitala lek. Adama Siembab oraz lek. Agaty Ściborowicz – ordynatora oddziału. Słuchacze dowiedzieli się o rodzajach, przyczynach, objawach, sposobie leczenia udarów mózgowych oraz sposobach zapobiegania ich powstawaniu. Dyrektor  szpitala obszernie omówił rodzaje, przyczyny powstawania, objawy bólów głowy oraz sposoby ich leczenia oraz profilaktyki.

uczestnicy konkursu
uczestnicy konkursu
22.02.2013

Aktualności

Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc - najradośniejsze, najbardziej wiosenne, kwitnące i pachnące Święta. To wspaniała okazja by móc wykonywać wiele symboli, które w ludowych zwyczajach wiążą się z okresem poprzedzającym Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Warto podtrzymać tą piękną tradycję. W ten sposób Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku zapraszała do wzięcia udziału w konkursie "Oczekując na radosne Alleluja", którego uroczyste zakończenie świętowano na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Sanockim Skansenie. Grupa słuchaczy naszego uniwersytetu również wzięła udział w tym konkursie.

mgr Grażyna Chytła
mgr Grażyna Chytła
20.02.2013

Aktualności

Gościem słuchaczy sanockiego UTW była w dniu dzisiejszym Grażyna Chytła - mgr geografii turyzmu (UJ), przewodnik beskidzki, pilot wycieczek, członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz PTTK. Swoją prezentacją zachwyciła zgromadzonych na auli Instytutu Rolnictwa PWSZ, opowiadając bardzo szczegółowo o Krynicy - jej walorach turystycznych i uzdrowiskowych oraz architekturze. Mieliśmy okazję usłyszeć, że na tym terenie pośród łagodnych wzniesień: Góry Parkowej, Góry Krzyżowej i Kociego Zamku znajduje się dolina Potoku Kryniczanki i jej bocznych dopływów: Czarnego Potoku i Palenicy. W tej bez mała bajkowej dolinie posiadającej wspaniałe walory przyrodnicze jak; źródła wód mineralnych, topografię oraz funkcje związane z lecznictwem i wypoczynkiem posadowiona została na bazie pierwszej osady z 1547 r. zwanej Krzenycze perła polskich uzdrowisk, o architekturze, która stanowi najbardziej widoczne świadectwo kultury, tak znakomicie tu zarysowane na przestrzeni ponad 200 lat. Krynica, – bo o niej tu mowa to miasto, które każdy z nas powinien poznać o ile jeszcze tam być nie miał okazji.